هشدار AFC به باشگاههای بدهکار

Shargh - - ورزش -

کنفدراســیون فوتبــال آســیا برای آن دســته از باشــگاههایی کــه در پرداخت حقــوق و مطالبات بازیکنانشان کوتاهی کنند، مجازاتی سنگینی در نظر گرفته است. به گزارش سایت نود، به دنبال مباحثات صورتگرفته در کارگروه لیــگ «الهامبخش» AFC درباره مدلهــای مالی پایدار در فوتبال باشــگاهی، کنفدراســیون فوتبال آســیا با ارســال نامهای برای اتحادیههــا و فدراســیونهای عضــو، بــه آنهــا در خصــوص عواقب هرگونــه پرداختهــای معوقه به اعضایشــان تا تاریخ ۳۱ آگوســت سال 20۱۷، از جمله اخراجشــدن از لیگ قهرمانان آســیا در سال 20۱8 هشــدار داد. AFC در این نامــه به اتحادیهها و فدراســیونهای عضو یادآور شــده اســت که هر باشــگاهی که خواهان جواز رقابــت در فصل آینده رقابتهــای لیگ قهرمانان آســیا اســت، باید ابتدا وضعیت تمامی بدهیها و پرداختهای معوقهاش را اعم از بدهی به ســایر باشــگاهها در حوزه نقل و انتقــالات و بدهی به بازیکنــان، کارمندان یا مقامات مالیاتی و اجتماعی را مشخص و تسویه کنند. بر این اساس، باشــگاهها تا آخرین روز از ماه آگوست )نهم شــهریور( فرصت دارند که میزان بدهیهای خود را که به صورت کامل پرداخت شده است، بدهیهایی کــه زمان پرداختشــان با توافــق دوجانبه با طرف طلبکار بــه تعویق افتــاده و بدهیهایی را که مورد شکایتهای جدی واقع و به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شدهاند به AFC گزارش کنند. AFC همچنین از اتحادیهها و فدراســیونهای عضو خواسته است که به طور کامل به این موضوع رســیدگی کرده و تا روز ۱5 آگوســت )24 مرداد( اطلاعاتی بهروزشده درباره بدهیهایشان را در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار دهنــد. نهاد حاکم بر فوتبال آســیا همچنین از اعضایش خواســته است که تا همان تاریخ فهرستی جامع از پرداختهــای معوقه خود را در اختیار این سازمان قرار دهند. این اقدام AFC در جهت ارتقای نظم مالی در میان باشــگاههای فوتبال آسیا صورت گرفته اســت. بر اســاس این تصمیم AFC، تیمهای ایرانی خصوصا استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی که بدهیهــای زیادی دارند در خطــر حذف از لیگ قهرمانان آسیا قرار میگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.