تحقير فرهنگ ایرانی، شاهنامه و تاریخ ایران باستان

Shargh - - پژواك - ميرمهرداد ميرسنجري

چندی است تحرکات مشــکوکی بر ضد هویت ملی ایرانزمین مشاهده میشود که بسیار ضروری اســت خاســتگاه این تحرکات از ســوي نهادهای امنیتی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد. در برنامه دوشنبهشب )19 تیر 139٦( خندوانه، خندانندهشو، با دســتاویز خنداندن مخاطب، فردی بــه نام ... با ادبیاتی بســیار رکیــک و کاربرد واژگانی زشــت، در برابر میلیونها بیننده تلویزیونی به تمســخر علنی نمادهای هویت ایرانی از جمله رســتم و ســهراب شاهنامه فردوسی پرداخت و آشکارا به نژاد آریایی ناســزا گفت که با ریشــخند و تشــویق مکرر رامبد جوان مجری برنامه خندوانــه و حاضران ناآگاه در صحنه همراه شــد؛ اقدامی که واکنشهای توأم با خشــم و ناراحتی شدید اقشــار مختلف ملت را به همراه داشت. از شورای سیاستگذاری صداوسیما و مسئولان شبکه نسیم باید پرسید، تکرار چندینباره توهین و تحقیر فرهنگ ایرانی و شــاهنامه فردوسی در برنامههای پربیننده اجتماعی این شــبکه بهویژه خندوانــه، انجــام وظیفه در برابــر واقعیت هویت مادر «ایران» است یا خدمت به همسایگان آزمندی که حتــی بر اســطوره ایرانی «ســیمرغ» نیز چنگ انداختهاند و مدعی مالکیتش شدهاند و پیشتر «تار ایرانی »، «چوگان ایرانی » و حتی «ورزش زورخانهای ایرانــی» را هم از آنِ خــود اعلام کردهاند و حتی به نیمــی از خاک ایران هم چشــم دارنــد و آن را هم متعلــق به خــود میدانند؟ آیا در ســخن مجری برنامه خندوانه که تأکید دارد از کاربرد واژه «ملت» ایــران، خودداری کند و در عوض برای میهمانان، بر واژههای مشکوک «ملت...»، «ملت...» تأکید میکند، سهوی موجود است؟ درحالیکه، شوربختانه هیچ نهاد رسمی متولی حراســت از هویت ملی ایرانی وجــود ندارد، هر روز ابعــاد مختلفی از توهینهای آشــکار و پنهان ضــد هویت ملی ایرانی را شــاهد هستیم ازجمله: 1- فحاشی و تمســخر علنی به کوروش ذوالقرنین ســوره کهف قــرآن مجید 2- تمســخر تاریخ ایران باســتان و نژاد ایرانیان 3- بسترسازی تجزیه زبانی- قومــی و تشــکیک در واژه «ملــت» ایــران و ملت خطابکــردن هر یــک از اقوام ایــران ٤- توهین و تحقیر مداوم زبان ملی فارسی و تمسخر اثر جهانی شاهنامه و فردوسی بزرگ ازجمله تیتر تمسخرآمیز چند روز پیش روزنامه معروف برای فردوسی بزرگ ٥- توهین و انگ نژادپرســتی و تحقیر میهنپرستی )البته صرفا برای ایرانیان و نه مردم دیگر کشورهای جهان( ٦- نامگذاری یک ســگ بــه نام «ک... ش» از ســوي امیرمهدی ژوله و مهران مدیری در سریال عطســه 7- پیشنهاد بیشــرمانه جایزهگذاری برای کســی که بر روی تختجمشید یادگاری بنویسد در برنامه با بیننــده میلیونی «دورهمی» ٨- راهاندازی کارخانه خیارشــور و کارخانــه رب گوجهفرنگی در حریم درجهیک پاســارگاد و آرامگاه کوروش بزرگ 9- سردادن شعار جعلی خلیج ع... از سوي عدهای تماشاگرنمای تجزیهطلب در قلب ورزشگاه آزادی.

بهراســتی چــرا هرکســی هــر مشــکل و انتقــادی بــه جامعه امــروز ایرانی دارد، یا ژســت خودروشــنفکرپنداری یــا جهانوطنــی بــه خود میگیرد، فقــط از نژاد آریا یا تمدن پیش از اســلام ایران و هویت ملی مایه میگذارد؟ بیشک در ایران مظلومی که هیچ آموزش رسمی برای هویت ملی و تاریــخ و فرهنگ ایرانی در رســانهها و کتابهای رسمی آموزشی آن مرسوم نیست، توهین و تمسخر و تحقیر فرهنگ ایرانی در پوشــش خنداندن عوام چیزی جز خیانت به کشور و میهن یادگار نیاکانمان نیســت. آیا قابل تأمل نیســت که چرا در برابر موج اعلام انزجار اقشــار مختلف مردم ایران به سخنان پلشــت یك فرد در تلویزیون، تنها برخی شبکههای ماهــوارهای و چهرههای لندننشــین و جریانهای قومگرای تجزیهطلب خود غیرایرانیپندار و عدهای خودروشــنفکرپندار جهان وطن از تکرار تمســخر هویت ملی شــاهنامه حمایــت کردهاند؟ اگر خود هنرمندپنداری جرئت کوچکترین تمسخری به سایر باورهاي مردم ندارد، نه حق دارد و نه باید اجازه یابد درباره علائق هویت ملی و شناســنامه ملی تکتک ایرانیان ازجمله شاهنامه نیز اینگونه ژاژخایی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.