مردم کار خودشان را میکنند

Shargh - - اقتصاد -

اصولگرایانی که نوید جامعه آرمانی را میدادند و در لحظات حساس آنان را به صحنه میکشاندند، صحنهای که بیشــباهت به نبردهای سیاسی نبود. اصولگرایان اشتباهشــان از همین جا آغاز شــد. آنان مردمــی را میخواســتند که بــرای تقویــت انگیزه سیاســی آنان به صحنه بیایند و هرگز در این اندیشه نبودند تا از کنشهای حامیان خود گفتمانی بسازند که برخاسته از بطن مردم است، کاری که تا حدودی اصلاحطلبان در آن موفق بودهانــد. از اینرو زمانی که ناکارآمدی و ســوءمدیریت دولــت احمدینژاد و فســادهای بزرگ برخی از دولتمردانش آشــکار شد حامیان اصولگرایان بهشــدت ســرخورده شــدند و از اینجــا فاصلهای بین آنــان و اصولگرایان بهوجود آمد. این خطر را نمیتوان نادیده گرفت که طیفی از مردم با باورهای عمیق دینی از جناح سیاســی خود دلسرد شوند و باورشــان را به آرمانها و شعارهای آنــان از دســت بدهنــد. بعید اســت وجــه غالب حامیــان اصولگرایان بهســوی اصلاحطلبان بیایند. این حامیــان از آنجا رانده و از اینجــا مانده خواهند شــد، طیفهایی که خواســته یا ناخواســته به انزوا میرونــد. این ریزش در آینده بــرای همه جناحهای سیاسی کشور دردسرساز خواهد شد. کمترین دردسر آن انفعال سیاســی اســت. جای خالیِ گروهی که همواره در عرصههای سیاســت حضور داشــته و با خلق سیاســت به آنتاگونیســمی سیاسی دامن زده، زیانبــار خواهد بــود و این جای خالی بهشــیوهای جعلی پر نخواهد شــد. اگر اصلاحطلبان باور دارند کــه مــردم کار خــود را خواهند کــرد و منتظر آنان نخواهند نشســت، اصولگرایان هــم باید دریابند که از این قاعده مستثنا نیســتند. این روزها اصولگرایان نشــانههای زیادی بــرای بیاعتنایــی حامیان خود دارند. اگر اینگونه نبود بــا تندترین مطالبی که آنان علیه دولت روحانی در روزنامههای کیهان، جوان و وطن امروز و در ســایتهای تســنیم و فارس منتشر میکنند بایــد التهابی جامعه را فــرا میگرفت، اما دریغ از یک گوش شنوا. شاید حامیان اصولگرایان به قهر سیاسی فرو رفتهاند و اگر این قهر صورت گرفته باشد اتفاق عجیبی در سیاست ایران رخ داده است. دو گروه کاملا متضاد در جامعه با جناحهای سیاسی قهر کردهاند. حامیان اصولگرایان و اپوزیســیونهای وطنــی. هریک بــه دلیلی از جامعه سیاســی دور و دورتر شــده و در جای دیگر خواسته یا ناخواسته به یکدیگر نزدیک میشوند، و آنجا سبد رأیشان است؛ همان انفعال سیاسی. آیا پیروزی روحانی از انفعال این دو گروه سر برآورده است؟ اگر این تحلیل درست باشــد اصولگرایان ناگزیر به پوســتاندازی هستند. اگر بگوییم نشاط سیاســی نسبی جامعه تا حدودی وامدار اصلاحطلبان اســت بیراه نگفتهایم. پافشاری اصلاحطلبان برای ماندن در جامعه سیاســی ایران موجب شــده تا سیاســت دچار انســداد نشود و اگر اصولگرایان هنوز امیدی به سیاســتورزی دارند آن را مدیون این جناح سیاسی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.