سلطانیفر: طاهری سرپرست پرسپولیس میماند

Shargh - - ورزش -

وزیــر ورزش و جوانــان تأکیــد کرد کــه به زودی هیئتمدیره پرسپولیس معرفی خواهند شد. مسعود سلطانیفر در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسشــی درباره بازنشســته و دوشــغلهبودن برخی از اعضــای هیئتمدیره تیم اســتقلال گفت: «هیچ مشــکلی در این زمینه وجود ندارد. ما با دســتگاههای نظارتی هماهنگ شــدهایم و یکی از این دوســتان هم که در هیئتمدیره حضور دارند، ایثارگر هســتند». وزیــر ورزش و جوانان درباره اعلام هیئتمدیره باشــگاه فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: بهزودی اعضای هیئتمدیره این باشــگاه اعلام میشوند؛ چراکه باید این نکته را در نظر داشت که این باشــگاه و باشگاه استقلال دولتی هستند و کمتر از دو سال است که از حالت خصوصی بیرون آمدهاند». او درباره استعفای طاهری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز گفت: «آقای طاهری دو یا سه بار استعفا دادند اما ما صحبت کردهایم که به کار خودشان ادامه دهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.