پیشخوان

Shargh - - سیاست -

شــماره چهارم مجله «سیاهوســفید» در ادامــه پرونــده شــماره قبلــی باز هم به بررســی مستندهای باستانشناســی پرداخــت، امــا اینبــار فیلمهــای مســتند ساختهشــده پس از انقاب را بررسی کرده و مدتی است در کتابفروشــیها و دکههای معتبر مطبوعاتی سراســر کشور عرضه شــده است. در این شماره سیاهوسفید که ســردبیر آن امیر فرضاللهی است، مطالبی از دکتر مهرداد حجتی، جواد طوسی، محمدحسین آسایش و عزیزالله حاجیمشهدیقلم منتشر شــده اســت. بررســی علل بهوجودآمدن و اضمحال جشــنواره یــادگار با حضور ســیدمحمد بهشــتی، محمدرضا اصانی، محمــد آفریده و ارد عطارپــور و گفتوگو با فیلمســازان عرصه مســتند باستانشناســی نظیــر فرشــاد فرشــتهحکمت، از موضوعاتی اســت که سیاهوســفید به آن پرداخته. شهرام درخشــانی درباره فیلم «خانهام روی تپهها» گفته اســت: «شــرارههای آتش انقاب بیدلیل به دامــان تاریــخ و باستانشناســی افتــاد»، همچنین علیاکبر ولدبیگی، فرشاد اکتسابی، مهرداد زاهدیان و وحید باقرزاده از جمله فیلمســازانی هســتند که در مجله سیاهوســفید با آنها گفتوگو شــده است. دبیر تحریریه این مجله علی افشــار است که در 72 صفحه و با قیمت 12هزارتومان منتشر شده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.