امضای 10 میلیارد دلار قرارداد نفتی در 10 ماهآینده

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

معاون وزیر نفت تأکیــد کرد: ایران در 10 تا 11 مــاه آینده، قراردادهای جدیدی به ارزش هشــت تا 10 میلیــارد دلار در زمینه انرژی امضا خواهد کرد. خبر امضــای قراردادهای جدید را در چند هفته آتی خواهید شــنید. امیرحســین زمانینیا، معــاون وزیر نفت که به منظور شــرکت در بیستودومین کنگره جهانی نفت در استانبول به سر میبرد، در گفتوگو با آناتولی، با اشاره به برخورداری ایران از منابع غنی نفت و گاز و امضای قراردادهای جدید هشــت تا 10 میلیارد دلاری در حوزه انرژی، شرکتهای ترک را به سرمایهگذاری در ایران فراخواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.