قاضی مرتضوی دوباره به دادگاه میرود

Shargh - - سیاست -

شــرق: وکيلمدافع يکی از قربانيان حادثه کهريزک از محاکمه سعيد مرتضــوی در 1۸ مهرماه خبــر داد. ميرمجيد طاهــری در گفتوگو با مهر با بيان اينکه دادگاه برای رســيدگی به پرونده شکايت عبدالحسين روحالامينــی، پدر يکی از قربانيان حادثــه کهريزک، وقت جديد تعيين کرده اســت، گفت: برای اين فرد دو روز وقت تعيين شده است که 1۸ مهرماه زمان رســيدگی به اتهامات اين فرد در رابطه با پرونده کهريزک است. اين جلسه در ادامه جلسات برگزارشده قبلی است.

ســعيد مرتضوی روز 1۷ مهر هم برای رســيدگی به بخش نخست اتهاماتــش در رابطه با پرونده تأمين اجتماعی به دادگاه احضار شــده است.

به گزارش تســنيم، بخش نخســت پرونده مرتضوی که هماکنون برای رســيدگی در مرجع تجديدنظر در دست بررسی شعبه 22 دادگاه تجديدنظر اســتان تهران قرار دارد، شــامل شــکايت تأمين اجتماعی، اوليایدم روحالامينی، يکی از فوتشدگان حادثه بازداشتگاه کهريزک و بخشی از رأی نقضشده پرونده قضات کهريزک در ديوانعالی کشور اســت که پيشتر در شــعبه نهم دادگاه کيفری يک به رياست قاضی کشکولی رسيده و منتهی به صدور حکم شده است. قاضی کشکولی، مرداد ســال 94 بــه اين پرونده رســيدگی و مرتضــوی را در ارتباط با شــکايت اوليایدم مرحــوم روحالامينــی به اتهام معاونــت در قتل عمدی و «معاونت در تنظيم گزارش خلافواقع از طريق امر يا ترغيب مأموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود» (بخش نقضشده رأی شــعبه ۷6 در ديوانعالی کشور( تبرئه کرد، اما دادگاه در ارتباط با پرونده تأمين اجتماعی، مرتضوی را به شش ماه حبس تعزيری، شش مــاه حبس تعليقی و رد مال به مبلــغ 46 ميليون تومان محکوم کرد. مرتضوی 1۸ مهر 94 به حکم شــعبه نهم دادگاه کيفری يک اســتان تهران اعتراض کرد و پرونــده که علاوه بر اعتراض مرتضوی، اعتراض تأميــن اجتماعی و اوليــایدم روحالامينی را بههمراه داشــت، برای رســيدگی در مرحله تجديدنظر به شــعبه 1۷ ديوانعالی کشور ارجاع شــد، اما 21 ارديبهشت سال 95، محسن افتخاری گفت که ديوانعالی کشور پرونده را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان دانسته است.

مرتضــوی در بخش دوم پرونده تأمين اجتماعی هم که در دســت بررســی شعبه 6۸ دادگاه تجديدنظر اســتان تهران قرار دارد، از سوی شــعبه 105۷ دادگاه کارکنان دولت به رياست قاضی حيدری به اتهام تصرف غيرقانونــی و اهمال در انجام وظيفــه بهترتيب به تحمل ۷0 و 65 ضربه شــلاق محکوم شــده است. ســعيد مرتضوی در شهريور سال گذشته، پس از برگزاری جلســه آخر دادخواهی خانواده مرحوم محســن روحالامينی، در نامــهای خطاب به رياســت دادگاه و هيئت قضات شعبه 22 دادگاه تجديدنظر اســتان تهران، به صورت تلويحی از خانــواده جانباختگان فجايع کهريزک در تير ســال ۸۸ عذرخواهی کرد، اما آصفه کامرانی، خواهر مرحوم محمد کامرانی، از جانباختگان کهريــزک، اين عذرخواهی را نپذيرفت و گفت: «اينها همه شــعارهای پنج روز کهريزک اســت. کابوس کهريزک تمامشــدنی نيســت و لکه ننگش هم پاک نمیشــود؛ حتی با عذرخواهی شــما آقای مرتضوی، آنهم بعد از هفت سال. اصلا عذرخواهی برای چه؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.