الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

مرگ من یواش! برخــی مأمــوران راهنمایی و رانندگــی موتورســیکلتها را متوقــف میکننــد و ســوییچ آن را برمیدارنــد و برخورد تنــدي دارند. راکبانی که نه ســارقاند نه قاتل چــرا با آنان چنین رفتاری دارند؟ عرفان از تهران

ضعف در اجــرای قانون: چرا برخــي مأموران بــا رانندگانی که در حــال رانندگــی از تلفن همراه اســتفاده میکنند، کاری ندارنــد. ضعف در اجرای قانون باعث حوادث ناگوار رانندگی شده است. محمدسبحان میرزاخانی

نظارت بر شــورای حل اختلاف: از قوه قضائیه تقاضا داریم بازرســانی را به شــورای حل اختلاف منطقــه 14 بفرســتند و ببیننــد برخی منشــیها و دفترداران رفتار خوبی با مراجعهکنندگان ندارند. افسانه از تهران

نارضایتی از افزایش کرایهها: افزایش کرایهها از سوی اعضای شورای شهر باعث نارضایتی مسافران کمدرآمد شده است. چرا مسئولان هیچ مخالفتی با افزایش کرایهها نکردند؟ علی از تهران

تذکر به رانندگان: برخــی رانندگان اتوبوسهای بلــوار نیکنام- میــدان هفتم تیر، خارج از ایســتگاه توقف و مســافر پیاده یا سوار میکنند. چون مرتکب تخلــف میشــوند، راننده هــم به مســافران خانم میگوید از در جلو سوار شوند! ضیا حسینی

سرعت اینترنت ضعیف اســت: ساکنان خیابان پیــروزی، خیابان شــکوفه، کوچه رازی شــرقی، از شــرکت مخابرات تقاضا دارند با افزایش ســرعت اینترنت، مشترکان را دریابد! از ساکنان محل

عوارض یا پول زور؟ ساکنان پردیس هر بار که از آزادراه به تهران رفت و آمد میکنند باید ســههزارو 500 تومــان عــوارض پرداخت کننــد و در مجموع هفت هزار تومان میشــود. چرا عوارض آزادراه این محل اینقدر گران است؟ سیدمحمد علوی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.