اخطار جای جریمه را گرفت

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: براســاس آخرین برنامهریزیهای صورتگرفته قرار نیســت که مشــترکان پرمصرف آبی جریمه شوند و آنچه مورد تصویب قرار گرفته این است که تنها برای مشترکان اخطارنامهای صادر شود. رحیم میدانی با اشاره به وضعیت بحران آب در کشور، اظهار کرد: با توجه به قیمت پایین آب، مشــترکان آنطور که باید صرفهجویی ندارند که به نظر میرسد اگر قیمت آب به شــکل واقعی درآید، مشترکان عنایت بیشتری به میزان مصرف آب داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.