سرپیچی از دستور دولت در ادارات تأمین اجتماعی

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

دقیقا یک ماه پیش، روزنامه «شــرق» در گفتوگو با ســیدتقی نوربخــش، رئیس تأمین اجتماعی کشــور، موضوع گلایه فعالان اقتصادی از بررســی دفاتر قانونی و اســناد و مدارک مربوط بــه دوره مالــی شــرکتها بهصورت 10ســاله را مطرح کرد. در این گفتوگو، نوربخش تأکید کرد: «طبق دو مــاده ٣٧ و ٤٧ قانون تأمین اجتماعی، این ســازمان میتواند از دفاتر تولیدی، بازرســی کند و اســناد و مدارک آنها را مورد بررســی قرار دهــد تا اســتحقاق حــق بیمــه افــراد مختلف مشــخص شود و بر این اســاس، از محل آن، حق بیمه بگیــرد. پیشتر حدود 10 ســال مالی دفاتر مورد بررســی قرار میگرفت، اما اکنون بازرســی از دفاتــر تولیدی را طبق یک بخشــنامه که حدود یک ماه پیش اجرائی شــده، محدود به سال آخر مالی کردیــم و برای جلوگیــری از دغدغه اهالی کسبوکار به ســالهای قبل ورود نکردیم». پس از ایــن گفتوگــو تماسهای متعددی از ســوی فعالان اقتصادی با روزنامه «شــرق» گرفته شــد کــه در آن بــا ارائه فرم «درخواســت مــدارک از کارفرما جهــت انجام بازرســی از دفاتر قانونی»، عدم اجرای این بخشنامه را مورد انتقاد قرار داده بودند. در فرمهای ارســالی، بررسی دفاتر قانونی و اســناد و مدارک مربوط به دوره مالی بهصورت 10ســاله مطرح شــده بود. یکی از این فعالان که در شهرک صنعتی عباسآباد، به فعالیت تولیدی مشغول اســت، در گفتوگو با «شرق»، میگوید: «با وجودی کــه رئیس ســازمان تأمین اجتماعی خبر از بررسی سال آخر مالی به میان میآورد، اما شــاهدیم که همچنان ادارات مربوطه، ارائه دفاتر مالی 10ساله را مطرح میکنند».

او بــا اشــاره به پاســخ این مســئولان در برابر اعتراضهای فعــالان اقتصادی و تأکیــد وزیر کار و رئیس ســازمان تأمین اجتماعی بر بررسی سال آخر مالی، میگوید: «اصلا چنین بخشنامهای ابلاغ نشــده است و مهلتی 20روزه برای ارسال دفاتر در نظر گرفته شده بود».

این فعال اقتصادی با بیان اینکه نوربخش گفته بود در صورت عدم اجرای این بخشــنامه، پاسخگو خواهد بود، میگوید: اگر سخنان این مدیران برای مســئولان رده متوسط سازمانهای مربوطه، خوانا نیست، لااقل بخشنامه را در رسانهها منتشر کنید تا بتوان با استناد به آن، از ارسال دفاتر مالی در دوره 10ساله امتناع کرد».

«شــرق» با پیگیری ایــن موضوع توانســت با محمد محمدی، مشاور معاون فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی، گفتوگویی داشته باشد. محمدی در این گفتوگــو با رد این موضــوع میگوید: «از ششــم اردیبهشــتماه که مصوبــه هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی از آن تاریخ قابل اجراست، مصوبه به مؤسســه حسابرســی ابلاغ شــده و به صورت سالانه انجام میشود».

این مقام مســئول با بیان اینکــه ادارات تأمین اجتماعــی، حسابرســی انجــام نمیدهند و فقط درخواســت دفاتــر مالــی از ایــن طریق ارســال میشــود و در نهایت این درخواستها به مؤسسه حسابرسی ارسال میشود، میگوید: «طرف قرارداد تأمین اجتماعی، مؤسسه حسابرسی سازمان است. مؤسســه حسابرسی ســازمان به اســتناد مصوبه هیئتمدیره سازمان، براســاس آخرین سال مالی، دفاتر مالی شرکتها را بررسی میکند».

محمــدی با بیان اینکه یکســری شــرکتها هســتند که براســاس ماده 40 قانــون رفع موانع تولید، قراردادها را به تأمین اجتماعی میآورند و در قانون صراحتا آمده بــرای آنها ضریب در نظر نگیریــم، ادامه میدهد: «اگــر کار در محل کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی انجام شود، ما طبق لیست بازرســی، مفاصاحساب قرارداد را میدهیم. برای اینکه مشکلی برای مفاصاحساب قراردادها ایجاد نشــود، تعهدی از کارفرما میگیریم و با آن تعهد، مفاصاحســاب را زودتر صادر میکنیم تا پیمانکار بتواند پنج درصد خــود را که نزد واگذارکننده کار است، آزاد کند».

او ادامــه میدهــد: «دورهای کــه صاحــب کسبوکار تعهد داده، قرارداد بدون اعمال ضریب محاسبه شده و مفاصاحســاب صادر میشود که ایــن دوره، اصولا باید طبق بازرســی دفاتر قانونی باشــد که کارفرما تعهد داده اســت و اگر کارفرما، تعهــد نمیداد باید اول بازرســی دفاتــر را انجام میدادیم و بعد مفاصاحســاب قــرارداد را صادر میکردیم که بسیار زمانبر بود».

به گفته او، اگر ادعای بیمهشدهای وجود داشته باشــد که 10 ســال آنجا کار میکند و کارفرما حق بیمه او را پرداخت نکرده، ما باید دفاتر را بررســی کنیم، اما شرکتهای عادی براساس همان مصوبه هیئتمدیره، یک سال آخر دفاتر مالیشان بررسی میشــود. مگر اینکه شــرکتهای بزرگ باشــند، زیرا مؤسسات و شــرکتهای دولتی از شمول این مصوبه خارج هستند.

او در ادامــه بــا توجه به مصوبــهای که آقای جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوري آن را تأیید کرده، میگوید:«از ابتدای مردادماه، بررســی سال 95 آغاز میشــود. در این تاریخ، دفاتر تیرماه سال بعد بسته میشــود. از اول مردادماه، همان سال قبل را براساس ســال آخر مالی، بازرسی خواهیم کرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.