احتمال ارائه فهرست وزرا در روز تحلیف

Shargh - - سیاست -

معاون پارلمانی رئيسجمهور از احتمال ارائه فهرســت وزيــران و برنامه دولت بهطور همزمان در روز برگزاری مراســم تحليف خبر داد. حســينعلی اميری گفت: ما تا آغاز به کار دولت جديد چند مراسم داريم؛ يکی تنفيذ حکم رئيسجمهور که ازســوي مقام معظم رهبری انجام خواهد شــد و برگزارکننده اين مراسم دفتر مقام معظم رهبری است، دوم؛ مراسم تحليف رئيسجمهور است که طبق قانون اساسی، در مجلس شورای اسلامی و با حضور رئيس قوه قضائيه انجام خواهد شد که ميزبان آن مجلس شورای اسلامی است و هماهنگیهــای لازم را در ايــن زمينه انجام دادهايم. او افزود: مجلس روز 14 مرداد را براي تحليف اعلام کرده اســت، پس از آن رئيسجمهور براســاس قانون و آييننامه داخلی مجلــس بايد اعضای کابينه را به مجلس شــورای اســلامی معرفی کند و مجلس در 15 روز صلاحيت وزيران پيشنهادی را بررسی کند اما با توجه به اينکه آقای روحانی تأکيد دارد دولت دوازدهم زودتر شکل گيرد و کارش را شروع کند و برای آقای رئيسجمهور زمان بسيار مهم است و در سال 1392 هم در روز تحليف وزيران را به مجلس شورای اسلامی معرفی کردند، در اين دوره هم آقای دکتر روحانی تلاش دارند در روز برگزاری مراسم تحليف، فهرست وزرا و برنامه دولت را به مجلس بدهند تا مجلس هرچه زودتر نســبت به بررسی وزرای پيشنهادی اقدام کند و دولت جديد در اسرع وقت شکل بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.