خطر مردودی برخی وزیران

Shargh - - سیاست -

فخراواکهسـد ـیداوشن ا تمیکدهصشابیحدیدر کآشننببههایانخباهرفقتهطنعشیسرتیی از رایزنیها و لابیهای فراکسیون امید دست یابد. ادامه از صفحه اول

روحانی به حضور مدیران دوزیست پایان دهد

مصطفی کواکبیــان، نماینده مردم تهران، نیز به ایســنا گفته: «حتی در جلســهای هم حاضر نشدیم که از ما تشــکر شود، چه رسد به اینکه بخواهیم سهمخواهی کنیم، اما انتظار داریم آقای روحانی به وعدههای انتخاباتــی خویــش عمل کنــد و از تــداوم فعالیت مدیران دوزیســت جلوگیری کند. متأسفانه جســتهوگریخته اخباری میشنویم که عدهای از جریانهای مختلف میخواهند آقای رئیسجمهور را تحت فشار قرار داده و عناصری را که عملکرد مثبتی نداشتهاند دوباره وارد کابینه کنند. ما فقط از همین ناراحتیم».

مردودیها در کابینه باشند، رأی نمیدهیم

علی اکبری، نماینده اصلاحطلب شیراز، نیز از سنجش وزرای کنونی به «شــرق» خبر داده: «نمرهها از پنج حســاب میشد. گویا شش نفر از وزرای فعلــی مطلوب بودهاند، پنج نفر نمره متوســط گرفتهاند و هفت نفر الباقی نمره قبولی نگرفتهاند». به نظر میرســد فراکســیون امید با روشهای کمی و کیفی به دنبال ســنجش عیــار کارآمدی وزرای کابینه یازدهم حســن روحانی اســت. خیلی از نمایندگان درباره اینکه بالاخره اعداد و ارقام نظرسنجی فراکسیون امید درباره نظرسنجی وزرا چه بوده سکوت کردهاند. مشابه سخنان اکبری را وکیلی در نشست «ستاد مجازی روحانی» گفته: «شــش وزیر ضریب بــالای ‪/3 5‬را از پنج و نمره خیلی موفق گرفتند. پنج وزیر عملکرد متوسطی داشتند و هفت وزیر متأسفانه نمره زیر متوســط دارند. این به معنای عدم موفقیت این افراد است. اگر دوباره در کابینه باشند، ما به آنها رأی نخواهیم داد.»

تأکید نمایندگان بر رفتارهای دوگانه واعظی با «امیدی»ها

درهمینحــال الیاس حضرتی، نماینده تهران، در توییتر خود از ابقای «محمدجواد ظریف»، «حسن قاضیزادههاشمی»، «بیژن نامدارزنگنه،» ســردار «دهقان»، «ســلطانیفر» و «واعظی» در دولت آینده خبر داده اســت. ســخن حضرتی از این منظر چندان موثق به نظــر نمیآید، چرا کــه خیلیها در مجلس از واعظی، وزیر ارتباطــات دولت روحانی، گله داشــتند که در بزنگاه انتخابات هیئترئیسه به ضرر فراکسیون امید و در لابی نزدیک با فراکســیون نزدیک به علی لاریجانی فعالیت کرده است. در روزهای داغ انتخابات هیئترئیســه، نمایندگان اصلاحطلب دیگر نه با ایما و اشــاره که به نــام از واعظی و کارشــکنیهایش یاد میکردند. همچنین تناقض دیگری در سخنان او دیده میشود و آن اینکه حضرتی پیشتر از تصمیم حســن روحانی برای انتصاب یک وزیر دفاع ارتشی از سوی حسن روحانی خبر داده بود. حالا دادههای توییت جدید او بر ابقای دهقان در مقام وزارت دفاع کابینه آتی دولت روحانی تأکید دارد. اکبری همچنیــن تأکید کرده: «چیدمان مدیران در اســتانها، چیدمان ضعیفی است و بخش عمده مدیران نه اصلاحطلباند و نه با دولت همراهاند و در زمان انتخابات نیز علیه دولت کار کردند. گاهی تجربه نشان داده که با تصمیمهایی خیلی هزینه دادهایم و پلهای پشتســرمان خراب شده است. امیدوارم آقای روحانی از این نظر نکات را مدنظر داشته باشند.»

خواسته اصلاحطلبان در چیدمان کابینه لحاظ نشده است

طیبه سیاوشــی نیز در همین زمینه به ایلنا گفته: «تاکنون خواســت اصلاحطلبان در چینش کابینه در نظر گرفته نشــده اســت و نکته دیگر اینکه فراکسیون امید در رأیاعتماد به کابینه جدید خطوط قرمزی دارد. احتمالا رؤیای تغییرات اساســی در کابینه به وقوع نخواهد پیوست، اما اجماع فراکســیون امید بر لزوم تغییر در وزارت کشــور دولت دوازدهم اســت ».او همچنین افزوده : «فراکسیون امید معتقد است که استانداران و فرمانداران نه لزوما در راستای منافع جریان اصلاحات، بلکه در جهت منافــع مردم، بایــد تغییر کنند و در آن جلســه نیز دربــاره لزوم اعمال تغییراتی در وزارت کشور اجماع وجود داشت.»

روحانی در محک انتخاب وزیر زن

«فریده اولادقباد»، از زنان عضو فراکســیون امید، نیز در همین زمینه به «شــرق» گفته: «آقای روحانی تصمیمگیرنده نهایی تعیین وزراست. در جریان انتخابات از نزدیک و حضوری در جریان هشــت ســفر استانی ایشــان بودم. وعدههای ایشان را به خاطر دارم و بدونشک میدانم که آقای روحانی با هوشــمندیای که دارند، اینبار در چیدمان کابینه نگاه مشــخصی به گفتمان غالب رأی مردم دارند. مــردم در انتخابات اخیر بهوضوح نشان دادند از چه جریان و رویکرد سیاسیای حمایت میکنند و امید است که خواست و پیام رأی مردم نیز در چیدمان کابینه مشخص شود».

عضو فراکســیون زنان مجلس دهم همچنین تأکید دارد: «از آنجا که مسائل زنان همواره برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است، امیدواریم دولــت آینده، هم از حضــور وزرای زن بهرهمند باشــد و هم از انتصاب وزرایی که نگاه مثبتی به حضور زنان در ســاختار سیاســی و اجتماعی دارند. با توجه به حضور درخشــان زنان در انتخابات اخیر شــاید بتوان گفت که آقای روحانی از ســوی جامعه زنان نهتنها در انتصاب وزیر زن که در اعمال سیاستگذاریهای کاربردی برای حضور حداکثری زنان در لایههای میانی قدرت زیر ذرهبین است».پرونده کابینه دوازدهم هنوز باز اســت. لابیها و رایزنیهایی در کار اســت و هیچ نسخه مشخصی تا به اینجای کار به بیرون درز نکرده است. کابینه دوازدهم بدونتردید از منظر اعمال رأی مردم میتواند عیارسنج پایبندی روحانی به خواستههای 2۴ میلیون رأی ایرانی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.