کدام زنان وزیر میشوند؟

Shargh - - سیاست -

احتمــال حضور زنان در کابينــه دوازدهم قوت گرفته است. بعد از آنکه حسينعلی اميری، معاونت امــور مجلس رياســتجمهوری از احتمال حضور زنــان در کابينــه دوم روحانی ســخن گفت، برخی گمانهها از حضور پرتعــداد زنان در کابينه حکايت میکند. اميری درباره حضــور زنان در کابينه جديد به ايرنا گفته اســت: «اين يک مطالبه عمومی است و رئيسجمهــور به توانمندی بانوان اعتقاد دارند و معتقدند نيمی از جامعه، بانوان هســتند، بنابراين سه عضو کابينه از بانوان هستند که بهعنوان معاون رئيسجمهور در دولت يازدهم حضور دارند».

اميری با اشاره به اينکه در همين دولت يازدهم ما معاون اســتاندار و همچنين تعــدادی فرماندار خانم نيــز داريم، گفت: «طبيعتا از توانمندی بانوان در سطوح مختلف مديريتی هم در دولت دوازدهم استفاده میشود».

تأکيد بــر حضور زنان در کابينــه دوزادهم يکی از مطالبات مهمی اســت کــه اصلاحطلبان بعد از پيــروزی روحانی بر آن تأکيــد کردهاند. محمدرضا عارف هم در ديــدار دونفره خود با روحانی حضور زنــان و جوانــان البته بــه معنــای جوانگرايی در کابينــه را ازجملــه مطالباتــی ذکر کــرده که بايد محقق شــود. روحانی در دولــت يازدهم از حضور زنــان در ســه معاونت بهــره جســت؛ معصومه ابتکار بهعنوان رياســت ســازمان محيط زيســت، شهيندخت مولاوردی در سمت معاونت امور زنان و زهرا احمدیپور رئيس ســازمان ميراث فرهنگی و گردشــگری. روحانی درعينحال در اواخر دولت يازدهم هم اشــرف بروجردی را به ســمت رياست کتابخانه ملی و سازمان اسناد رسمی منصوب کرد. با اين حال منتقدان روحانی همچنان تأکيد داشتند که روحانی از ظرفيت زنان در وزارتخانه اســتفاده نکرد.

اکنــون که زمان زيــادی تــا تحويلگرفتن دولت دوزادهم باقی نمانده، جريان اصلاحطلب همچنين فعالان مدنی اصرار دارند تا حســن روحانی به عقبه رأی خود بیتوجهــی نکند؛ پشــتوانهای که بخش بزرگــی از آن را زنــان و جوانان تشــکيل میدادند. رايزنیهــا در همين راســتا آغاز شــده و گمانهها از حضور بيــش از يک زن- بهعنوان وزيــر- در کابينه دوازدهم خبر میدهند. در ميــان گزينههايی که به چشم میخورند، اسامی زنان نامآشنايی وجود دارد؛ از شــهيندخت مولاوردی گرفته تا زهرا شجاعی و... اما نکته مغفولمانده اين اســت که زنان توانمندی کــه گرايــش اصلاحطلبی يــا اعتدالی دارنــد، تنها همين چهرهها هســتند. چهرههايی که هر گاه بحث پســتهای مديريتی در ســطح بالا مطرح میشود، به نام همين چند زن اشــاره میشــود. گويی جريان اصلاحــات با همه توجــه و تأکيدی کــه بر حضور زنان در عرصههای مديريتی داشــته، فقط توانســته همين تعداد معدود زن مدير را پرورش دهد. اگرچه اين گزاره درســت نيســت، چراکه زنان توانمندی در عرصههــای مختلف حضور دارند کــه گاه به دليل نگاه بستهای که در ميان حلقههای زن اصلاحطلب وجود دارد، نتوانستهاند به چهره تبديل شوند.

گزینههای احتمالی

اما در ميــان چهرههاي نامآشــنای زن، يکی از گزينهها که خبر آن قطعی به نظر میرسد، انتخاب شهيندخت مولاوردی برای وزارت آموزشوپرورش اســت. مولاوردی از همان ابتدا هم جزء گزينههايی بود کــه نامش برای ايــن وزارتخانه مطرح شــده بــود. عملکرد مثبــت او در معاونت زنان همچنين يکی از برگهای برنــده روحانی در معرفی او برای وزارتخانــه آموزشوپــرورش اســت؛ بهويژه آنکه جدايی دانشآشــتيانی از دولــت دوازدهم قطعی شــده اســت. بااينحال مــلاوردی در حياط هيئت دولت، درباره اين گمانه گفته اســت: هنوز صحبتی نشــده و چون صحبتی نشــده، نمیتوانــم بگويم هستم يا نيستم. معاون امور زنان رياستجمهوری همچنين درباره نتايج رايزنیها برای حضور زنان در کابينه گفت: «رايزنیها در اين زمينه ادامه دارد. کلا ترکيب کابينه قطعی نشده، اما رايزنیها ادامه دارد و به مرحله نهايیشدن رسيده، ولی تصميمگيرنده نهايی رئيسجمهور خواهد بــود». الهه کولايي از ديگر گزينههايي است که اينبار در لابهلاي سخنان نمايندگان عضو فراکسيون زنان مجلس دهم به او اشاره ميشــود. کولايي تجربه حضور در کميسيون امنيت ملي مجلس ششم را در کارنامه دارد. استاد دانشگاه است و از زنان فعال اصلاحطلب.

همچنين شنيده شــد که از سوی برخی اعضای حزب اعتدال و توسعه تلاشهايی صورت میگيرد تا پروين دادانديش، همســر محمــود واعظی، )از اعضای حزب اعتدال و توسعه(، را برای وزارتخانه علوم معرفی کند. ســابقه مشــاوره وزير مستعفی فرهنــگ و ارشــاد )علــی جنتــی( نيز حضــور در مجموعه مديريتی دانشــگاه آزاد ازجمله سوابق او به شمار میرود.

از ديگــر گزينههايــی که بــرای ايــن وزارتخانه زمزمه آن شــنيده شــده، ســيدهفاطمه طباطبايی، همسر مرحوم سيد احمد خمينی و مادر سيدحسن خمينــی، اســت. فاطمــه تنهــا دختــر آيــتالله ســيدمحمدباقر ســلطانیطباطبايی، از اســتادان حــوزه علميه قم اســت. جــد مــادری او آيتالله ســيدصدرالدين صدر و پدر امام موسی صدر است. فاطمه، يکی از خواهرزادههای امام موسیصدر به شــمار میرود. فاطمه طباطبايی مقطع کارشناسی را بعد از انقلاب در رشــته فلســفه غرب دانشگاه تهران به اتمام رساند و پس از آن کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشــته عرفان اسلامی گذرانده است. او هماکنون رئيس شورای زنان فرهيخته در دانشگاه آزاد اسلامی است.

شجاعی ازجمله اولين زنانی بود که توانست به دولــت ورود پيدا کند. او معاونت امــور زنان را در دولت ســيدمحمد خاتمی بر عهده داشــت. گرچه شــجاعی تا به حال با پيشــنهاد حضــور در دولت مخالفت کرده است ولي يکي از گزينههاي زنان در دولت دوازدهم است.

چهرههــای اصلاحطلبــی مثل علــی صوفی و جهانبخش خانجانی از فشار جريان ناکام انتخابات برای حضور در کابينه ســخن گفته بودند. بهعنوان نمونه محمدرضــا ميرتاجالدينی، از اعضای کابينه دوم احمدینژاد، گفته بود: «کابينه دوم روحانی در تعــارض با 16ميليون رأی اصولگراها نباشــد». اين شــايعهها تا جايی قوت گرفت که حتی محمدرضا باهنــر هرگونــه احتمال حضــورش در کابينه دوم حسن روحانی را تکذيب کرده بود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.