حسادتهاي بعد از رقابتهاي انتخاباتي معنا ندارد

Shargh - - سیاست -

روحانــي گفــت: «هيچکــس آن روزي را کــه تروريســتها موصــل را اشــغال کردنــد و در فکر اشــغال شــهرهاي ديگر عراق ازجمله اربيل و حتي بغداد بودند، فراموش نکرده اســت. در آن روز اولين کشــوري که به کمک مردم عراق شتافت و در مقابل تروريستها در کنار دولت عراق قرار گرفت، جمهوري اســلامي ايران بود و اين در تاريخ ثبت شــده و براي مردم منطقه تا هميشه باقي خواهد ماند».

او افزود: «آن کشــورهاي بزرگــي که در حدود 16 ســال اخير، منطقه را با مداخله نظامي و با اشــغال افغانســتان و عــراق بــه ناامنــي کشــيدند، بهرغم درســتکردن پايگاههاي نظامي و اســتقرار ناوها و هواپيماهايشــان در منطقه، نهتنهــا اقدامي در برابر تروريستها در عراق انجام ندادند، بلکه شايد از اينکه منطقه دچار مشــکلات جديد شــده، خوشحال هم بودند چراکه اين موضوع به فعالترشدن کارخانجات اسلحهســازي آنها و ايجاد بهانه براي مداخله بيشتر در منطقه کمک ميکرد».

رئيسجمهور با اشاره به اينکه برخي از کشورهاي منطقه هم متأسفانه از اين اتفاقات ناخوشايند اظهار خوشــحالي کردند، عنــوان کرد: «اينها در رســانهها و گفتارهايشــان بــه عنــوان اينکه ايــن تقصير خود نخســتوزير و دولت عراق بوده، مسئله را به جنگ شــيعه و ســني تعبير کردند و گفتند که در عراق به مردم ســني ظلم شده و به اين دليل اين تروريستها به وجود آمدند و موصل اشغال شده است».

روحاني گفت: «براي مردم ايران اما امروز بســيار مبارک اســت، چراکه نشــان ميدهــد دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران از آغاز تصميم درستي گرفت و امــروز همه جهانيان درواقع به نحوي به درســتي مسيري که ايران انتخاب کرده بود، اعتراف ميکنند».

او با اشــاره به اينکه در همان آغاز دولت يازدهم در ســازمان ملل به دنيا گفتيم که امروز خشــونت و افراطيگــري يک خطر بزرگ بــراي منطقه و جهان است و همه بايد دست به دست هم دهيم و جهاني عاري از افراطيگري و خشونت داشته باشيم، عنوان کرد: «خوشبختانه سازمان ملل به آن ندا پاسخ مثبت داد و قطعنامه پيشــنهادي ايران در مجمع عمومي ســازمان ملل به اتفاق آرا تصويب شد. اين نداي اول ايــران در اين منطقه بود، قبل از اينکه هنوز مســئله تروريسم و افراطيگري در منطقه اوج بگيرد».

روحانــي گفت: «بســياري از ســران کشــورهاي اروپايي که در ســال 92 در حاشــيه اجلاس مجمع عمومي ســازمان ملل با آنها درباره مســائل منطقه صحبــت ميکردم و براي آنها ســخت بــود که آن حرفهــا را قبــول کنند، در ســالهاي بعد در همان ديدارهاي حاشيه ســازمان ملل به من ميگفتند که امروز اعتراف ميکنيم حرفهاي شــما در سالهاي گذشته درست بوده اســت». او افزود: «آنها انتخاب و راه ديگــري را در پيش گرفته بودند. فکر ميکردند برهــمزدن دولتهاي منطقــه و حاکميت دولتها در ايــن منطقه، راه حل اســت. آنها فکــر ميکردند حاکميت عراق و ســوريه و برخي کشــورهاي ديگر منطقه بايــد تغيير کنــد. برخي فکــر ميکردند که ميتواننــد موضوع تروريســم را در منطقه به عنوان اعتــراض مردمي جلــوه دهند و بگوينــد اين مردم هستند که اين حکومت را نميخواهند، در حالي که کاملا مشــخص بود نميشــود ماهيت تروريسم را با پوشاندن اين لباسها مخفي کرد».

او ادامــه داد: «در ماههــا و ســالهاي بعــد، تروريســتها، مخصوصا داعش در ســوريه و عراق کارهايــي کردند که تقريبا همه طرفداران خودشــان را شرمنده ساختند. انســانيت را در تاريخ زير علامت تعجب قرار دادند که آيا واقعا ميشود فردي ادعاي انسانيت بکند، يا حتي بالاتر ادعا کند که من پيرو دين توحيدي و رحمت يعني دين اسلام هستم و اينچنين در منطقه جلادي کند؟! شما ديديد فردي را در قفس گذاشتند و زنده زنده او را سوزاندند». روحاني با اشاره به اينکه چنين کارهاي وحشيانهاي در دهههاي اخير کمتر ســابقه داشــت، عنوان کرد: «البته ما شبيه اين جلاديها را در ســالهاي 59 و 60 در ايران مشاهده کرديم. تروريســتهايي در ايران بودند که متأسفانه اکنــون برخي از آنهــا در اروپا حضور دارند، پوســت بدن يک پاســدار کميته را جدا کردند و درآوردند. ما ايــن جنايتهــاي بزرگي را که منافقين در کشــور ما انجام دادند، يادمان نرفته اســت. مردم ما با اينگونه جنايات ناآشــنا نبودند، اما مردم جهان شايد کمتر با اين اقدامات وحشــيانه آشنا بودند که تروريستها تا اين حد ميتوانند خطرناک باشند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.