خانواده قاتل آتنا، تاوان جرم پدر را پس میدهند

بررسی واکنشهای هيجانی به ماجرای قتل آتنا

Shargh - - صفحه اول -

گروه جامعه، شــهرزاد همتی:

در روزهای گذشــته، شــاهد غمانگیزترین واکنشهای جمعی به اتفاقی تلخ بودهایم. قتــل ناجوانمردانه آتنا، دختر کوچک از اهالــی پارسآبــاد مغان، این شــهر کوچک را در بهت و حیرت فرو برد. طولانیشــدن دوره فقدان، و همچنین قتل و آزار او از سوی مردی که از قضا آشنا و معتمد آتنا بود و این کودک برای قضای حاجت و آبخوردن به مغازهاش مراجعه میکرد، فاجعه را بیش از پیش تراژیک کرد. واکنشهای مردم غمزده پارسآباد مغان که بیــش از 20 روز تمام در اطراف شــهر به دنبال گمشده خویش میگشــتند، به این واقعه دور از انتظار نبود. اما در این گیرودار و پس از دستگیری قاتل، آیا هنوز میشود این حق را به مردم داد کــه آنها به محل کار قاتل یورش ببرند و آنجا را سنگباران کنند و به آتش بکشانند؟ شاید احساسات و هیجانات مردم داغدیده را نشــود به راحتی کنترل کرد، اما آیا میشود قانون را نادیده گرفت؟ از طرفی در این گیرودار، چــه تقصیری متوجه خانواده آتنا و سیســتم آموزشی کشــور اســت؟ چقدر میتوان با اظهارنظرهایــي از قبیل اینکه آتنا قربانی پوشــش نامناســب بود، همنوا شــد؟ یا اینکه آیــا حمله به خانه یا محل کار قاتل میتواند نشانهای از اطمینان نداشتن مردم به قانون باشد؟

واکنشهایهيجانی

ســونیا غفــاری، جامعهشــناس در گفتوگــو با «شــرق»، در ارتبــاط واکنش جامعه نســبت به خانــواده قاتل و همچنیــن مواجهه با ایــن اتفاق میگوید:«چیزی که به نظر عجیب میرسد این است که چطور ممکن است آدمها در برخی از موضوعات بهشدت بیتفاوت میشوند. ما در گذشته نیز شاهد جنایاتــی از این دســت و گاهی حتــی فجیعتر نیز بودهایم. ولی گاهی موضوع به جایی نمیرســد که واکنش عمومی مردم را در پی داشته باشد و گاهی هم مثل ماجرای تلخ این کودک قربانی تمام کشــور تحت تأثیر قرار میگیرد.

ادامه در صفحه 17

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.