طراح: بیژن گورانی

Shargh - - جامعه - جدول 2869

افقی:

1- لقــب مصطفــی کمــال پاشــا، بنيانگذار جمهوری ترکيه- بشــر 2- منفذ- از باشــگاههای فوتبال انگليس- ســوغات اروميــه 3- از طوايف ايرانی- فيلم حميد نعمت الله با بازی ليلا حاتمی 4- زمانها- صلح و آشــتی- موزه پاريس 5- قلم انگليســی- شــهری در لبنان- از نامهای خداوند 6- پرندهای سبکبال- تنه درخت- رنگ موی فوری 7- بالاپوش بلند مردان قديم- بزرگ ايل و طايفهبيا بــه... و چهره ارغوانی کــن 8- بر جوانان عيب نيســت- شــليک پياپی- خرمافروش 9- چپاولاز بــرادران حضرت يوســف)ع(- از اقــوام ايرانی 10- آب منجمــد- امپراتــور ديوانه روم باســتانراديکال 11- ســازمان تبهکاری ايتاليا- شــهری در خوزســتان- نشــانه صفت تفضيلــی 12- پس از فوريه- منقضی- آزادی 13- قافله- پايتخت بوتان 14- مرزبان- ارگانيک- شــجاع 15- ســلاح رزمی چوب و زنجير- مهمترين رود جاری در ترکمنستان.

عمودی:

1- صــد مترمربع- پنچرگيری- از نيازهای اوليه بشر 2- ماده اوليه سيگار- واحد پول يونان- حرف انتخاب 3- نيلگون- رختشــوی- اصــول و مبانی 4- شهســوار امروزی- بســيار ســخت و مشــکل 5- انگشــتبهدهان- گستاخ- همنشــين برهمن 6- خاخــام- واحدی در ارتش ايــران- نوعی ترانه شــاد نواحی جنوب ايران 7- کچل- پدر ســلطان محمود غزنوی- شاگرد مغازه 8- از مواد افيونی-

کلبــه ترکمــن- پرندهای وحشــی و حلال گوشــت 9- ميوه ترش شده و فاسد- توليد محصول از گياهان زراعــی و باغی- ضمير حداقل دونفــره 10- تابندهمجموعه نغمات يک دستگاه موسيقی- گروه ورزشی 11- فهرســت غذای رســتوران- خراب کردن- زبانی

از شــاخه زبانهای ســامی 12- خداوندی- رنجيده و آزرده 13- حشــرهای مفيــد با زندگــی اجتماعینيروی ياریرســان- دم بريده 14- ســفيد در گويش آذریها- مقروض- فرضيه علمی به اثبات نرســيده 15- شجاع- بلديه امروزی- پسوند شباهت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.