عارف: راوتقادحزادرننظرنیگ اص مندطالیباوتنلااحطلب صانهلارحشطابلینبهاناست

Shargh - - سیاست -

مرجان توحیدی:

«دوز اصلاحطلبی کابینه پایین است». این را قبلا برخی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبــان گفته بودند. صبح پنجشــنبه که اعضای این شورا با اعضای منتخب شورای شهر جلسه مشترک داشتند، محمدرضا عارف با عبارتهای دیگر این نکته را گوشزد کرد، بیآنکه اشاره مستقیمی داشته باشد. رئیس فراکســیون «امید» گفــت: «بعضیها پیروز میشــوند، یادشان میرود چه کسانی برایشان زحمت کشیدند و من این گله را دارم... اگر ما را دنبال نخودسیاه نفرستند، قصد ما کمککردن و ادامه راه اســت... هیچ شکی نیست که در انتخابات اردیبهشــت روحانی پیروزی خود را مدیون اصلاحطلبان است. خواهش ما در آستانه تشکیل دولت دوازدهم همراهی و هماهنگی با فراکســیون امید است و هیچ سهمخواهی نخواهیم کرد. انتظارمان از روحانی این است با شورای عالی اصلاحطلبان مشورت کند».

توییت عارف و جواب آشنا

عــارف بعــد از آن گلایههــای تلویحــی، همــان پنجشنبهشــب در حســاب توییتــر خــود در مطلبی در اینباره نوشت: «همراهی، هماهنگی و همدلی با جریان اصلاحات، رمز موفقیت دولت دوازدهم است و گفتمان اصلاحات در این مســیر به دنبال سهمخواهی نیست.» صبح روز گذشــته حســامالدین آشــنا در پاســخ به این نوشتار رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در توییتر نوشــت: «درست اســت که گفتمان از جنس سهمخواهی نیســت اما امان از سهمخواهیهای افراد به اسم جریان .»

پاسخاینستاگرامیعارف

بعد از آن بود که عارف در صفحه اینســتاگرام خود بدون آنکه اشارهای به آشنا داشته باشد، با ذکرخاطرهای از تعامــل مجلس پنجم )که اکثریت آن دســت جریان راســت بود( با خاتمی بهعنوان رئیسجمهور، در پاسخ نوشــت: «چگونه میشــود هماهنگــی و همدلی بین مجلس و دولت بدون ســهمخواهی فراهم شود؟ پس از پیــروزی جریــان اصلاحات در انتخابــات دوم خرداد ٧٦، نوبت به تشــکیل کابینه دولــت آقای خاتمی بود و همزمــان نگرانــی از رأی اعتماد وزرای پیشــنهادی در مجلــس پنجم وجود داشــت. از یکســو آقای خاتمی باید پاســخگوی مطالبات برخاســته از رأی 2۰میلیونی خــود میبود و از طرف دیگر نماینــدگان مردم که خود مستقیما با رأی مردم انتخاب شده بودند، باید در انتخاب کابینه دولت همدل و همراه میشــدند. پیش از معرفی کابینه، برخی گمانهزنیها حکایت از این داشــت که به ســختی میتوان از مجلس پنجــم رأی اعتماد گرفت و نقلقولهایی که در آن روزها مطرح میشد هم حکایت از همین رویه داشــت. اما جریان اصلاحات که همواره به گفتوگــو در ابعاد ملی قائل بوده اســت، پیشقدم شــد و در جلسات منظمی با نمایندگان شریف مردم، در مجلس شورای اســلامی گفتوگو و رایزنی کرد. نتیجه این تعامل و همدلی، نه سهمخواهی بود و نه مجادلات تندِ رســانهای. بلکــه محیطی را فراهم کــرد که وزرای پیشــنهادی دولت آقای خاتمی که بنده هم یکی از آنها بودم، با رأی چشــمگیری موفق به کســب رأی اعتماد شدند و تشــکیل دولتی مطابق خواســتهها و مطالبات مردم محقق شد .»

پاسخمسجعابوطالبی

بعد از پاســخ عارف، نوبت حمیــد ابوطالبی بود که به حلقه پاســخدادنهای مجازی روز گذشــته بپیوندد. معاون سیاســی دفتر رئیسجمهور در حســاب توییتر خود در پاســخی با نثری مسجع که مفهوم در سجع گم شده بود، نوشت: «رهآورد وحدت در راه پیروزی، «آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت» بود؛ چه ضرورت دارد تبیین پیشــاپیش نقش، پیشگویی ابرامی ســهم و پیشبینی خیالی حضور؟

همه در خلأ؛

سهچیز طیره قدرت است، به وقت پیروزی: سیاستبازی در زمان تعامل؛ سیاستسازی به وقت تفاهم؛ سیاستسوزی به گاه حکمرانی؛ هشیار باشیم منشأ قدرت ملت است».

سهمخواهی خوب است یا نه؟

بحث از اتهام ســهمخواهی اصلاحطلبان در کابینه دوازدهم شــروع شــد. اما آیا انتظار غالبشدن گفتمان اصلاحطلبی در کابینه دوازدهم، مطالبهای زیادهخواهانه اســت؟ جریــان اصلاحطلــب در قالب شــورای عالی اصلاحطلبان حمایت از حســن روحانی را بیقیدوشرط در دســتور کار قرار داد و همه پشــتوانه معنوی خود را در خدمــت این هدف قــرار داد. حالا هم با رســیدن به پیــروزی، انتظــار رأی ‪2 ۴‬میلیونــی از روحانی توجه به مطالباتی مردمی است که به اعتبار اصلاحطلبانه راهی صندوقهای رأی شــدند. در فرصتی که زمان رایزنیها برای کابینه دوازدهم است اما شنیدهها حکایت دارد که توجه چندانی به حضور گفتمان اصلاحطلب در کابینه نمیشود. شــورای عالی سیاســتگذاری اصلاحطلبان حدود یک ماه اســت که با روحانی تقاضای دیدار داده و هنوز پذیرفته نشده است. از طرفی کمیتهای هشتنفره هم برای رایزنی درباره کابینه در این شــورا تشکیل شده که معلوم نیســت نحوه تعامل دولت با ایــن کمیته چه خواهد شد. فراکســیون امید همچنین کمیتــهای را تشــکیل داده و درخواســت دیدار را ارائه کرده کــه بــرای آن هــم فرصتی در نظر گرفته نشــده است. فرصت چندانــی تا مراســم تحلیف که گفته میشــود اســامی اعضای پیشــنهادی کابینــه در آن روز به مجلس تقدیم خواهد شــد، نمانده امــا هنوز کســی درباره کابینــه چیــزی نمیدانــد جز شــخص روحانــی. در این میان تنها بخــت اصلاحطلبان دیدار دونفره روحانی و عارف بوده که جزئیاتش هنوز روشــن نشده است. جریانهای پیروز در کشورهای توسعهیافته و متکی به احزاب، کار تشکیل کابینه را برعهده میگیرند، این امر روشنی است که حالا از نظر نزدیکان روحانی به سهمخواهی تلقی شــده و برخی دیگر از اصلاحطلبان مثل عــارف را ناگزیر کــرده تا در مذمت ســهمخواهی بنویسند، اما روشن اســت که طلبکردن مطالبات بدنه رأی جریــان پیروز و پیگیری آنها جز از مســیر حضور در قدرت میســر نیســت. امری که بالذات مذموم نیســت، مگــر آنکــه بخواهد مذموم نشــان داده شــود. اگرچه دراینمیان باید حســاب چهرههایی را که به دنبال سهم شخصی هســتند یا برخی را که به بهانه مخالفت با این سهمخواهی، به دنبال ســهم خود در کابینه هستند، از مطالبات و سهم جریان جدا دانست.

امام:آشنابهبدیهیات ناآشناست

درهمینبــاره، جــواد امــام، از فعــالان سیاســی اصلاحطلــب، در گفتوگو با «شــرق» بــه طور صریح حسامالدین آشنا را مخاطب قرار داد و گفت : «اساسا آشنا نقطه مقابل افکار عمومیای اســت که نسبت به دولت و رئیسجمهور اقبال نشان دادند، باید مشخص شود که پایگاه رأی روحانی و اقبال به سمت روحانی در جامعه ما متعلق به کدام بخش اســت. اگر پایگاه اصلاحطلب در ایــن موضوع ســهم جدی دارد که داشــته، پس اگر روحانی در اجرای برنامههای خود از این سرمایه نخواهد استفاده کند، از چه سرمایهای میخواهد استفاده کند؟! اگر اینها در کابینه نباشــند، آنهایی که در مقابل ایشــان بودند و کمکی نکردند، میتوانند )در کابینه( باشند؟».

او ادامه داد: «یکی از ناکامیهای روحانی این اســت که تیم همراه نداشته است. در چنین شرایطی کدام تیم میتواند رئیسجمهور را همراهی کند؟ تیمی که سرمایه گذاشته، هزینه داده و باعث پیروزی شده است میتواند همراه باشــد یا تیم مقابل، آقای آشنا باید به این پرسش پاسخ دهد. اینها سهمخواهی نیست. بحث آقای عارف، بحث مشارکت است هم در زمینه فکری و هم در زمینه مشارکت و اجرائی و حمایتی. مگر میشود یک جریانی از یک نفر حمایت کند و بعد از آنکه رأی آورد، قطع ارتباط کند، اینها در تشکیل دولت سهیم هستند چه آقای آشنا بپذیرد و چه نپذیرد».

ایــن عضــو هیئتمؤســس مجمــع ایثارگــران اصلاحطلب افزود: «باید دقت کرد هر چقدر این جریان مشارکت بیشتر داشته باشــد، موفقیت بیشتری نصیب روحانی خواهد شــد و هرچقدر مشارکت جریان همراه، کمتر باشد مطالبات مردم، به تعویق افتاده و برنامههای رئیسجمهور معطل خواهد بود. مشــارکت تیم همراه در انتخابات، در مباحث مربوط به کابینه، خیلی پیچیده نیست، اینها بحثهای ابتدایی است که آقای آشنا به این بدیهیات اولیه آشنا نیست».

امــام درنهایت تأکیــد کرد: «از طرفــی، من فکر میکنم تیم همراه رئیسجمهور که در دوره گذشته نتوانســتند به مطالبات خود در فضای داخلی بپردازند، این فضای روانی را ایجاد کردند که حامیان را دلسرد کرده و آنها بتوانند سوار مناصب بشوند. اما میدانم نظر روحانی این نیست. بایــد منتظر بود و دیــد کابینه را چگونه میبندد».

صوفی:بازیخطرناکیاست

علــی صوفــی، از اعضــای شــورای سیاســتگذاری اصلاحطلبان هم در گفتوگو با «شرق» با بیان اینکه «فکر میکنم اینگونه اظهارنظرها، مخل تعیین یک کابینه کارآمد از ســوی روحانی است». گفت: «این یک بازی است که اگر رقبای روحانی طراحی نکرده باشند، ادامه آن درنهایت به نفع رقبا پیش خواهد رفت و بازی خطرناکی اســت». او توضیح داد: «اولا که اصلاحطلبان از روحانی حمایت بیقیدوشــرطی کردند، یعنی با روحانی ائتلاف نکردند، بلکه روحانی را بهعنوان یک کاندیدای اصلاحطلب مــورد حمایت قرار دادند. از طرف دیگر خود روحانی هم با استفاده از اصلاحطلبان که آنها را در رأس ســتادهای خود در ســطح مرکزی و اســتانها برای انتخابات قرار داده بود، خود را بهعنوان یک نامزد اصلاحطلب معرفی کرد. ضمن اینکه مواضع او هم اصلاحطلبانه بود؛ بنابراین طبیعی بود که شرطی نباشد و طرفین به هم اعتماد کرده باشند؛ در راستای این اعتماد، یک مســئولیت مشــترک در مقابل مردم مطرح شد».

دبیرکل حزب پیشروی اصلاحــات گفت: «بالاخره مــردم از یک طرف، بــه اصلاحطلبان اعتمــاد کردند و عقبــه رأی روحانی اصلاحطلب اســت و از طرف دیگر به روحانی اعتماد کردند. برایناســاس، یک مســئولیت مشترک بر عهده اصلاحطلبان و روحانی است؛ بنابراین اصل مسئله احساس مسئولیت در مقابل تحقق مطالبات مردم است که سرنوشت روحانی و اصلاحطلبان به آن گره خورده اســت. از ســویی اصلاحطلبان باید در قبال حمایت از روحانی و دعوت مردم بــرای رأیدادن به او پاسخگو باشند».

صوفی در ادامه تأکید کرد: «برایناساس است که آنها میتوانند در انتخابات 9۸ به واســطه ارائه یک کارنامه قابل قبول دوباره حمایت مــردم را طلب کنند و از آنها انتظار داشته باشند، پای صندوق رأی بیایند و به فهرست آنها رأی بدهند. این مردم در انتخابات ۱۴۰۰ که کاندیدای دیگری از ســوی اصلاحطلبان معرفی خواهد شــد، در صورت مأیوسنشــدن، میتوانند دوباره بــه این جریان اعتماد کنند. بههمیندلیــل روحانی نمیتواند به عقبه رأی خود و اصلاحطلبان پشــت کند و بیتفاوت باشــد. از طرفی کشیدهشــدن این مسائل به رسانهها هم مثبت نیست، بلکه باید به فصل مشترکها رجوع کنند و از آنها برای حل اختلافات استفاده کنند».

عبدی: چاقو باید دسته داشته باشد

عبــاس عبــدی، روزنامهنــگار و فعــال سیاســی اصلاحطلــب هــم در گفتوگو با «شــرق» بــا ذکر این جمله که «بحث ســهمخواهی از هر دو طرف به شکل نادرستی مطرح شده است»، گفت: «کار سیاست، بسیج و حمایتکردن نیروها پشــت یک هــدف و تلاش برای عملیاتیشــدن و تحقق آن هدف اســت. اگر نیروهای سیاســی بخواهنــد انتخاباتی را انجــام داده و بعد هم کابینهای را شکل دهند، طبیعی است که این کابینه باید معرف نیروهایی باشــد که میخواهد برای رســیدن به هدف بسیج کند».

او ادامــه داد: «حتی اگر شــما بهتریــن کابینه را به لحاظ تخصصی تشــکیل بدهید، اما ایــن کابینه نتواند معرف مناسبی برای نیروهای بسیجشده باشد نتیجه این میشود که آن کابینه در عمل ناموفق خواهد بود».

او با بیان اینکه «با ذکر یک مثال درباره چاقو و دسته این موضوع را بیشــتر توضیح خواهم داد»، گفت: «شما میتوانید یک چاقوی تیز داشــته باشــید؛ اما اگر دسته نداشته باشد تا بهعنوان اهرم برای فشار قرار بگیرد، این چاقو قادر به بریدن نخواهد بود. چاقویی که اهرم بلندی دارد، حتی اگر تیز هم نباشــد، خیلی بهتر میتواند برش بدهد تا چاقویی که تیز است ولی هیچ اهرمی ندارد. من قصدم این نیســت که بگویم آقای روحانی چه کسی را انتخــاب کند یا نکند، یا حتــی نمیدانم منظور منتقدان چیست؟ این مســئله آقای روحانی است؛ اما در نهایت چنان که این مســئله )انتخاب اعضای کابینه( در اختیار روحانی اســت، موافقت یا مخالفت بــا کابینه او هم در اختیار نمایندگان یا نیروهای سیاسی دیگر است».

عبدی اضافــه کرد: «اگــر من بخواهم یــک کابینه تشــکیل بدهم، حتمــا ملاحظــات سیاســی را درباره نیروهای بسیجشــده رعایــت میکنم. فــردا نمیتوانم بگویم شما ســهمخواهی سیاســی میکنید، پس باید کنــار برویــد. بله؛ ممکن اســت کســی ســهمخواهی شــخصی کند و آن را پشت سهمخواهی گروهی پنهان کند، عکس این مطلب هم صادق اســت؛ یعنی کســی دنبال سهمخواهی شخصی اســت، ولی آن را در لفافه مخالفت با سهمخواهی دیگران پنهان میکند. بنابراین بــه جای این حرفهایی که جز نقــار چیز دیگری ندارد، به نظرم بهتر اســت اجازه بدهند رئیسجمهور هرکسی را که میخواهد انتخاب کند؛ اما همیشــه این آمادگی را داشته باشد که دیگران هم متناسب با انتخاب او درباره این انتخاب نظر بدهند. این یک حق دوطرفه است و فردا نمیتوان به دیگران گفت اینگونه نظر ندهید».

تا چهاردهم مرداد زمان زیادی نمانده اســت؛ کمتر از یک ماه. بعد از آن روشــن خواهد شــد که روحانی تا چــه اندازه به آنها که در رأیآوری کمک کردهاند، وفادار مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.