چرا در فضای مجازی گفت و گو کنیم؟

Shargh - - سیاست -

نشست هماندیشی شــورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان با منتخبان شــوراهای شــهر و روستا با حضــور محمدرضا عارف و چهرههــای اصلاحطلب برگزار شــد. در این نشســت محمدرضا عارف با اشاره به روند طیشــده در انتخاباتهای 92 تا 96 و بهویژه آنچه در شوراها صورت گرفت، گفت: «بعد از پیروزی از تمامی نخبگان خواســتیم نقد را انجــام دهند، ما قصدمان ادامه وحدت اســت. تا چندی پیش هجمه علیه فرد که مهم نبود، اما حالا به جریان است، حتی برچســب دیکتاتوری زدند ما که گفتیم از نقد استقبال میکنیم، به دوســتان هــم گفتم درِ خانــهام به روی شما باز اســت، چرا در فضای مجازی گفتمان کنیم.» اشــاره عارف به نقدهای تند منتجبنیــا و رهامی از فعالان اصلاحطلب نســبت به عملکرد شورای عالی سیاستگذاری در فرایند نهاییکردن فهرست شورای شــهر تهران اســت که چندی پیش در مصاحبههایی جداگانه مطرح شــده بود. به گــزارش ایلنا، عارف در ادامــه گفت: «انگیــزه برخی رســانهها در هجمه به شورای عالی برای ما مشخص است، امیدوارم مجبور نباشــیم روزی این انگیزهها را بازگو کنیم. عارف ادامه داد: «ما اصرار میکردیم نگاه تخصصی در فهرســت باشد و وقتی به تکتک افراد فهرست نگاه میکنیم، به آن افتخار میکنیم. رمز ماندگاری ما اخلاق و ســکوت اســت و جواب هم گرفتیم. البته در جاهایی هم باید روشنگری کرد. کشاندن مسائل به رسانهها چه دلیلی دارد، همه میتوانند مســائل را بیــان کنند، اما لزومی ندارد».او با بیان اینکه ما سه گام را درست برداشتیم و امیدواریم گام چهارم را بهتر برداریم، گفت: «انتخابات مهم بعدی اســفند 9۸ اســت و باید درســت حرکت کنیم. خواهش ما از شورای استانها تلاش برای حفظ انسجام است. این انسجام ما را به پیروزی میرساند. به شورای شهر هم توصیه میکنیم بهصورت ادواری این جلسات را ادامه دهیم .»

خارج از حب و بغض حزبی نقد کنیم

حجتالاســلام ســیدعبدالواحد موســویلاری هم در این نشســت گفت : «در جلســه شــورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان مقرر شد این شورا کارش را ادامــه دهد، اما نواقص را اصلاح کند. درحالحاضر روی نقطه ارزیابی قرار داریم، باید بگویم که انتخابات تمام شــده و نباید بحث کنیم چه بود و چه شد و چرا فلان آقا انتخاب شــد».او یادآوری کرد: «مشــاجرات درونی که نمونــهاش را در شــورای اول دیدیم، نباید اتفاق بیفتد، اختلاف سلیقه عادی است».او همچنین تهران را شــهری ورشکســته خواند و گفت: «شورای جدید یا باید با همین وضعیتی که شهرداری برای تهران ایجاد کرده است، کار را ادامه دهد یا اصلاحاتی انجام دهد که البته در خیلی مواردی هم نمیتواند شــرایط را تغییر دهد. شــورا در اولین کار خود باید شــهرداری انتخاب کند که دنبال ماجراجویی سیاســی نباشــد و مردم به آنها آفرین بگویند».سیدحســین مرعشی هم در این نشست، با اشاره به انتقادها به عملکرد شورای عالی سیاســتگذاری اصلاحطلبان، عنــوان کرد : «در انتخابات شــوراهای شــهر با وجود انتقادهایی که به فهرســتهای ما وجود داشت، کف رأی ما با رأس آن ۴۰۰ هزار رأی اســت و این در حالی اســت که فاصله بین آخریــن منتخب ما و اولین کســی کــه از جریان مقابل بوده، 6۰۰ هزار رأی اســت و این نشــاندهنده اقبال مردم به جریان اصلاحات اســت که در حفظ و صیانت از نظــام تأثیرگذار خواهد بــود».او ادامه داد: «مــا همانطورکه در قالب جبهــه اصلاحطلبان رأی آوردیم، باید همین راه را ادامه دهیم، چراکه هیچکدام از احزاب اصلاحات نمیتوانند بهتنهایی نقش و تأثیر یک جبهه را داشــته باشند».مرعشی تأکید کرد: «چند آفت جبهه، نخســت این است که باید این راه را ادامه دهیم، باید مســیر بررسی شود تا فســاد و مواردی که شــورا را تهدید میکند صورت نگیرد و آفت دوم غرور است که باید کنار گذاشته شود. هیچ تردیدی در جبهه اصلاحــات وجود ندارد که ما باید بــه منتخبان مردم در شــوراها کمک و از آنان پشــتیبانی کنیم؛ اما حتما منتخبان شوراها هم کنترل هرگونه تشنج و اختلاف را لازم خواهند دانســت و به تشــکیلات مادر این حق را خواهند داد که این کنتــرل را انجام دهند».او در پایان تأکید کرد: «در شوراهای اصلاحطلبان در شهرستانها نیــز بایــد همکاریهــا را گســترش دهیم و بــه این موضوع توجه کنیــم که این همکاریها باید جایگزین کشمکشها شــود تا بتوانیم راه خودمان را بهدرستی ادامه دهیم ».به گزارش ایســنا، علی شــکوریراد هم در این نشســت گفت : «انتخابات اخیر هم میتوانست موجــب همگرایی شــود و هم باعث اختلاف باشــد، بهطوریکه اگر ما در انتخابات شوراها دچار مشکلات درونی میشــدیم، بر انتخابات ریاستجمهوری تأثیر مخرب میگذاشت و اگر در انتخابات ریاستجمهوری اختلاف پیش میآمد، انتخابات شوراها تحتتأثیر آن قرار میگرفت ولی ما انتخاباتی را پشتســر گذاشتیم که با مدیریت درســتی که جریان اصلاحات برقرار کرد و با درایت آقای روحانی، پیروزیمان را در پی داشت.» او ادامه داد : «آنچه به ما کمک میکند این همگرایی را حفظ کنیم این است که بدانیم این ما هستیم که مدافع منافع ملی و حفظ نظام هستیم و در سطح دیگر باید اهداف شــخصی و حزبی خود را زمانی که آنها مخل منافع جریان اصلاحات هســتند، کنار بگذاریم و منافع فرعی نباید بر منافع جریان اصلاحات سایه بیندازد. من از آقای عارف، موســویلاری و مرعشی که با عملکرد خود در انتخابات اخیر سبب شدند این همگرایی حفظ و تقویت و بــه نتایجی موفقیتآمیز در انتخابات اخیر منجر شود، سپاسگزاری میکنم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.