خطر همیشهحاضر

Shargh - - علم - فاطمه كاظمي

هر زمــان کــه موضــوع خطر برخــورد ســیارکی با زمیــن مطرح میشــود یــا بحــث راههــای پیشــگیری از ایــن برخــورد مطرح میشــود، نام آپوفیس نیز به میان میآیــد. آپوفیــس ‪)Apophis )99‬ هزارونهصدوچهلودومین سیارکی بود که 19 ژوئن 2004 کشــف شــد. قطر این ســیارک حدود 320 تا 415 متر اســت که از کمربنــد کویپر به سمت زمین حرکت میکند.

شیطانی به نام آپپ

مصریان باســتان، دیــوی به نام آپپ را مظهر شــیطان و بینظمی و دشمن روشــنی و نظم میدانستند. ایــن دیو به شــکل مــار بزرگی بود که هرروز پس از غــروب آفتاب به خورشــید حمله میکرد و زمین را در تاریکــی فرومیبــرد. آپپ گاهی در روز نیــز بــه خورشــید حملــه میکرد و برای لحظاتی کســوف را پدیــد میآورد و آســمان و زمین را از تماشــای آفتاب محروم میکرد. بعدهــا یونانیان آپــپ را آپوفیس خواندند و پیروزی خورشــید را بر او گرامی داشتند.

آپوفیس امروزی

ایــن داســتان باســتانی امــروز شــکل دیگری به خود گرفته است. آپوفیس امروز، تکهســنگی اســت 350 متــری در همســایگی زمین. سالهایســال دانشــمندان نگران بودند که این ســیارک شیطانی، در برخــوردی مهیب با ســیاره زمین، آن را با فاجعــهای هولناک روبهرو کند. این سیارک تا حدودی به زمین نزدیــک اســت و دادههــای اولیه نشــان میداد که این سیارک در 13 آوریــل 2029 با فاصلــه خطرناکی از کنار زمین خواهد گذشــت؛ یعنی از فاصلــه 36 هزارکیلومتــری. در این حالــت با احتمــال 2.7 درصد با زمین برخورد خواهــد کرد. مدار این ســیارک بهگونهای است که هر هفت ســال یکبار، به مــدار زمین نزدیک میشــود و دوباره در ســال 2036 نیز به زمین نزدیک میشود. پیشبینیهــای بعدی نشــان داد احتمــال برخــورد در آوریل 2036 در حد یك به 256 هزار اســت. در ســال 2013 نیــز بر اســاس آخرین بررسیها، احتمال برخورد آپوفیس با زمین رد شــد. هرچنــد هنوز هم هستند کارشناسانی که احتمال این خطــر را صفر نمیدانند و میگویند باز هم باید محتاط بود.

پیامدهای برخورد احتمالی

سیارک آپوفیس در مقایسه با دیگر ســیارکهای منظومه شمسی قطعه ســنگ کوچکــی اســت. دقیقترین اندازهگیریها نشان میدهد این سنگ 50 متــر پهنا و 20 میلیــارد کیلوگرم وزن دارد. طبــق محاســبات اگــر آپوفیس با ســرعت 12.6 کیلومتر بر ثانیه وارد جو شود و با زمین برخورد کند، انفجاری به قــدرت 400 مگاتن ایجاد میکند. این انفجار هشتبرابر قویتــر از نیرومندترین آزمایشهای هستهای انجامشــده در زمین است. برخورد آپوفیس میتواند یک شــهر را با خاک یکســان کند. زمینلرزههای حاصــل از آن تــا هــزاران کیلومتــر منتشر خواهند شد و موج اصلي این انفجار، توفانی شــدید ایجاد میکند کــه در هــزاران کیلومترمربع پخش شــود. تودههــای خــاک و گردوغبار فراوانــی در جو پخش خواهد شــد و درصــد کمتری از نور خورشــید به زمین خواهــد تابید؛ چنین پیامدهایی در نتیجــه اصابــت اجرام آســمانی بزرگی اســت که چنــد کیلومتر پهنا دارند. برخی دانشمندان بر این باورند که احتمــالا انقراض دایناســورها و بســیاری دیگر از موجــودات زنده در 65 میلیــون ســال پیــش، در نتیجه اصابت سنگی آسمانی به کوهستان یوتــاکان در مکزیک بــود که گودالی بــه قطــر 200کیلومتر ایجــاد کرد و چنــان امواجــی پدیــد آورد که آب خلیــج مکزیک را کامــلا تخلیه کرد. )البتــه این نظریه هنوز اثبات نشــده و دیگران برای انقــراض 65 میلیون ســال پیش احتمالهــای دیگری را مطرح میکنند(.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.