واکنشها به نسخه قاچاق «عصبانی نیستم!»

Shargh - - هنر -

گروه هنر: در پی انتشار صحبتهای هیئتمدیره خانه سینما در نشست خبری اخیر خانه سینما مبنیبر عدم شکایت و پیگیری سازندگان فیلم «عصبانی نیستم!»، رضا درمیشیان، نویســنده، کارگردان و تهیهکننده این فیلم، به این ســخنان واکنش نشــان داد. به گزارش ایسنا، رضا درمیشــیان نوشت: «جهت اطاع شکایتم درخصوص قاچاق، سرقت و انتشار غیرقانونی نسخه بازبینی فیلم «عصبانی نیستم!» هم در پلیس فتا ثبت شــده و هم در بازپرســی شــعبه 9 دادسرای فرهنگ و رســانه. همچنان در انتظار نمایــش عمومی فیلم دارای پروانه نمایش «عصبانی نیســتم!» و برخورد با متخلفان و تکثیرکنندگان غیرقانونی فیلمم هســتم». البته ســخنگوی «خانه سینما» درباره پیگیری قاچاق فیلم «عصبانی نیســتم» توضیحاتــی ارائه کرد. علی قائممقامــی هم اظهار کرد: «شــکایت مطرحشــده از ســوی آقای درمیشــیان از ســوی خانه ســینما به نیروی انتظامی ارســال شده تا اقدامات قانونی در این خصــوص صورت گیرد و هماکنــون موضوع در حال پیگیری است. این مســئله را من شخصا همان زمان به آقای درمیشیان اعام کردم و ایشان گفتند در یکی، دو روز آینده پیگیری میکنم. تأکید میکنم برابر توافق صورتگرفته بــا فرمانده محترم انتظامی تهران بزرگ درخصــوص مبارزه بــا قاچاق احتمالــی فیلم، خانه سینما بهعنوان جامعه اصناف سینمای ایران در ابتدا اعام شــکایت میکند و پیگیریهای بعدی برعهده شخص شاکی و مالک فیلم است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.