زی تحهصنهییکلمیلیادردرت واماندان ییرهارنش،جوکی اپزرش کیبر درایآدولمرتیکا

Shargh - - جامعه -

صبا صراف: وزارت بهداشت ايران در کانال تلگرامی خود در اينفوگرافیای که از سوی کشور آمريکا منتشر شده، اعلام کرده است، ايران جزء 10 کشــوری اســت که پزشک و جراح به ايالات متحده آمريکا میفرســتد. بر اســاس اينفوگرافی منتشرشــده عنوان شده اســت که 9 هزار پزشک مشغول به کار در کشــور آمريکا در سال 2015 متولد ايــران هســتند. وزارت بهداشــت ايران با توجــه بــه آمار اعلامشــده از ســوی اين کشــور به صادرات پزشــکان ايرانی اشاره کرده اســت. اين در حالی است که انتشار ايــن اينفوگرافی در ادامــه فرمان ترامپ، رئيسجمهور اين کشــور، برای جلوگيری از ورود مردم هفت کشــور از جمله ايران به آمريکا بوده است، بهطوریکه رسانهها با انتشــار اين تصاوير و آمارهــا به تعداد پزشــکانی که از اين هفت کشور به آمريکا مهاجــرت کردهانــد پرداختند. بــا توجه به تعاريــف بينالمللــی، مهاجرت امری اســت که بر اساس نداشتن امنيت، شرايط اقتصادی مناســب يا شرايط اجتماعی از کشــوری به کشوری ديگر اتفاق میافتد. بر اساس اين اينفوگرافی منتشر شــده، پنج هزار پزشک متولد سوريه و 9 هزار پزشک متولد ايران در سيســتم پزشــکی کشــور آمريکا در ســال 2015 مشــغول به کارند. البته کمتر کشوری اينچنين آمار پزشکان غيربومی خود را اعلام میکند و بههميندليل هنــوز از تعداد پزشــکان ايرانی که ممکن اســت در کانادا، اروپا يا اســتراليا مشغول به کار باشــند آمار دقيقی در دســت نيســت، اما دکتر ايرج خســرونيا، معاون نظارت سازمان نظام پزشکی تهران و رئيس انجمن پزشــکان عمومی، به «شرق» میگويد در طول 38 ســال و از ســال 1358 تعداد بيش از صد هزار پزشــک از گردونه پزشــکی ايران خارج شدهاند. اين در حالی است که انتظار میرفت 300هزار پزشــک در کشــور تاکنون مشــغول به کار باشند. «متأســفانه صادرات افراد به خارج از کشور از ســالهای پيش شروع شده است. در کانادا، شرق اروپا و آمريکا همه پزشکهای باسواد ما در سطوح بــالای مديريت بيمارســتانها يا گروههای پزشــکی حضور دارند».

درحالیکه ميلياردها دلار خرج تربيت و آموزش دانشــجويان رشــته پزشــکی میشــود، با توجه به نياز کشــور به پزشک و شــرايط روابط ايران با کشور آمريکا، گزارش وزارت بهداشــت نمیتواند نشان از فرستادهشدن اين پزشــکان يا نوعی تبادل اطلاعات بــا اين کشــور باشــد و نشــان از تعــداد مهاجران پزشــک به کشــور آمريکا دارد که به گفته خسرونيا، در مورد کســانی که از کشــور میرونــد، بايد ببينيم مشــکل در کجاســت! او در ادامه توضيح میدهد: «از ســوی ســازمان نظام پزشــکی اعلام کرديم که 25 هزار فارغالتحصيل پزشــکی برای گرفتن مجوز مراجعه نکردهاند، اين آمار هيچوقت تکذيب نشــد؛ يعنی يکهشــتم پزشــکهای کشــور درحالحاضر در دســترس نيســتند که يا از گردونــه درمان خارج شــده و به شــغلهای ديگر رو آوردهاند يا از کشور خارج شــدهاند پس بايد ببينيم چه مشــکلی وجود دارد و چرا نمیتوانيــم جذابيتهايی ايجاد کنيم تا فارغالتحصيلان يا پزشــکان کشور در اين شغل باقی بمانند».

ايــن در حالی اســت که مــاه گذشــته روزنامه شــرق در گفتوگو با دکتر عزتی، معاونت پژوهشی سازمان نظام پرســتاری، از 300 برابرشدن مهاجرت بين پرســتاران و دانشــجويان پرســتاری خبر داد و جهانگيری، معاونت نظارت و برنامهريزی ســازمان نظام پزشــکی، درباره از دستدادن شغل بسياری از پزشــکان عمومی در بسياری از شهرستانهای کشور و مهاجرت آنان از شــهرهای کوچک بــه بزرگتر با «شرق» صحبت کرد.

خســرونيا، معاون نظارت ســازمان نظام پزشــکی تهران بزرگ، معتقد است درحالحاضر وزارت بهداشت و درمان با تبصرههای خلقالســاعه خــود تعرفهها را کاهش داده است. او با بيان اينکه کاهش تعرفهها خبر تازهای است که اتفــاق افتاده و پيــش از اين اخبار مربوط بــه نارضايتی ديگر کادر پزشکی از افزايش تعرفهها بــود، تأييد کــرد آنچــه بهعنوان افزايش تعرفههای پزشکی عنوان میشــود مربوط به سال گذشته بوده اســت، اما امســال افزايش تعرفه پزشــکان پنج درصد اعلام شــد و تنها به برخــی گروههای ديگر تيم درمان 30 درصد اضافه شد. او در ادامه توضيح داد: «اما ببينيد بانک مرکزی رقــم تورم را 10 درصد اعلام کرد و حال با توجه به شــرايط زندگی و ماليات 120 درصدی، چگونه قرار است زندگی پزشکان در کشور بگذرد! پس هميــن عوامل موجب میشــود تا بســياری زندگی در کشــورهای ديگر را ترجيح دهند. بايد ببينيم چرا از اول انقلاب بسياری از پزشکان به کشورهای ديگر رفتهاند و بيش از 10 هزار پزشک ما در بالاترين سطوح تحصيلاتی در کشورهای ديگر مشغول به کار هستند.»

وی در پاســخ به اين ســؤال که اما در بين عموم مردم تصور اين اســت که پزشــکان کشــور در ايران نيز درآمد بســيار خوبی دارند و بهتر از ديگر اقشــار جامعــه زندگی میکننــد، توضيــح داد: «آنها فقط حدود 10 درصد از جامعه پزشــکی هستند و آنهم به دليل سواد بسيار، سختی و زحمت فراوانی است که در زندگی خود کشــيدهاند و آنهــم در تهران و مراکز اســتانها، اما 70 درصد پزشکان کشور پزشک عمومی هســتند کــه بهراحتــی نمیتوانند مخارج خود را تأمين کنند. پزشــکان داخلی، عفونی، اطفال و... بســياری در تنگنا قرار دارند و حــال وقتی نگاه به فهرست پزشــکان بهترين بيمارستانهای آمريکا يا کانــادا میاندازيد میبينيد بهترين پزشــکان آنان، ايرانی هستند زيراکه پزشکان ايرانی بسيار کارآزموده هســتند، از همان دوران دانشجويی مستقيم با بيمار در ارتباطند و پزشــکان حاذقی بار میآيند و بهترين جراحیها در ايران انجام میشود».

به گفته وی که مســئوليت بخــش نظارت و صدور پروندههای پزشــکی در ســازمان پزشــکی نيز برعهده اوســت، در ســال، ســه هزار پزشک در کشــور تربيت میشــوند و با توجه به آمارهــا و اقداماتی که تاکنون انجام شــده انتظار میرود از سال 1358 تاکنون تعداد 300 هزار پزشــک در کشور وجود داشــته باشــد، اما فقــط حدود 170 هزار پزشــک در کشور باقی ماندهانــد. بــه اين معنــی که از بيش از صد هزار پزشــک ايرانی خبری در دست نيست و اين افراد مانند آن 25هــزار فارغالتحصيل يا برای گرفتن مجوز به ســازمان نظام پزشــکی مراجعــه نکردند يا از کشــور يا از گردونه سيســتم پزشــکی کشــور در اين 38 سال خارج شدهاند. اين در حالی است که به گفتــه دکتر خســرونيا، هر دانشجوی پزشــکی تا مقطع پزشکی عمومی هزينهای بالــغ بر يک ميليارد تومان بــرای دولت دارد و با توجه به اينکه هر دانشکده علوم پزشکی نيازمند داشتن يک بيمارســتان در نزديکی خود، آزمايشــگاه مناسب و از اين دســت موارد دارد، حال بايد پرسيد تربيت پزشکان متخصص هزينهای بيشــتر از يکميليــارد تومان؛ چه به صورت مســتقيم و چه به صورت غيرمستقيم برای کشور ايجاد میکند.

سازمان همكاریهای اقتصادی و توسعه » OECD() در سال 2014 از تحول افزايش ناگهانی مهاجرت دانشجويان به كشورهای عضو اين نهاد خبر داد و اعلام كرد از سال 2012 كه در جهان بيش از 4.5 ميليون دانشجو برای ادامه تحصيل در كشوری بهجز وطن خود مشغول به تحصيل شدند، اين موج خروج از وطن برای تحصيل در كشورهای ديگر بيشتر شده است

12هزار و 269 دانشجوي ايراني در آمريكا

کشــور آمريکا علاوه بــر آماری کــه در ارتباط با اشــتغال پزشــکان متولد ايران و ديگر در اين کشور منتشــر کرده اســت، از ميزباني بيش از 4.1 ميليون دانشــجوی خارجی نيز خبر داده اســت. براســاس گزارشی که خبرگزاری ايســنا دراينباره منتشر کرده ايــران رتبه يازدهــم را دارد. براســاس آنچه در اين گزارش آمده اســت به اســتناد آمار نهادهای معتبر بينالمللی ايران با داشتن 12 هزار و 269 دانشجو در آمريکا، رتبه 11 ارســالکننده دانشجو به آمريکا را به خود اختصاص داده است.

مهمترين مســئلهای که عمدتــا در بحث علاقه به مهاجرت عنوان میشــود اين اســت کــه اگر اين مهاجرت بهصــورت مهاجرت تحصيلی يا شغلی باشــد، به دليل اطمينان نداشتن از شــرايط شــغلی و تحصيلی آينده فرد در وطن خود اســت، بههميندليــل آمريکا، کشــورهای توســعهيافته اروپايــی مانند نروژ، اســتراليا و کانادا از اولين کشورهايی هســتند کــه بهدليــل مهاجرپذيربــودن خود شــرايطی را برای ورود دانشــجويان و پذيــرش در دانشــگاهها و جايگاههــای شــغلی خود فراهم کردهاند؛ بهطوریکه «ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و توسعه» OECD() در سال 2014 از تحول افزايش ناگهانی مهاجرت دانشــجويان به کشــورهای عضو اين نهاد خبر داد و اعلام کرد از ســال 2012 که در جهــان بيش از 4.5 ميليون دانشــجو برای ادامه تحصيل در کشــوری بهجز وطن خود مشــغول به تحصيل شــدند، اين موج خــروج از وطن برای تحصيل در کشــورهای ديگر بيشــتر شده است. اســتراليا، اتريش، لوگزامبورگ، نيوزيلند، ســوئيس و بريتانيا بيشــتر اين دانشجويان را در کشــورهای خود پذيرفتهاند و 52 درصد از اين دانشجويان از چين، هند و کره بودهاند.

ايــن کشــورها دربرگيرنــده بيشــترين جمعيت کشــورهای جهان نيز هســتند و اين رونــد تغييرات جمعيتی دانشــجويان همچنان ادامــه دارد و ايران عمدتــا در پژوهشهای بينالمللی و ســازمانهای عضو بهدليــل دقيقنبــودن آمارها، قابل مقايســه در ســطح آمارهای مشخصشــده جهانی نيســت و عمدتــا خارج از اين آمارها و با توجه به شــواهد، اظهارنظرهايی صورت میگيرد.

برهميناســاس، خبرگــزاری ايســنا گزارشــی از «ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و توســعه» OECD() منتشــر کــرده اســت کــه بــر اســاس گزارشهای معتبــر بينالمللی با موضوع مهاجرت و جابهجايــی بينالمللی افراد تحصيلکرده، دادهها و روندهــای کلان مهاجــرت در ســطح دنيا حاکی از افزايــش دو برابــری مجموع مهاجرين از ســال 2000 تــا 2010 اســت. بهگونهای که در ســال 2013 در مجمــوع 231.5ميليون نفر خــارج از وطن خود زندگــی میکردهاند که ايران جزء کشــورهای اصلی «مهاجرفرست» دنيا محسوب نمیشود.

در اين گزارش آمده است که ايران جزء 20 کشور اول و در گزارش بانک جهانی )2016( جزء 30 کشور اول ارســالکننده مهاجر قرار نــدارد. نرخ مهاجرت ايــران به کل جمعيت به صورت تجمعی 1.1 درصد تا سال 2016 بوده اســت که از ميانگين جهانی 3.2 درصدی و اکثر کشورهای با وضعيت توسعه مشابه پايينتر است.

ايــن درحالی اســت که بــا توجه بــه جمعيت مهاجران چين و هند به کشــورهای ديگر و مســئله پناهندگان سوری در چند سال اخير ممکن است آمار تعداد ايرانيان مهاجر در مقايسه با سيل دانشجويان و مهاجران از ديگر کشــورها که به دليل عضويت در ســازمانهای بينالمللی قابل شــمارش نيز هستند، ناچيز باشــد و بهخصوص که بسياری از دانشجويان ايرانی پس از پايان تحصيلات دانشــگاهی اقدام به درخواست پذيرش برای دانشگاههای خارج از ايران يا مهاجرت به کشورهای ديگر میکنند. براساس اين گزارش و گزارش بينالمللی مهاجرت ســازمان ملل (2017( تا ســال 2015 در مجموع اکثريت مهاجرين ايرانی به کشورهای آمريکا، آلمان، کانادا، انگليس و سوئد عزيمت کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.