اینها متفاوتاند پس خندهدارند

گفتوگو با سیامک صفری، نویسنده، بازیگر و کارگردان نمایش لامبورگینی

Shargh - - هنر -

رضا آشــفته: «لامبورگینی»، جدیدترین نمایش سیامک صفری و اشکان خطیبی، از ۲۲ تیر در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت. حمید صفت، خواننده رپ، قرار بود در این نمایش حضور داشــته باشد و بخواند که دفتر موســیقی معاونت هنــری با آن مخالفت کرد. گــروه لامبورگینی برخلاف خواســت قلبی خود، ضمن تشکر ویژه از همراهی و حضور حمید صفت و همچنین کمک ویژهای که او به اجرای این اثر داشته است، اعلام کرد اجراهای لامبورگینی مطابق برنامه قبلی از ۲۲ تیر در پردیس نمایشی شهرزاد روی صحنه میرود و پیشفروش بلیت در سامانه تیوال همچنان ادامه دارد. لامبورگینی هر شب ساعت ۲1:30 روی صحنه میرود.

داستان نمایش لامبورگینی چیست؟

دربــاره دوتا گورخواب اســت که اینها در قبرســتان زندگــی و با هم گفتوگــو میکنند و ما از نگاه و زبــان این دوتا محیط اطراف را میبینیم. اینها که از حاشــیهایترین افراد هســتند و اصا وارد بازیهای اجتماعی نیســتند و پرت و دور از هر چیزی قرار گرفتهانــد، بیان متفاوتی از جامعه و خودشان دارند.

بهگونهای نمایش مدرنی باید باشد؟

داســتان مشــخصی نداریم و ما به دنبال ایجاد یک فضا هســتیم که همهچیز در همان فضا مشــخص میشــود وگرنه اینکــه بخواهیم بنابر رویدادها و داستان مشخصی اشخاص را معرفی کنیم و نمایش بر اساس آنها شــکل بگیرد، چنین چیزی نداریم. دیالوگها یک موقعیت را نشــان میدهد و تماشــاگران در مدت یک ساعت اجرا با این فضا آشنا میشوند که امیدوارم موفق بوده باشیم.

با توجــه به تجربههای قبلیتان ایــن کار از چه جایگاهی برایتان برخوردار است؟

خــودم خیلی آن را دوســت دارم و باید دید ایــن کار چقدر مخاطب را جذب میکند و با ســلیقهها و عاقهمندیهایش ســازگار اســت. فعا نمیدانــم، اما فکر میکنم شــب اول اجرا دســتمان خواهد آمد که قرار است چه اتفاقی بیفتد.

بــا توجه به اتفاقات و حواشــی پیش از اجرا دقیقــا کی افتتاحیه

پنجشنبه، 22 تیرماه افتتاحیه داریم.

آیا از اشــخاص و هنرمنــدان خاصی برای ایــن افتتاحیه دعوت خواهید کرد؟

با توجه به ماجراهای پیشآمده ذهنمان درهم و پیچیدهتر شده است و این وضعیت ما را گیج کرده و در این یکی، دو روز مانده به شروع اجراها، شاید بله و شاید نه!

احتمال میرود باز هم به طنز بپردازید؟

موقعیتهایمــان خندهدار اســت. اینکه در گــور میخوابند خندهدار میشــود. بالاخره اینها در این شــهر درندشــت جای خواب ندارند و باید در گــور بخوابند خب این به نظرم خندهدار اســت. نوع قصههایمان فرق میکنــد و این بــه مجموعــهای از گفتوگوها برمیگردد که شــرایط را خندهدار میکند و فکر میکنم ما آدمهایی را نشان میدهیم که یک جور دیگــر حرف میزنند و اینها تصوراتی دارند و کامشــان متفاوت اســت و بنابراین ما را دچار موقعیتهایی میکنند که برای تماشــاگران با آنچه که تاکنون دیدهاند بســیار فرق دارد و شاید این زمینهساز خنده باشد. با آنکه موضوع جدی است، فکر میکنم احتمالا خندهدار هم باشد، اما هنوز کار را پرو نکردهایم. اگر خندهدار باشد حتما خندهای متفاوت خواهد بود.

شهرزاد تازهتأسیس است، اجرا در آن چگونه خواهد بود؟

شــهرزاد در میان ســالنهای خصوصی، هم بزرگترین اســت و هم بهترین بهلحاظ امکاناتی که با آن تجهیز شــده است. صندلیهایش هم راحت اســت، بنابراین فکر میکنم بشــود با آن اجراهای خوبی داشت و تماشاگران هم بهراحتی از آنها لذت ببرند.

با توجه به تازگی راهافتادن شــهرزاد، چگونه تبلیغات میکنید که برای تماشاگران آنجا دیدن لامبورگینی جا بیفتد؟

تا حدی توانســتهایم و ما با دستخالی این کار را کرده و برای این کار ســراغ دوســتانمان رفتهایم و آنها خیلی در تبلیغ کمکمان کردهاند. در فضای مجازی بیشــتر این کار را کردهایم و این میتواند خیلی برد داشــته باشــد. تقریبا کارهای دیگری هم کردهایم و از طریق رســانهها درباره کار، اطاعاتــی را به گوش مخاطبانش رســاندهایم که حتمــا بیایند و اجرای لامبورگینی را ببینند.

چه صحبتی با مخاطبان کارتان دارید؟

از آنها میخواهم همیشه با تئاتر مهربان باشند و حتما تئاترها را ببینند و بیاینــد کار ما را هم ببینند. ما همه تاشــمان را کردهایم که همه از آن راضی باشند.

قضیه حمید صفت چه تأثیری روی کارتان میگذارد؟

نمیدانم، بالاخره او میتوانســت به کارمــان کمک کند، اما نمیدانم چــرا دفتر موســیقی باید این تصمیــم را بگیرد و ما هم طبق خواســت مدیرکل مرکز هنرهای نمایشــی که از ما خواســته بودند در این شــرایط حذف این خواننده بهنفع کارمان اســت، پذیرفتیم که او در میان ما نباشد. درعینحــال ما از 9 تیرماه تبلیغات کارمان را شــروع کرده بودیم و او هم جزئی از این کار و تبلیغاتش شده بود و متأسفانه دیگر با جمع ما نیست. ما از حمید صفت پوزش خواستیم، اما دیگر نمیشود کاری کرد.

خواهید داشت؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.