آينه

Shargh - - سیاست -

و ناگهان... . داعش! جعفر بلــوری:

. .. حــدود ۱۰روزی میشــود که از امضای قــرارداد پرابهــام توتال میگــذرد. منتقدانی که با طرح مســتند ابهامات، درباره آینــده این قرارداد ابراز نگرانی میکنند و مرعوب فضاســازیها نشدهاند میگوینــد، این قرارداد پر اســت از ابهــام و اگر دولت واقعا به «حقوق شهروندی» که میگوید اعتقاد دارد، شفافسازی کند. ولی دولتمردان همین چند منتقد را، «حسود»، «بیسواد»، «حرفمفتزن» خوانده و حتی دیروز، آنها را با داعش مقایسه کردند! درحالی که تمام حرف منتقدان این است که، قرارداد توتال، بوی کرسنت میدهــد، و این قرار مشــکوک، بیــش از دو دهه عمر دارد. ابهامــات موجود در این قــرارداد هم بارها اعام شــده و منتقدان که نگران به تاراجرفتن ســرمایههای این کشــورند، هیچ حرف بیحسابی نزدهاند. اما طیف مقابل تا توانســته حرف بیحساب زده است. از اهانت به نمایندگان منتقد در مجلس بگیر تا دادن پاسخهای خاف واقع به پرسش رسانههای منتقد! ...

تحلیلسیاسیهفته

... این هفته قرارداد توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال که مسیر قانونی خود را طی کرده و بهعنوان یک قرارداد بزرگ و دستاورد پسابرجامی میتواند شکننده سد تحریمی ایران باشــد، مورد حمله جریان شکست خورده در انتخابات و افرادی که منافع نامشــروع خود را در صنعت نفت از دســت رفته میبینند قرار گرفت. گستره این مخالفتها و دشــمنیها فارغ از خاستگاه و ماهیــت آنها به خوبی گویای اهمیتی اســت که این قــرارداد در مقطع زمانی کنونی برای کشــور دارد و از منظر سیاســی و اقتصادی، موفقیتی بــرای دولت در شکســتن تحریمها و برگ برنده قدرتمندی برای اثبات کارآمدی برجام محسوب میشــود. اینکه شرکتها و نهادهای داخلی بتوانند با استفاده از تجارب سالهای اخیر اجــرای تمامی طرحهای توســعهای را برعهده گیرند، خواستی ملی است ولی ماهیت برخی حوزهها و جنس برخی فعالیتها بهگونهای است که چارهای جز اســتفاده از دانــش جهانی و انتقــال فناوریهای انحصاری به داخل کشور وجود ندارد. لذا قرارداد توتال را باید از این قبیل توافقات دانســت که ضمن شکستن ســد تحریمها، باعث ورود سرمایه و دانش خارجی به صنعت نفت کشور میشــود که تاروپود آن سالها از تحریم رنج برده و با ســیلی صورت خود را سرخ نگه داشته است...

انعقادگرانوانتقادپیشگان محمدعلی فیاضبخش:

... یکی از حقوق مســلّم شهروندی، داشتن مجال برای فکرکردن است. خواهید گفت: از کرامات شیخ ما! خوب، اینکه از بدیهیات است و نهتنها جزء حقوق شــهروندی، بلکه در زمره حقوق انسانی هر فردی ست که نمیخواهد عقل و فکرش را معطل بگذارد. آری، من مایل به معطلگذاشــتن عقل خود و تعطیل تفکر خویش نیستم، اما آن جایی که به مسائل اجتماعی و سیاســی و نیز حقوق شهروندیام مربوط میشود، این روزها ســخت مشکل دارم؛ از آن روی که اجازه نمیدهند مجال بازخوانی و مقایســه و ســپس تصمیمگیری ذهنی بیابــم؛ از بس تریبونها و واردات ذهنی یکســویه و بلندآوازند. من در اینجا تنها به دو تریبــون بزرگ و ذاتا تأثیرگذار، که باید در کشــور بزرگم از اعتبار و احترام برخوردار باشند، اشاره میکنم و قضاوت را به شــما میسپارم که آیا این دو بلندگوی بلنــدآواز و پرپژواک، در جهت تحقــق آن حق- یعنی روشــنگری همهجانبه و ایجاد قدرت تصمیمگیری منِ شــهروند- کمک میکنند، و یا بر عکــس، این عرصه را بر من محــدود و گاه پر از حاشــیههای غیرضروری میســازند؟ ... اولی، منبر رفیع و دارای قداســت نماز جمعه است... دومی دستگاه عظیم و بالقوه تأثیرگذار رسانه ملّی اســت، که چگونه میتواند با تجهیز قوای فنــی، هنری، اندیشــمندانه و البته عادلانــه خود، نخ تسبیح تفرّقات و تشتّتات اجتماعی شود. .!

احیایناصواب

ناصر شاهنوشــی: ... طی برنامههای عمرانی اول تا ســوم قبل از انقاب اســامی که رویکرد درونگرا و تولیدمحور داشته است، تجارت، جایگاه چندان رفیعی را در سیاســتهای اقتصادی کشور به خود اختصاص نداده اســت. از برنامه عمرانی چهــارم قبل از انقاب کــه جهت برنامه به ســمت اقتصاد بــاز تغییر یافت، وزن تجــارت در اقتصاد ایران افزایش قابل ماحظهای پیدا کرد. بهویــژه در برنامه عمرانی پنجم که همزمان بــا افزایش قیمت جهانــی نفــت و درآمدهای نفتی کشور زمینه را برای تشکیل وزارت مستقل بازرگانی در ســال ۱3۵۲ فراهم کرد... . ایجاد تشکیات مستقل در قالب وزارت بازرگانی در راستای این سیاست راهبردی نخواهد بود. در نگاه خوشبینانه ارائه لایحه دوفوریتی ایجــاد وزارت بازرگانــی ازســوی دولت بــه مجلس شورای اســامی حاصل تصمیم کســانی است که از واقعیتهــای موجود اقتصاد رقابتی جهانی بیخبرند و از دانش کافی برای درک درســت تقویت بنیانهای تولید و افزایش رفاه مصرفکنندگان برخوردار نیستند. در نــگاه واقعبینانــه ارائه ایــن لایحه که بــا تعجیل تعجبآوری همراه بوده اســت، ازسوی افرادی مورد حمایت قرار گرفته که به هر دلیل منافع ملی کشور را اولویت اصلی خود نمیدانند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.