بررسی رفتار اخير صداوسيما از دیدگاه فروید

Shargh - - پژواك - غلامرضا هاشمیفرد

فروید، پدر علم روانکاوی، معتقد اســت ضمیر ناخودآگاه ‪The unconscious(‬ ) انباری اســت پر از تمایلات و آرزوهای خارج از دسترس که تعیینکننده رفتار و گفتار ماســت. اخیرا شــاهد تحریف سخنان رئیسجمهور در شبکه خبر بودیم. جایی که روحانی گفته بــود «به قــوه قضائیه دعوت شــدم» ولی در زیرنویس، شبکه خبر از کلمه «احضار» استفاده کرد. البته بعد از اینکه با واکنش گســترده کاربران فضای مجازی روبهرو شد، شبکه خبر-بدون عذرخواهی-از آن با عنوان «اشتباه سهوی» یاد کرد. در سایت شبکه خبر با لحنی حقبهجانب آمده: «... این اشــتباه بعدا اصلاح شــد ولی بههرحال بهانــه لازم به طرفداران دولت داده شده بود!». برای واکاوی محتویات ضمیر ناخودآگاه قاعدتا باید ســوابق و گذشته آن را بررسی کرد. بــه عبارت دیگر بایــد دید آن انبــار ناخودآگاه چگونه پر شــده است. با شروع به کار دولت یازدهم در مرداد 1392 شــاهد کارشکنیها و حملات جناح ناکام بودیم. از همان زمان بود که مخالفان، تمایلات و آرزوهایشان را از انبار ناخودآگاهشان بیرون کشیدند و در رســانههای گســتردهای که در اختیار داشــتند، منتشــر کردند. یکی از این تمایلات، یکدورهایشدن دولت تدبیر و امید بود. بهعنوان مثال در گفتوگوی تصویری که حمید رسایی، نماینده سابق مجلس، در 10 آبان 139٥ با ســایت خبرآنلاین داشت، از احتمال رد صلاحیت روحانی سخن به میان آورد و در ادامه با اطمینان پیشبینــی کرد که «دولت روحانی اولین دولت چهارســاله خواهد بــود». در کنــار اینگونه اظهارنظرهــا نادیدهگرفتــن دســتاوردها و اقدامات دولت از ســوي صداوسیما به جایی رسید که رئیس دولت را به واکنش واداشت. البته قضیه به همینجا ختم نمیشود و حملات کمسابقه به دولت از جمله مخالفت شدید با مذاکرات هستهای و در پی آن انکار دستاوردهای برجام گوشــهای از تلاش طرف مقابل است. از طرفی، حامیان دولت که از تفرقه، خشونت و افراطیگــری فرســنگها فاصله دارنــد، در ضمیر ناخودآگاهشان سالهاست ایران را برای همه ایرانیان میخواهند، اهل گفتوگو با تمدنها و عقاید مختلف هستند و طرفدار احترام متقابل، مذاکره و صلح.

ماههای منتهی به انتخابات 9٦ هرگاه صداوسیما میخواســت نقبی بزند به این رویداد سرنوشتساز و نظر مردم کوچهوبازار را جویا شــود، بدون اســتثنا ماحصل نظرات پخششده ســعی در متقاعدکردن مخاطبــان در ناکارآمدبودن دولت روحانی داشــت. گویی آن 19میلیوننفــری که خرداد 1392 به دولت اعتدال رأی داده بودند، همگی نادم و پشــیمان شده بودند. اوضاع بازار خراب است، همه بیکاریم، برجام هیچ دستاوردی نداشته، رئیسجمهوری میخواهیم که انقلابی باشد و.... اینها کلیدواژههای مصاحبههای پخششــده از صداوســیما بود. پــس از انتخابات معنادار اردیبهشت 9٦ وقتی تلاش برای القاي شائبه تخلف و شیطنتهایی از این دست راه به جایی نبرد، شــاهد دو اتفاق نادر بودیم که فروید به آن «تداعی آزاد» ‪Free association(‬ ) میگویــد. حالتــی که در آن، فــرد هرآنچه را در ذهــن دارد، بدون ملاحظه و بــدون درنظرگرفتن منطقی یــا غیرمنطقیبودنش، بیــان میکند. اتفاقــات روز قدس و نمــاز عیدفطر، دفاع تمامقد صداوســیما از نوحهخوانی سیاسی در روز عیــد مســلمانان و انتقاد از کاربرانــی که به این بیحرمتی اعتراض کــرده بودند، هرچند دور از ذهن نبود ولی بار دیگر ســؤالات زیــادی را بهوجود آورد. مخاطبان سالهاســت که بهخوبی از تمایلات پنهان و آشــکار صداوسیما مطلع هســتند. بنابراین در این دهکده جهانی که هیچ خبر و اتفاقی از دید مخاطب قــرن 21 میلادی پنهان نمیماند، رســانهها دائما در بوته راســتیآزمایی قرار میگیرند. پس نیاز به گفتن نیست که بیتوجهی به ضمیر ناخوداگاه 2٤ میلیون رأیدهنــده، متأســفانه ریزش روزافــزون مخاطبان صداوسیما را در پی خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.