موسويلارگاني: من مخالفم

Shargh - - سیاست -

مگــر 2030 را امضا نکردند؟ مگر شــورايعالي انقلاب فرهنگي رئيسش آقاي رئيسجمهوري نبوده. اينهمه به ملت ايران در 2030 توهين شد. يکسري مســائل مطرح شــد؛ مگر درباره 2030 مرجع بالاتر نبوده؟ بايد بگذاريم همه چيــز را فقط رهبري ورود کنند؟

شــورايعالي انقلاب فرهنگي اعضاي ديگري هم دارد.

مــا بايد بگذاريم همه را رهبــري ورود کنند؟ چه کسي اولين بار تصويب کرد؟ دولت تصويب کرده بود. چه کسي امضا کرده بود؟ وزير آموزش و پرورش بود.

اسنادش که هست.

2030 ننگينترين قــراردادي بود که با ملت ايران که مســلمان و شيعه هستند، بســته شده. چه کسي بسته؟

قرارداد که نبوده.

پس چي بوده؟ توافقي بوده که آموزش بچههاي ايراني را يونســکو براي آن تصميم بگيرد. ما اسلام را داريم.

خب ايــن بنــد را داشــت که اگــر مخالف فرهنگمان باشد، اجرا نشود.

اولين مصوبهاش اين بود که گفتند درس شــهيد فهميده را از کتابها حذف کنيد و حذف کردند. امام گفتند که آن طفل 13ساله رهبر ما است که زير تانک دشمن رفت.

مگر نوشــته بود که بايد درس شهيد فهميده حذف شود؟

گفتند کــه بچههاي ما بايد از مباحث جنگ و اين مسائل دور باشند. پس براي چي حذف کردند؟ برويد بررسي کنيد.

اما شــما برجام را مثال زديد؛ خب اين کميته نظارت برجــام وجود دارد کــه اعضاي مختلفي دارد که از شورايعالي امنيت ملي هم در آن عضو هستند.

برجام را شخص آقاي دکتر ظريف که پرچمدارش بــوده، تا حــالا 10 مرتبه گفته که نقــض کردند. مثل تحريمهاي 10ساله و تحريمهاي اخير مجلس سنا.

بالاخره تصميم مجموع نظام بوده.

شــما ميگوييد؛ مگر قراردادي هست که اينجور باشــد. من ميگويم بله؛ برجــام را دولت به تذکرات گــوش نداد؛ در مجلس اينهمه بحث شــد و توجه نکردند و الان هم شــما نتيجه آن را ميبينيد. توتال هم در آينده همين وضعيت را خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.