آموزش، حلقه مفقوده مبارزه با آزار کودکان

Shargh - - صفحه اول - فاطمه سعيدی . نماينده مجلس

روح جمعی ما در هفتههای گذشته از رخداد حادثهای تلخ و تأسفبار آزرده شده اســت، حادثهای که در آن آتنا اصلانی، دختر هفتســاله اهل پارسآباد مغان، مورد اذیت و آزار قرار گرفت و سپس به قتل رسید. قتل آتنا بار دیگر ما را در برابر انبوهی از ناراحتی و البته پرسشهای مهم قرار داد. ناراحتی از این رخداد تأسفبار البته طبیعی و قابل درک است. حتی خشم مردم، بهویژه همشهریان آتنا از قاتل و عمل شنیعی که انجام داده کاملا پذیرفتنی اســت. جامعهای کــه در برابر این اتفاقات واکنشــی نشان ندهد حتما نیازمند بررســی بیشتر است. در این واقعه البته پرســشهایی نیز نهفته اســت که نهفقط جامعهشناســان و تحلیلگران آســیبهای اجتماعی، بلکه بیش از آنها باید دولتمردان و تصمیمسازان حوزه اجتماعی به آن پاســخ دهند. در هر فاجعه اینچنینی آسیبهای یکسانی به چشــم میخورد. البته نباید از نظر دور داشــت که وقوع چنیــن جنایاتی منحصر به ایران نیست و چهبسا اگر تحقیق جامعی درباره رخداد وقایعی مشــابه آنچه اخیرا اتفاق افتاده صورت پذیرد، مشاهده میکنیم که ایران از این حیث رتبه بالایی را در جهان ندارد. بنابراین باید مراقب باشیم آسیبشناسی و پرداختــن به موضــوع ما را به افــراط و بزرگنمایی هدایــت نکند. بههرروی چنیــن حوادثی روح جمعی یک ملــت را آزرده میکند و واکنشهای گاه عصبی و خشونتآمیزی را نیز در پی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.