رحیمی، یزدانی و قاسمی در رده اول تا سوم برترین آزادکاران جهان

Shargh - - ورزش -

در جدیدترین ردهبندی برتریــن آزادکاران جهان حســن رحیمی، حســن یزدانــی و کمیل قاســمی بهترتیب در ردههاي اول، دوم و ســوم جای گرفتند. به گزارش ایسنا، ردهبندی برترین کشتیگیران آزادکار جهان در ماه میلادی )جولای( اعلام شــد که حسن رحیمی در جایگاه نخســت وزن 5۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در جایگاه دوم وزن 86 و کمیل قاســمی در جایگاه سوم وزن ۱25 کیلوگرم قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.