14 مناقصه نفتي در حال آمادهسازي

Shargh - - اقتصاد - سعیده شفیعی پژوهشگر اقتصادی

هفته گذشــته با انتشــار اخباري مبني بر کاهش پايبندي برخي کشــورهاي اوپک، از جمله عربستان به ســطح تعهد خود در کاهش توليد، قيمت نفت کاهش يافت؛ بهطوريکه هر سه شاخص عمده در پايان هفته با کاهش نســبت بــه هفته قبل مواجه شــدند که کاهش ســبد نفتــي اوپک بيــش از دو شاخص ديگر بود.

3 شاخص اصلي قيمت نفت

قيمت نفت «برنت دريای شــمال» Brent() در اواســط روز جمعه چهاردهم جــولای به 48دلارو 26 سنت رســيد که نســبت به پايان هفته گذشته، 27 ســنت افــت نشــان ميدهــد. شــاخص نفت «وســتتگزاس اينترمديــت» WTI() نيز در همين زمان 45 دلار و 88 ســنت معامله شــد که نسبت به مدت مشــابه هفته قبل، دو ســنت کاهش يافته است.همچنين بنا بر گزارش دبيرخانه اوپك، قيمت سبد نفتي اين سازمان ‪OPEC Reference Basket(‬ Price) - شــامل ميانگين 14 قيمــت نفت - در روز پنجشــنبه ســيزدهم جولای به 45دلارو 66 ســنت رسيد که نسبت به روز مشــابه هفته قبل، يکدلارو 38 ســنت کاهش يافته اســت. نشســت آينده اين سازمان در تاريخ بيســتوچهارم ماه جاري ميلادي برگــزار خواهد شــد، اما بنا به گفتــه دبيرکل اوپک، در اين نشســت موضوع کاهش بيشــتر توليد اعضا، مطرح نميشــود. لازم به ذکر اســت توافق کنوني اعضا تا ماه مارس سال آينده ميلادي اعتبار خواهد داشت.

کاهش سطح تعهد اعضاي اوپک

آمــار غيررســمي نشــان ميدهد عربســتان از تعهــدات خــود درباره کاهش توليد ســر بــاز زده اســت. به گزارش روزنامه والاســتريت، ژورنال به نقل از فارس، توليد نفت عربســتان در ماه گذشــته 10ميليونو هفت هزار بشکه در روز بوده که اين رقم از ميزان توافق شــده توليد نفت اين کشور، 12 هزار بشکه بيشــتر اســت. به گزارش آژانس بينالمللي انــرژي، چند عضو اوپک بالاتر از ســقف تعهد خود توليد کردهاند که اين امر ســطح تعهد کشــورهاي توليدکننده را از 95 درصد به 78 درصد کاهش داده و باعث کاهش قيمت نفت شده است.

احتمال حضور روسيه در ميادين نفت و گاز ايران

بنا به گفته معاون وزير نفت، ايران جهت توسعه مياديــن نفتي و گازي خود در شــش مــاه آينده با شرکتهاي روســي قرارداد نفتي امضا خواهد کرد. براساس اين گزارش، دو شرکت گازپروم و لوکاويل براي انعقــاد قرارداد با ايران، ابــراز تمايل کردهاند. معــاون وزير نفــت همچنين پيشبيني کــرد که تا پايان ســال 2017 ميلادي، توليد نفت ايران به چهار ميليون بشکه در روز برسد. اين رقم در ماههاي اخير بهطور ميانگين حدود سهميليونو 800 هزار بشکه در روز بوده اســت. براســاس اين گزارش و نظر به برنامهريزيها، ايران قصد دارد تا سال 2022 ميلادي توليد نفت خود را به چهارميليونو 300 هزار بشکه و توليــد گاز خود را به يکميلياردو 300 متر مکعب در روز افزايش دهد.

14 مناقصه جديد در پسابرجام

بنا بــه گزارش انــرژي امروز به نقــل از معاون بلوکهــاي اکتشــافي و مشــارکتهاي خارجــي مديريــت اکتشــاف شــرکت ملــي نفت ايــران در کنفرانس صنايع نفت استانبول، اين شرکت در حال آمادهســازي 14 مناقصــه نفت و گاز براي توســعه مياديــن پارسجنوبــي، آزادگان جنوبــي، يادآوران، کارون غــرب، منصوري و آبتيمور اســت. بيشــتر ايــن بلوکهــاي اکتشــافي در زاگرس، کپــه داغ و خليجفارس قرار دارند و به ســرمايهاي حداقل بين 14 ميليون يورو )16 ميليون دلار( تا 80 ميليون يورو نياز دارند. براســاس اين گزارش، شرکتهاي بيپي، OMV اتريش، گازپروم، لوکاويل، اديســون ايتاليا و پترونــاس مالزي علاقهمندي خود براي شــرکت در اين اکتشافات را اعلام کردهاند.

افزايش توليد و کاهش قيمت نفت ايران

براســاس گــزارش دبيرخانه اوپــک، توليد نفت ايران در مــاه ژوئن با 16هزارو 600 بشــکه افزايش نســبت به ماه مي به ســهميليونو 790 هزار بشکه در روز رسيده است. براساس اطلاعات منابع ثانويه در اين گــزارش، کل توليد نفت اوپــک در ماه ژوئن بــه 32ميليونو 611 هزار بشــکه در روز رســيد که 393هزارو 500 بشــکه در روز نسبت به ماه گذشته افزايش نشان ميدهد. همچنين برايناساس، قيمت متوســط نفت سنگين ايران در اين ماه، با چهاردلارو 38 ســنت کاهــش به 44دلارو 62 ســنت رســيد که نســبت به مــاه قبل حدود 9 درصد افت نشــان ميدهد.

گاز طبيعي

به گــزارش اداره اطلاعات انــرژي دولت آمريکا EIA(،) قيمت شــاخص اســپات هنريهاب Spot( ‪Henry Hub‬ ) به عنوان شاخص براي قيمت فروش لحظــهاي گاز طبيعي در آمريکا، در هفته منتهي به چهاردهم جولای به دودلارو 92 ســنت رســيد که نسبت به هفته گذشــته، هفت سنت کاهش نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.