روحانی از هیچ شخصی شکايت نکرده است

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت:

معــاون حقوقــی رئیسجمهوری، از شناســایی عوامل مؤثــر در توهین بــه رئیسجمهور در حاشــیه راهپیمایــی روز قــدس خبــر داد و گفت: «رئیسجمهور از هیچ شــخصی شــکایت نکردهاند». حجتالاسلام مجید انصاری....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.