همنوايي تندرو ها با ترامپ

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد:

12 ســال گذشــت. 12 ســال از روزی که میرمصطفــی عالینســب دار فانــی را وداع گفــت، گذشــت؛ کســی که بهعنــوان پرچــمدار تولید ملی شــناخته میشود. مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در دوازدهمین سالگرد درگذشت عالینسب ... صفحه 4

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.