خانواده محترم نافعی

Shargh - - صفحه اول -

اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژهها نمیگنجد.تنها میتوانيم از خداوند برایتان صبری عظيم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنيم .

خانواده های مردمی -رونقی-جعفرزاده- احدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.