2 ميليارد دلار ارزش بازار و مسئلهاي به نام رجيستری موبایل

Shargh - - آيتي -

بازار گوشی موبایل در ایران دو میلیارد دلار ارزش دارد کــه ۹۰ درصد آن قاچاق اســت. بههمیندلیل قرار اســت تــا دو ماه دیگــر و با ثبت گوشــیها در شبکه اپراتورهای موبایل، معضل قاچاق در این بازار خاتمه یابد.

به گــزارش مهر طــرح ثبت و شناســهدارکردن گوشــیهای موبایل که به اصطلاح رجیســتری نیز گفته میشود، با هدف جلوگیری از ورود گوشیهای قاچاق در شــبکه ارتباطی کشور تعریف شده و بنا بر گفته وزیر ارتباطات قرار اســت تا پایان شهریورماه و با صرف هزینه ۸۰میلیاردتومانی اجرائی میشود. با وجود ضریب نفوذ ۱۱۰درصدی موبایل در کشــور و بیش از ۱۵۰ میلیون ســیمکارت واگذارشده، آخرین آمارهای غیررسمی نشــان میدهد بازار گوشیهای موبایل در ایران حدود دو میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشــیهای موجود در این بازار، قاچاق است. موضوع ســاماندهی بازار گوشیهای موبایل با اجرائیشــدن طرح «رجیستری» سابقهای بیش از ۱۰ سال دارد که به دلیل ناکارآمدی در تعریف اولیه تاکنون ناکام مانده اســت؛ اما از تابستان سال ۹۵، دولت بار دیگر با تعریفی جدید در ابعاد مختلف ایــن طرح، آن را کلید زد. به نحوی که دو طرح ملی «ثبت نمایندگی رسمی گوشیهای موبایل وارداتی» و «ثبت گوشیها در شــبکه اپراتورهای موبایل» به موازات یکدیگر، برای ســاماندهی بازار تعریف شد. برای عملیاتیشدن این دو طرح، از اول مردادماه ۹۵ وزارتخانههای ارتباطات و صنعت همکاری خود را آغاز کردند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی، گمرک، ســتاد حمایت از مصرفکننــدگان و اپراتورهای موبایل نیز بهعنوان بازوهای اجرائی انتخاب شدند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این طرح مکلف به فراهمکردن زیرساختهای فنی پروژه شد تا در صورت ورود رســمی گوشــی به کشور، بتوان سریال آن را در شــبکه مخابراتی شناسایی کرد و در صورت ورود غیرقانونی گوشــی، امکان فعالسازی گوشی با سیمکارت، وجود نداشته باشد.

به بیان دیگر رجیســتری گوشی موبایل در قالب طرح استعلام و مطابقت گوشی موبایل و سیمکارت مشــترک تعریف شــد و مســئولان وعــده دادند در صــورت نتایج موفق آزمایشــات اولیه، پیادهســازی کامل طرح از مهرماه ســال ۹۵ انجام میشود. حال با گذشــت حدود یک سال از تعریف اولیه این پروژه، رجیســتری موبایل کماکان درگیــر مقدمات اجرائی است. تجربه ناموفق عملیاتیشدن طرح رجیستری گوشــیهای موبایــل به ســال ۸۵ بازمیگــردد که به دلیل اجــرای ناقص و مشــکلاتی از قبیل امکان دورزدن راحت طرح و طولکشــیدن ثبت گوشیها در گمرک و عقبماندن بازار از سرعت رشد فناوری، این طرح فقط یک ســال دوام آورد و با وجودی که نتیجه مورد انتظار را برای جلوگیری از ورود بیرویه گوشیهای قاچاق و نمایندگیهای غیرمعتبر موبایل به همراه نداشت، متوقف شد.

یــک ســال پیــش دولــت یازدهم عزم خــود را جــزم کرد تا بــه معضل گوشــیهای قاچاق با راهکارهای جدید خاتمــه دهد. براین اســاس عــلاوه بر کاهش تعرفه واردات به شــش درصد و تشــویق واردکننــدگان بــه واردات رســمی، موضوع رجیســتری گوشــی موبایــل را با هــدف شناســهدارکردن گوشــیهای وارداتی مطــرح کرد. پس از آن وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعات هشــت ماه زمان خواســت تا این پروژه را به اتمام برســاند که طبق وعدههــای این وزارتخانه، این طرح باید در تیرماه اجرائی میشــد؛ هماکنون با سررســید موعد اجرای این طرح، آخرین وعدهای که از ســوی وزارت ارتباطات برای عملیاتیشدن رجیستری، اعلام شده است، به پایان تابستان امسال بازمیگردد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفتــه بود پیمانکار پــروژه برای تأمیــن تجهیزات و طراحی شبکه چهار ماه فرصت خواست که تمامی این موارد ســبب شــد که این پروژه حدود دو تا سه ماه بــه تعویق بیفتــد. چراکه ما قــول داده بودیم رجیســتری گوشــیهای موبایل در تیرمــاه اجرائی شود اما هماکنون میگوییم در شهریورماه عملیاتی خواهد شد. به گفته او، برای انجام پروژههایی در این ابعاد، تعویق دوماهه مسئله عجیبی نیست و شاهد هســتیم برخی پروژهها بیش از یک سال هم هست که تأخیــر دارند. اما به طور قطع پروژه رجیســتری روال خــود را طی میکند و قولی که ما دادیم، ســر جایش قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.