نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه کشاورزی

Shargh - - اقتصاد - فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی

در شــمارههای پيشــين اشــاره شــد کــه زيرســاختهای اقتصــادی و فيزيکــی نقــش مهمی در توســعه کشــاورزی برعهــده دارند. يکی از زيرســاختهای اشارهشــده در مباحث توسعه کشاورزی، فناوری ارتباطات و اطلاعات ‪Information communication tech-(‬ nologies) اســت. فناوری ارتباطات و اطلاعات در تعريفــی ســاده، عبارت اســت از گردآوری، ســازماندهی، ذخيره و نشــر اطلاعــات اعم از صــوت، تصوير، متن يــا عدد که با اســتفاده از ابزار رايانهای و مخابرات صورت پذيرد. فناوری اطلاعــات و ارتباطــات ICT() عبارتی اســت که شــامل همه وســايل ارتباطی و کاربردهای آنهــا میشــود؛ مانند راديــو، تلويزيــون، تلفن همراه، رايانه، نرمافزار و ســختافزار، شــبکه، ســامانههای ماهــوارهای و ... و همينطــور خدمات گوناگونی که با آنها در ارتباطاند؛ مانند ويدئوکنفرانــس و آمــوزش از راه دور. تجارب جهانی نشــان میدهــد که فنــاوری ارتباطات و اطلاعــات توانســته در تمامــی عرصههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سياسی زندگی بشر تأثير قابلتوجهی داشته باشد.

بــه دليل هميــن تأثيرگذاری، جهــان امروز بهســرعت در حال تبديلشــدن به يک جامعه اطلاعاتــی اســت کــه در آن دانايیمحوری و ميزان دسترسی و استفاده مفيد از دانش، نقش کمی در توســعه پايدار دارد. بر اساس گزارش فائو در سال 1993، فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند در توســعه کشاورزی پايدار کمک کند که میتوان به بعضي کشاورزان و کارگزاران امر جهت تصميمگيری اقتضايی بر مبنای اطلاعات، ارائــه اطلاعات در مورد فناوریهــا و نهادهها کشاورزی، ماننــد واريتههای زراعی جديد، ارائه اطلاعات در مورد آفات و بيماریهــا بهمنظور کنترل و مقابله با آنهــا، ارائه اطلاعات درمورد آبوهــوا و پيشبينیهای اقليمی، ارائه قيمت محصــول و نهادهها بــراي برنامهريزي توليد و فروش اشــاره کرد. به عبــارت ديگر اصلیترين و مهمتريــن کاربرد فناوریهــاي اطلاعاتی و ارتباطی در کشاورزی و توسعه روستايی تمرکز بــر توانمنـدسـازی ذینفعان اســت، از جمله توانمندی در حيطه کارايی و بهرهوری توليد )توانمندی اقتصــادی(، افزايش مشارکت، دسترسی و حضور در جوامع )توانمندســازی اجتماعــی( و دسترسی به امکانات رفاهی و بهداشت اشــاره کرد. فنــاوری اطلاعات باعث کاهش هزينه فرصت شــده و بــا ايجاد ارزش افــزوده و کاهــش هزينههای توليــد و فروش و بازاريابــی به بهــرهوری و کارايــی اقتصادی در توليــد و خدمــات کمک میکنــد. از جمله کاربردهــای فنــاوری ارتباطــات و اطلاعات در اقتصاد سبز است. اينکه چگونه برای دستيابی بــه اهــداف اقتصاد ســبز میتــوان از فناوری ارتباطــات و اطلاعات اســتفاده کــرد، موضوع مهمی است که در تجارب کشورها میتوان آن را جستوجو کرد.

در دو دهه گذشته، اينترنت و ساير ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک شــايانی به پيادهسازی سياستها و رويکردهای «رشد سبز» و «اقتصاد ســبز» کردهاند. مطالعات انجامشده درخصوص توســعه پايدار جهانــی و فناوری ارتباطــات و اطلاعات برآورد کرده که اســتقرار سيســتمهای هوشــمند باعث افزايش کارايی توليــد و مصرف انرژی شــده و انتشــار جهانی گازهــای گلخانــهای در بخــش حملونقــل، ســاختمان و توليدات کارخانهای را 15 درصد در ســال 2020 نســبت به ســال 2002 کاهش خواهــد داد ‪The Climate Group(‬ ، 2008.) به عبارت ديگر توســعه فنــاوری اطلاعات در صورت کارآمــدی آن میتواند کمک شــايانی بــه کاهش انتشــار گازهای گلخانهای داشــته باشــد. از ســوی ديگــر مؤسســات بينالمللی برای جلوگيری از تخريب محيط زيســت که در نتيجه رشــد اقتصادی ســريع و توسعه مناطق شهری در کشــورهای درحالتوســعه صورت میگيــرد، از فنــاوری اطلاعات بــرای مديريت آن اســتفاده میکنند. بهعنوانمثــال میتوان به موضوعات مرتبط بــا آن همانند جمعآوری و تحليــل و نظارت و ســازماندهی درخصوص مديريت کلانشهرها در راستای حفظ و صيانت از محيط زيســت درخصوص ارتباط هدفمند و ســازنده ميان کارکنان، مشــاوران، دانشمندان، برنامهريزان و متخصصان اشاره کرد که اينترنت نقش ارتباطی وســيعی را ايفا میکند و باعث تسريع امور و کاهش هزينهها و افزايش کارايی و بهرهوری میشود.

تجــارب جهانی نشــان میدهــد که نقش ســازنده و مهم فناوری ارتباطــات و اطلاعات در دســتيابی به مولفههای اقتصاد سبز نيازمند برنامه و مديريت هوشمند، خلاق و پوياست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.