مسائل منطقه محور گفتوگوی ظریف و نمایندگان مجلس

Shargh - - ديپلماسي -

اعضــای كميســيون امنيــت ملــی و سياســت خارجــی مجلــس سهشنبهشــب ميهمــان محمدجــواد ظريــف وزير امــور خارجــه بودنــد و با او و معاونانــش دربــاره تحــولات اخيــر منطقــه بهخصــوص اتفاقــات بين عربســتان و قطر و تحولات عراق بعــد از آزادســازی موصــل گفتوگــو كردند. در اين نشســت مرتضی ســرمدی قائممقام وزير خارجه، سيدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بينالمللی و حسن قشــقاوی معاون كنسولی، مجلس و امور ايرانيان خارج از كشــور نيز حضور داشتند.

حســن قشقاوی معاون كنســولی، پارلمانی و امور ايرانيان خارج از كشــور در گفتوگو با ايسنا درباره جزئيات اين جلســه گفته است: اين جلسه در ادامــه ديدارهــا و گفتوگوهــای متناوب بين وزارت امــور خارجه و كميســيون امنيت ملی و سياســت خارجی مجلس برگزار شد و حدود سه ســاعت طول كشــيد. طبق معمول اين جلسات و به رســم ميهماننوازی، در ابتــدا ميهمانان به بيــان ديدگاههــا يــا پرســشهای احتمالی خود درخصوص مســائل مهم سياست خارجی كشور پرداختند.

او با بيان اينکه به خاطر اهميت مسائل منطقه بيشتر موضوعات مطرحشده در اين جلسه درباره تحولات اخيــر در منطقه بود، خاطرنشــان كرد: تحولاتی كــه در روابــط تعدادی از كشــورهای همسايه صورت گرفته اســت، روابط ايران با اين كشــورها، مسائل ســوريه و عراق، موضوع آب و حلوفصــل مســائل مربوط به آب با كشــورهای همسايه، حضور فعال ايران در مجامع بينالمللی از جمله ســفر قريبالوقوع وزير امور خارجه به نيويــورک و همچنيــن مباحثی كه ايــن روزها در خصــوص ســاختار وزارت خارجه در رســانهها مطرح اســت، از جمله موضوعاتی بود كه در اين جلســه اعضای كميســيون امنيت ملی سؤالات و همچنيــن تحليلهای خــود را در ارتباط با آنها مطرح كردند.

قشــقاوی ادامه داد: در همين چارچوب وزير امــور خارجــه و اعضــای شــورای معاونين اين وزارتخانه كه در اين جلســه حضور داشــتند، به تناسب پاسخگوی سؤالات مطرحشــده از ســوی نمايندگان بودند. اين مقام مســئول در وزارت خارجه جلســه مذكور را جلسهای صميمانه و موفق دانست و گفــت: در ايــن جلســه مشــترک تبادلنظرهــای صريــح و دوســتانهای صورت گرفت و مواردی كه نياز به اقدام بود، وزير امور خارجه دستورات لازم را در ارتباط با آنها صادر كردند.

قشــقاوی با تأكيد بر اينکه برگــزاری اينگونه جلســات به نفع كشور است و حاكمبودن فضای دوســتی بين كميســيون امنيت ملی و سياســت خارجی مجلس شورای اسامی و وزارت خارجه میتواند برای كشور كارگشا باشد، تصريح كرد: در اين جلســه آقای ظريف درباره اخباری كه گاهی اوقات به صورت ناقص در عالم مجازی و حقيقی مطرح میشــود، توضيحاتی ارائــه دادند كه اين توضيحات مورد استقبال نمايندگان قرار گرفت.

كمــال دهقانی نايبرئيس كميســيون امنيت ملی نيز درباره اين جلسه گفته است: «نمايندگان ضمــن بيان ديدگاهها و نقطهنظراتشــان نســبت به مســائل منطقه و بينالملل به طرح سؤالاتی پرداختنــد. وزيــر خارجه نيــز بعــد از اظهارات نماينــدگان درباره مســائل منطقــه و بينالملل صحبت كردند.

دهقانی همچنين گفت: در اين جلسه اعضای كميســيون برای كمک بــه وزارت خارجه جهت تقويت بنيه ديپلماتيک كشور اعام آمادگی كردند چــون معتقديم همانطور كه بــرای تقويت بنيه دفاعــی بايد تاش كــرد، وقتــی میبينيم وزارت خارجه در عرصه ديپلماســی فعال اســت، بايد كمکهای لازم را انجام داد.

او در پايــان گفــت: قطعــا با كمــک مجلس میتوان نارسايیهای احتمالی را رفع كرد. قطعا وزارت خارجه بهخصوص آقــای ظريف با توجه به ســابقه مديريتی و اشــراف به مسائل خارجی میتواند نارسايیها را با كمک مجلس حلوفصل كند.

گفتنی است، جلسه بعدی مشترک بين وزارت امور خارجه و كميســيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس به ميزبانی اين كميســيون برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.