از کرانه رود ارس تا انتهاي پارسآباد به دنبال آتنا

گزارش خبرنگار اعزامي «شرق» از جزئيات قتل آتنا

Shargh - - صفحه اول -

گروه حوادث، ســميرا حســيني:

پرونــده مفقودي و قتل آتنا اصلانــي، دختر پارسآبــادي، در حالي روند پلیســي- قضائي را طي ميکند که پــدر این دختر به خبرنگار اعزامي «شــرق» به منطقــه، ميگوید، روزها و شــبهاي زیادي از کنار رود ارس تا خانه دنبال آتنا گشــته درحاليکه قاتلــش در همســایگي آنها بوده است.پدر آتنا که هنوز نتوانسته بر شوک ازدست دادن فرزندش فائق شــود، ميگوید آنچه او را آرام ميکند همدردي مردم و مســئولان اســت. در دو روز گذشته، تعدادي از مقامات رسمي کشور با خانواده آتنا اصلاني همدردي کرده و خواســتار رســیدگي ســریع به این پرونده شــدند. علي لاریجاني، رئیس مجلس و حسن روحانــي، رئیسجمهوري، از جمله ایــن افراد بودند که در پیامهاي جداگانه به خانواده اصلاني تســلیت گفتند. همچنین اسحاق جهانگیري، معاون اول رئیس جمهوري، نیز در پیامي اینستاگرامي به خانواده اصلاني و مردم پارسآباد تسلیت گفت و ابراز امیدواري کرد به این پرونده هرچهزودتر رســیدگي شود.پدر داغدار آتنا درباره یکماه ســخت و پرالتهابي که داشت گفت: به محض اینکه فهمیدم آتنا گمشده است، بلافاصله به پلیس زنگ زدم و کمک خواستم، البته خودم بههمراه همه دوســتان و اقــوام منطقه را زیــرورو کردیم. آتنا دختــر باهوش و زرنگي بود و در کارهاي بانکي به من کمک ميکرد. من کارت بانکــيام را ميدادم و از آتنا ميخواســتم پولهایي را که لازم اســت جابهجا کند. زمان حادثه هم کارت بانکي من پیش آتنا بود و گفته بودم پولي جابهجا کند، پســر همسایه همراهش بوده است یک عابربانک کار نميکرده و پسر همسایه گفته بــه عابربانک دیگر برویم. بعد از آن دیگر آتنا را ندیدم. اول فکر کردم شــاید چــون کارت بانکي من پیش آتنا بوده آن را از او گرفتهاند و دخترم هم دنبال کارت رفته و گمشده است تا اینکه یک سرباز به من گفت دختري با مشخصات آتنا را دیده و او را صدا زده، اما بچه فرار کرده و به رود ارس رفته اســت. آتنــا از پلیس خیلي ميترسید. این حرف سرباز باعث شد من فکر کنم واقعا آن دختربچه آتنا بوده و از کنار رود ارس تا انتهاي شهر دنبال آتنا گشــتم.او درباره متهم به قتل هم گفت: این مرد ادعا کرده چون چک داشته و نميتوانسته آن را پر کنــد آتنا را دزدیده تا طلاهایش را بردارد و بعد بچه را کشته است درحاليکه آتنا دو یا سه میلیون تومان طلا داشــت و این حرف دروغ است. ما اصلا با هم ارتباط خاصي نداشتیم. اســماعیل چون پول نزول ميداد و تریاک ميکشید، من رابطه خوبي با او نداشتم. آن روز هم برایم زیتون آورد و خواست که بخرم. آتنا مخالفت کرد. بعد دوباره آتنا را صدا زده بود تا بگوید ترشــي را بــه کس دیگري هم فروخته و با ایــن بهانه بچه را با خودش برده و به قتل رســانده است.پدر آتنا همچنین ادامه داد: تنها خواســتهام اعدام قاتل فرزندم است و ميخواهم هرچهزودتر او مجازات شود. آتنا فقط دختر من نبود. او همه ایران را عزادار کرده است و من ضمن تشکر از همدردي مردم، درخواست دارم هرچهزودتر قاتل فرزندم اعدام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.