مذاکره با چینیها برای ساخت شهر فرودگاهی

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم، از تعیین تکلیف مگاپروژه پل خلیجفارس تا هفته آینده خبر داد و اعلام کرد در صــورت تأیید نهایی، این پل تا سه سال آینده به بهرهبرداری میرسد. حمیدرضا مؤمنی با اشــاره به وضعیت زیرساختهای منطقه آزاد قشــم، اظهار کــرد: درحالحاضــر منطقه آزاد قشم، دو پروژه 500مگاواتی برق را مدنظر قرار داده که هرکدام از آنها صد مترمکعب آب تولید میکنند و از پیشرفت فیزیکی قابلتوجهی برخوردار هستند؛ چراکه باید براســاس قانون برنامه ششم توسعه نیاز منطقه را در حوزه برق حل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.