خ گ زاربش « » ا رشرقطخزنم رریهدهیط ماصرولاحزلدباينب وهرکابايدنهيازد نهمی

عارف: روحانی مديون اصلاحطلبان است

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست، آمنه شيرافکن: چیدمان کابینه یکی از مهمترین دغدغههای این روزهای بهارســتان است، اما گویا فراکســیون امیدیهای بهارستان چندان به بازی گرفته نمیشــوند. این را میتــوان در لابهلای ســخنان برخی نمایندگان بهوضــوح دید. بااینحال کارنامــهای بــرای وزرای کابینــه یازدهم از ســوی فراکسیون امید تهیه شده که برآناساس به سنجش عملکرد چهارساله کابینه پرداخته شده است. نمره قبولی اینبار نه از 20 که از عدد 5 در نظر گرفته شده اســت. محمدعلی وکیلی در همین زمینه در پاسخ به سؤال «شرق» درباره لابیهای فراکسیون امید در چیدمــان کابینه گفته: «تشــخیص میدهم که فعلا وارد نشــوم و به وقت معین درباره این مسائل اظهار نظرخواهم کرد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.