نـکتـه

Shargh - - سیاست -

اگر نیروهای سیاسی بخواهند انتخاباتی را انجام داده و بعد هم کابینهای را شکل دهند، طبیعی است که این کابینه باید معرف نیروهایی باشد که میخواهد برای رسیدن به هدف بسیج کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.