فراکسیون امید، روحانی و شورایعالی اصلاحطلبان

Shargh - - سیاست - عبدالکریم حسینزاده نایبرئیس فراکسیون امید مجلس

در مجلــس نهــم، مــا اصلاحطلبــان در اقلیت بودیــم و در اصــل در تمامی شــقوق تصمیمگیری اصلاحطلبــان در محافل غیررســمی قرار داشــتند. از ســال 92 و با پیــروزی آقای روحانــی در انتخابات ریاســتجمهوری، اندکی از این فرایند شکسته شد و بهنوعــی از دولت یازدهم گاهی صدای اصلاحطلبی بلند میشــد و در مواقعی نیز عملکرد اصلاحطلبی به چشم میخورد. با شروع انتخابات مجلس دهم و حضور قوی اصلاحطلبان در کارزار انتخاباتی، حضور رسمی اصلاحطلبان در ساختار تا حدودی روند بهتری به خود گرفــت و در قالب قویتریــن و پرکثرتترین فراکسیون مجلس درآمد؛ فراکسیونی که فارغ از همه حواشــیای که گاهی برای فراکســیونهای سیاسی درســت میکنند، توان، ظرفیــت و جرئت آن را یافت که با عَلم اصلاحطلبی در فضای پارلمان به فعالیت بپردازد. در مرحله بعدی و با بهثمررســیدن انتخابات ریاستجمهوری که درواقع انتخاب گفتمان اصلاحات از میــان دو گفتمان موجود در عرصه بود، در کنار این رویداد عقلانی، حضور حداکثری در انتخابات شوراها و بهنوعی پیروزی در پایتخت و اکثر کلانشهرهای کشور رقم خورد. اصلاحطلبان اکنون بعد از ۱2 سال با تمام توان به عرصه رسمی فعالیت سیاسی بازگشتهاند، اما در این میان چند موضوع حائز اهمیت اســت که باید به آن توجه شــود: اول اینکه این حرکت رو به رشــد قاعدتا به همان میزان که دوستدارانی دارد، مخالفان اساســی دارد و بیشــک رئیسجمهور، جریانهای اصلاحطلبی و ما بیش از پیش باید هوشــیار باشــیم تا آنان که تــوان تحمل این جریان ریشــهدار نظام را ندارند، امکان این را پیدا نکنند که آسیبی به این جریان بزنند. قطعا عــدهای تمایل ندارند کابینه 2۴ میلیونی تشکیل شود، چراکه شــکلگیری کابینه حداکثری به معنی عدم ریزش در پایگاه رأی رئیسجمهور اســت و چهبســا این عملکرد رویش را نیز به دنبال خواهد داشــت. کســانی که تمایلی به این موضــوع ندارند نمیخواهند که ایشان از اقوام، مذاهب، زنان و جوانان در کابینه خود اســتفاده کنــد؛ بهعنوانمثال عدهای همواره انگشت به چشمان اصلاحطلبان سنی، کُرد، بلوچ، ترکمــن و... فروکردهاند که اصلاحطلبان برای شما چه کردهاند که همیشــه رأی خویش را به سبد اصلاحطلبــان میریزیــد و همواره گفتهانــد بعد از انتخاباتی هم میرســد بنابراین هوشــیار باشید و این یعنــی اینکه بدشــان نمیآید اهل ســنت ایران برای همیشه از جریان اصلاحطلبی و اعتدال ناامید شوند و بهاصطلاح گره مشارکتدهی آنان در دولت به دست اصولگرایان باز شود تا اصلاحطلبان؛ این مورد شامل زنــان و جوانان نیــز به همین طریق میشــد و اتفاقا بدشان نمیآید که بگویند تنها رئیسجمهور تابوشکن در حــوزه بهکارگیری زنان در کابینه، احمدینژاد بوده ولاغیر. البته این مــورد تنها به درک دقیق و بر مبنای منافع ملی رئیسجمهور بازمیگردد که آیا میخواهد یکبار برای همیشه نشان دهد که در عمل، در تشکیل کابینه منشور حقوق شــهروندی را عملیاتی میکند. دومین موضوع، خود ما اصلاحطلبان هستیم، گاهی چنین برداشــت میشــود که عــدهای از بهاصطلاح پیشکســوتان مــا در زمیــن رقیب بازیکــردن را بر وحــدت و یکدلی ترجیح میدهنــد و نمونه بارز آن کسانی هســتند که بعد از چهار پیروزی اخیر از سال 92 تاکنون بهجای نقد اخلاقی، نقد علمی و منطقی و نیز حرکت در مسیر شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، تهمتزنی و... را آغاز کردهاند؛ لازم اســت دوســتان دریابنــد این جریــان به انــدازه کافی از کســانی که تحملش را ندارد بیحرمتی دیده است، حداقل شما حرمت خانه را نگه دارید. ســوم اینکه مردم کار خود را کردند؛ در انتخابات مجلــس دهم از میان تمامی گفتمانها، پارلمــان امید را برگزیدنــد، در انتخابات ریاستجمهوری به گفتمان یارانه و کارانه و هرآنچه شــعور ایرانیان را نشانه رفته بود، دست رد زدند و در انتخابات شورای شــهر آری را به اصلاحات گفتند و نه را به ســایرین. آقای روحانی، همــکاران عزیزم در مجلس و شورای شهر! حتی اگر ما هم بخواهیم به عقب بازگردیم، مردم اجازه نخواهند داد و درست این اســت که هر یک از ما به بهتریــن و دقیقترین روش ممکن حرکت کنیم تا اســباب امید و رفاه و آسایش و امنیت بیشتر شــهروندان ایرانی را فراهم کنیم که ملت دل در گرو ما بســتهاند. در پایان لازم به توضیح میدانم که بگویم امیدیهای مجلس با تمام عشق، ایمــان و علاقــه و بر مبنای تعهــد گفتمانی و تأمین منافع ملی در این برهه خطیر و با مشــارکت بالا، به آقای روحانی یاری رساندند، همچنانکه در یک سال اخیر در خــود مجلس نیز به همیــن منوال حرکت کردند و هرگز و در هیچ موردی، نه در یک ســال اخیر و نه در این ایام که کابینه بســته میشــود، از ایشان سهمخواهی نکردهاند و به بهترین شکل ممکن رفیق شــفیق رئیسجمهور بودهاند و اکنون نیز در راستای تشکیل کابینه برخلاف عدهای پیگیر مطالبات خویش با نگاه دوربرد ۱۴۰۰ و... هســتند. تنهاوتنها مطالبه ما امیدیها از آقای رئیسجمهور این است که روحانی عزیز: کابینه شــما باید ضمــن درنظرگرفتن مطالبات ملت، برآمده از خواست ‪2 ۴‬میلیون نفری باشد که با شما عهد بستند و پای شما ایستادند و اکنون زمان آن است که شما پای آنان بایستید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.