بوکسور المپیکی ایران به تیم ملی بازگشت

Shargh - - ورزش -

بوکســور المپیکی ایران پس از یک ســال دوری به تیــم ملی بوکس بزرگســالان ایران بــاز خواهد گشت. «احســان روزبهانی» بوکسور کشورمان پس از ناکامــی در المپیک 20۱6 ریودوژانیرو و بروز برخی اختلافات با مســئولان فدراســیون، از تیم ملی کنار گذاشته شد. این اختلافات به جایی رسید که او علیه مســئولان فدراســیون مصاحبههای مختلفی انجام داد و «احمد ناطقنوری» رئیس فدراســیون بوکس ایران نیز در نشســتی خبــری اعلام کــرد روزبهانی دیگر جایــی در تیم ملی نــدارد. روزبهانی چند روز قبل با رئیس فدراســیون بوکس نشستی برگزار کرد و با برطرفشــدن کدورتها و با نظر مســاعد رئیس فدراســیون و همچنیــن مدیر تیمهای ملــی، مقرر شــد از اواخر هفته آینده در مرحلــه جدید تمرینات تیم ملی بزرگســالان ایران حضور یابد. ملیپوشان بوکس ایران اکنون در سنندج حضور دارند و اردوی آنان امروز به اتمام میرســد. طبق توافق انجامشده بین روزبهانی و مســئولان فدراســیون، وی تمرینات بدنسازی را زیر نظر مربی اختصاصی انجام میدهد و موظف اســت تمرینات فنی نوبت عصر را همراه با سایر اردونشینان و زیر نظر «باربارو خیمنز» سرمربی کوبایی تیم ملی ایران انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.