احترام به اکثریت، رعایت حقوق اقليت

Shargh - - پژواك - داوود خداوردوئي

متأسفانه گمشده حال حاضر جامعه امروزی ما، اخلاق اســت. وقتــی در جامعه اخلاق حاکم نباشد، تمام مناســبات داخلی بین اقشار مختلف مــردم آســیب میبیند و ایــن آســیب نهتنها در زمان حال، بلکه در ســالهای آینده هم مشاهده خواهد شــد. چون در نبود اخــلاق، اول از همه فرهنگ ناقص و ابتر میماند، برای برچیدهشــدن ناهنجاریها و ضدارزشهــا در جامعه، اول باید اخــلاق حاکم باشــد. وقتــی اخــلاق در جامعه حکمرانــی کند تمام مناســبات مــردم با یکدیگر در جامعه در مســیر رشــد قــرار میگیرد. اخلاق سیاســی، اخلاق اجتماعی و اخــلاق فرهنگی یا به عبارتی وجود اخلاق در تمام شــئونات زندگی امــروز جامعــه مــا، اول از همه با قبــول وجود مخالــف در جامعــه تحقق پیدا میکنــد. وقتی ما حضور و زیســت مخالف در کنار خود را قبول کنیــم، خواهناخواه بــرای زندگــی اجتماعی وی احتــرام قائل میشــویم و در نتیجه این زیســت مســالمتآمیز در کنار هم، درجــه تحملپذیری افراد بــالا خواهد رفت. وقتی قائــل به حضور و زیســت مخالفِ آرای و عقاید خــود، در کنارمان باشــیم، این همزیستی خواه ناخواه باعث تضارب آرا و اندیشــه یکدیگر میشــود کــه همین باعث بهبــود یا در صورت لزوم تصحیح اندیشــه و فکر یکدیگر میشــود. امیــدوارم اول از همه راههای مختلــف ابراز عقایــد و اندیشــههای خودمان را بشناسیم و همیشه سعی کنیم برای بسط و تبیین آرای خود، از روشهای نوین و متمدنانه استفاده کنیم، دوره و زمانه تفهیم آرا و عقاید با کمک فریاد و ســنگ و دعوا، سالیان زیادی است که گذشته و بشر امروز راههای متمدنتری برای عرضه اندیشه پیدا کرده اســت. اگر عقایدمان اصولی و صحیح باشد، برای گسترش و تبیین آن احتیاج به هیچ راه خشنی نیست. تنها با گفتوگو و توضیح تفکرات و تبیین دلایل منطقی یک اندیشــه، کافی است تا طــرف مقابل را اقناع کنیــم. روزی که یاد بگیریم مخالــف عقاید من، حق زندگی و زیســت در کنار من را داراســت، گام بســیار بزرگی برای پیشــبرد فرهنگ این کشور برداشتهایم. باید یاد بگیریم که رجوع به صندوق آرا برای شناسایی طرفداران هر اندیشهای در جهان حاضر، بهترین و یگانهترین راه اســت و هر زمان اکثریت بر طبق قانون، قدرت را به دســت گرفت، به احترام آزادی و دموکراسی، به اکثریت احتــرام بگذاریم تا اکثریت هم حقوق اقلیت را رعایت بکند. بهترین و تنهاترین راه برای زیســت ســالم و موفق اجتماعی در کنار یکدیگر در جهــان امروز، حاکمبودن دموکراســی اســت و دموکراســی هم از صندوق آرا نشــئت میگیرد تــا اکثریــت، ذیل نگهداشــتن حقــوق اقلیت به حکمرانی بپــردازد. امیدوارم روزی فرابرســد که این جمله سرلوحه اقدام و عمل برای تمام افراد جامعه قرار بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.