سفیر پاریتسدر در گ و ستهرهانیلافتتگوبتاا« شزرقه » خبر داد برای اخذ ویزای فرانسه

شرکتهای فرانسوی به آینده ایران اعتماد دارند

Shargh - - دیپلماسی - آرزو فرشید

تهران و پاريــس در حال تحکیم روابط خود هســتند؛ روابط اقتصادی و تجاری رو به افزايشــی که با برخی از حوزههای سیاسی نیز همراه شده است. امانوئل مکرون، رئیسجمهوری جديد برای ارتباط با دنیا بهويژه ايران، ديدگاهی مثبت دارد و با آغاز بــه کار دولت دوازدهم میتوان به ســیر صعودی ايــن روند امیــدوار بود. با فرانسوا سمنو ، سفیر فرانسه در تهران، به آنچه در سفر محمدجواد ظريف به پاريس گذشت و برنامه کشورش در رابطه با ايران پرداختیم.

از سفر اخیر آقای ظريف به فرانسه شروع کنیم، ارزيابی شما از دستاوردهای اين سفر چیست؟

سفر بسیار مهمی بود. این نخستین تماس مستقیم آقای ظریف با مقامات فرانسوی بعد از انتخابات فرانسه بود. این گفتوگوها در ادامه تبادل مشترک اما در شرایط جدید یعنی پیروزی آقای مکرون در فرانســه و انتخاب مجدد آقای روحانی در ایران انجام شد.

پس از برجام و سفر پرزیدنت روحانی به پاریس، در ژانویه 2016، روابط ایران و فرانســه پویایی بسیار مثبتی داشت و در پرتو سفرهای متعدد وزرای دو کشور در 18 ماه گذشــته در زمینههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعــی باقوامتر شــد. هم وزرای امــور خارجه و اقتصاد ســفرهای متقابلی داشــتند و هم شــرکتها، رؤسای دانشــگاهها، پزشــکان و... که با یکدیگر تعامل دارنــد. آهنگ تعامــلات در ماههای اخیر، بــا توجه به برگزاری انتخابات ریاســتجمهوری، در ایران و فرانسه کمی کند شــده بود. البته این بســیار طبیعی بود و پس از انتخــاب امانوئــل مکــرون و انتخاب مجدد حســن روحانــی، تماسها با شــدت بیشــتری برقرار شــد. دو رئیسجمهــوری دو مرتبه با یکدیگر گفتوگوی تلفنی داشــتهاند. پرزیدنت امانوئل مکرون هم به مناســبت انتخاب مجدد رئیسجمهــوری ایران به او تلفن کرد و هم برای اعلام مراتب تسلیت فرانسه پس از سوءقصد 17 خرداد. ســفر آقای ظریف به پاریس، در روزهای 8 و 9 تیر نیز مرحله بسیار مهم دیگری در ازسرگیری روابط دوجانبه و فرصتی برای دیدار با ژانایو لودریان، وزیر امور خارجه و رئیسجمهوری فرانسه بود. در دیدارها مسئله بحرانهای منطقهای نیز مطرح شــد. چند روز بعد، در 12 تیر و این بار در تهران، ســومین نشســت گفتوگوی سیاســی ایران و فرانسه میان کریســتیان ماسه، دبیرکل وزارت خارجه فرانســه و مجیــد تختروانچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، برگزار شد. این دیدارها امکان بررســی همه جنبههای روابــط دوجانبهمــان اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را فراهم کرد.

درباره روابط دوجانبه سؤالات بیشتری دارم اما قبل از اينکه از سفر آقای ظريف فاصله بگیريم، خوب است که به مسئله برگزاری اجلاس سالانه منافقین در پاريس بپردازيم. اين اجلاس يک روز بعد از آنکه آقای ظريف فرانسه را ترک کرد برگزار شد و با گلايه مقامات تهران همراه بود. دولت فرانســه که قطعا میدانست اين موضوع برای ايران خوشايند نیست، چرا در شــرايطی که روابط دو کشور درحال افزايش و تعمیق است؛ اجازه برگزاری اين اجلاس را داد؟

این موضوعی است که رسانهها در روزهای گذشته بسیار به آن پرداختهاند. مقامات فرانسوی در حین سفر آقای ظریف با ایشان درباره این موضوع صحبت کردند. وقتی آقای ماســه در تهران بود نیز دراینباره بحث شد. هیــچ ابهامی در این خصوص وجود ندارد و فرانســه و مقامات فرانســوی هیچ رابطهای با این گروه ندارند. ما از اصــول، ایدئولوژی و فعالیتهــای این گروه حمایت نمیکنیم. همانطور که میدانید، سازمانهای دفاع از حقوق بشر نیز فعالیتهای این سازمان غیردموکراتیک را کــه ماهیت فرقــهای دارد محکوم میکننــد. تأکید میکنــم دولت فرانســه هیچ رابطهای با این ســازمان ندارد. خودداری این ســازمان از اعلام رســمی امتناع از خشــونت از نظر ما محکوم است. مسئله این است که سازمان مجاهدین هر سال، در حومه پاریس، گردهمایی دارد و قوانین فرانسه مدافع حق آزادی تظاهرات و بیان است و مادامی که در این گردهمایی، عملی غیرقانونی یا خلاف نظم عمومی اتفاق نیفتاده، مقامات فرانسوی اجازه ممنوعکردن آن را ندارند.

بحثی که در ايران مطرح اســت، رابطه فرانسه با منافقین نیســت. موضوع اين اســت که برگزاری اين اجلاس در پاريس میتوانــد بر روابط دوجانبه دو کشور اثر منفی داشــته باشد همانطور که شاهد بوديم، برخی پیشــنهاد کاهش روابط اقتصادی را مطرح کردند. مقامات فرانســه برای کاهش اين اثر منفی چه فکری دارند و دلخوری پیشآمده را چطور رفع خواهند کرد؟

فکر میکنم به این موضوع پاســخ دادهام. این گروه هیچ ربطی به فرانسه ندارد و ما بر گسترش روابط خود با ایــران در چارچــوب برجام تأکید داریم. این مســئله موضوعی جدا از روابط دوجانبه اســت و در فرانسه به آقای ظریف متذکر شدیم.

به روابط دوجانبهای که بر گســترش آن تأکید داريــد، بپردازيم. آقــای روحانی يک بــار ديگر در انتخابــات رياســتجمهوری ايران پیروز شــدند و آقای مکــرون که قبــل از رياســتجمهوری در

تفاهمهای اقتصادی با ايران نقش داشــت، اکنون رئیسجمهوری است. به نظر شما اين دو دولت چه نقشی در ارتقای روابط مابین دارند؟ تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت. اراده قوی و مشترکی بــرای اجرای برجــام وجــود دارد و آقای مکــرون نیز سیاستی پراگماتیک و در جستوجوی مفیدبودن، دارد. لودریان، وزیرخارجه فرانسه نیز بر ضرورت اجرای دقیق برجام تأکید کرده است زیرا برجام یک تعهد بینالمللی بســیار عمیق اســت و خیلی اهمیت دارد که دو طرف )ایــران و ‪+5( 1‬ به تعهدات خود عمل کنند. مقامات دو طرف در سطح وزیران امورخارجه و ریاستجمهورها به این ضرورت واقف و موافق اجرای کامل برجام هستند. ما حمایت خود را از برجام بارها اعلام کرده و میکنیم. از طرفــی برجام در یک تاریخ نمادین یعنی 14 جولای و مصادف با جشن ملی فرانسه امضا شده است.

گفته شــده وزير امور خارجه فرانســه بهزودی به ايران ســفر میکند. زمان اين سفر مشخص شده است؟ برنامههای آقای لودريان در تهران چه خواهد بود؟

آقــای ظریف این ظرافت را داشــتند کــه از همتای فرانســوی خود برای ســفر به ایران دعوت کنند. آقای لودریان نیز از این سفر خوشحال هستند. تاریخ سفر هنوز مشخص نشده اســت و در ماههای آینده انجام خواهد شــد. این سفر در تعمیق روابط دوجانبه و کمک به حل بحرانهای منطقه اثرگذار خواهد بود.

بخش عمدهای از روابط دوجانبه به همکاریهای اقتصادی مربوط میشــود. توافقات مهمی در حوزه خريد هواپیما، خودروســازی و انرژی صورت گرفته است. درباره جزئیات آخرين وضعیت همکاریهای اقتصادی ايران و فرانسه توضیح دهید.

همینطور است. مسائل اقتصادی در رابطه دوجانبه، جایگاه خاصی دارد. این روابط از یک سو برای دولتها و از سوی دیگر برای شرکتهای خصوصی دو کشور حائز اهمیت اســت. در واقع این همکاریهایی که برای دو طرف مهم است، میوه برجام است. توافق برجام در 23 تیــر 1394، لغو تحریم را پیشبینی کرده بود و ما بر این اعتقادیم که ایران باید از مواهب اقتصادی لغو تحریمها بهره گیرد و چنین بهرهگیریای ضرورتا مستلزم پیشرفت مبادلات اقتصادی دوجانبه است. ما همکاریهای فنی و اداری در سطح رسمی با وزارتخانههای اقتصاد، راه و ترابری و صنایع داریــم. در حوزههای مختلف از جمله آموزش، فرایند استانداردســازی بینالمللــی و بهویــژه در حوزه بانکــی همکاری میکنیــم. اینها در ســفر آقای روحانی به فرانسه پیشبینــی شــده بــود و مــا به همان مســیر مورد توافق احترام میگذاریــم و براســاس آن عمل میکنیم.

درباره همکاری شرکتهای ايرانی و فرانسوی نیز توضیح دهید.

آقای ظريف اين ظرافت را داشتند که از همتای فرانسوی خود برای سفر به ايران دعوت کنند. آقای لودريان نیز از اين سفر خوشحال هستند. تاريخ سفر هنوز مشخص نشده است و در ماههای آينده انجام خواهد شد. اين سفر در تعمیق روابط دوجانبه و کمک به حل بحرانهای منطقه اثرگذار خواهد بود

همکاری در سطح شرکتها را باید به دو بخش مبادلات و سرمایهگذاری تقسیمبندی کرد. کشــورهای بســیاری بعد از برجــام در این بخش فعالیت کردند و فرانسه در این بین جایگاه ویژهای دارد. تبادلات دوجانبه تا دوهزار درصد افزایش یافته اســت. شرکتهای فرانســوی بسیاری به ایران آمدند. در حوزه خدمــات نیز با شــرکتهای ایرانی تبادلاتــی داریم. در حوزه ســرمایهگذاری نیز همکاریهای شــایان توجهی داشــتهایم. تقاضای بســیار بالایی از سوی شرکتهای ایرانی برای مشــارکت و مدرنسازی زیرساختهایشان وجــود دارد. میتوان گفت هیچ کشــور دیگری در این زمینه به اندازه فرانســه فعالیت نکرده اســت. مقامات فرانســوی فعالانه از بازگشــت شــرکتهای فرانسوی بــه ایران که با موفقیتهای بزرگی همراه بوده اســت؛ استقبال میکنند.

از انــرژی صحبــت کردیــد و من باید به بازگشــت بزرگترین شــرکت نفتی دنیا برای سرمایهگذاری در ایران اشــاره کنم. آقای پاتریک پویانه مدیرعامل شرکت توتال بــه تازگی به تهران ســفر کرده و با شــرکت ملی نفت ایــران و پتروپارس قراردادی امضــا کردند. یکی دیگر از زمینههای عالی همکاری خودروسازی است. مذاکرات و توافقات برای ایجاد شرکتهای مشترک میان سیتروئن و پژو با شرکای ایرانیشان، ایرانخودرو و سایپا در زمانی بســیار کوتاه انجام شد و اکنون نخستین محصولات این ســرمایهگذاریها از خط تولید خارج شدهاند. رنو نیز به همکاری با شرکای ایرانی خود ادامه میدهد و مشغول کار روی یک طرح جدید ســرمایهگذاری مشترک است. این همکاریها برای ایران به دستیابی به آخرین فناوری منجر میشود.

در حوزه ترابری نیز قراردادهایی امضا شــده است. شــرکت اروپایــی ایرباس تاکنون ســه هواپیمــا از صد هواپیمــای موضوع قراردادش با ایرانایر را تحویل داده است. ایتیآر )شرکت هواپیمایی فرانسوی – ایتالیایی( نیز قــراردادی برای تحویــل 40 هواپیمــا امضا کرده و هماکنون چهار فروند از آنها را به ناوگان ایرانایر تحویل داده است. با توجه به وسعت ایران و انتظار مردم ایران، توسعه ناوگان هوایی کشــور بسیار مهم است، بنابراین همکاریهــای فعلــی در این خبــر برای مــردم ایران، فرانسویهایی که برای گردش یا تجارت به ایران میآیند و دیگر گردشگران بسیار خوب است.

بــه اعتقاد مــن ایــن همکاریهــا نشــانه اعتماد شــرکتهای فرانسوی به آینده ایران با وجود پسزمینه بســیار پیچیده بینالمللی اســت. در اینجا من فقط از چند شــرکت بزرگ یاد کردم، اما شــرکتهای کوچک و متوســط فراوانی نیــز در زمینههای متنــوع فعالاند و تأثیر فعالیتشــان بر اشــتغال در ایران و فرانسه بهشکل محسوســی مثبت اســت. به همه اینها بایــد تبادلات انســانی دوجانبه را که رو به توسعه اســت، نیز افزود. در ســال 2016 شــاهد حضور بیش از 40هزار ایرانی در فرانسه بودیم و این رقم در سال 2017 بیشتر خواهد شد. البته قبول دارم که روند توسعه اقتصادی برای مردم و مسئولان ایرانی بســیار کند پیش میرود. تصمیم برای ســرمایهگذاری، اجرای آن و دیــدن اثرات آن در اقتصاد زمانبر اســت و در ششماه و یک ســال آینده مشهود نخواهد بود. با وجود همکاریهای گستردهای که به آن اشاره کرديد، همچنان مسائلی در زمینه بانکی باقی مانده است.

بانکهــای بــزرگ بینالمللی هنــوز با احتیــاط بســیار حرکت میکنند. این مســائل از یکسو به خاطر حفــظ برخی از تحریمهای غیرهســتهای آمریکاســت و از سوی دیگر به خاطر سیستم مالی ایران که هنوز به اســتانداردهای بینالمللــی، بهویــژه در عرصــه شفافیت نرسیده است. مشکلات هنوز باقی اســت اما راهحلهایی پیدا شــده اســت. سیســتم مالی ایران در حــال انجام اقداماتی برای رســیدن به اســتانداردهای بینالمللی اســت تا بتوانــد با کشــورهای اروپایــی همکاریهای بیشــتری داشــته باشــد. پیشــرفتهایی در این مورد صورت گرفته و فرانســه آماده اســت مثلا درباره پاسخ به پرســشهای F.A.T.F به ایران کمک کند. فرانســه ضمنا ابزارهای دیگری را در ســطح ملی برای افزایش همــکاری اقتصادی با ایران به کار میبــرد. یکی از این ابزارها بیمه اعتباری صادراتی اســت که از شرکتهای ســرمایهگذار در ایران حمایت میکند. به اضافه اینکه خزانهداری فرانسه به پروژههای مشترک ایران و فرانسه وام میدهد. بانک دولتی سرمایهگذاری فرانسه نیز برای تأمین مالی پروژههای مشــترک ایران و فرانسه اقداماتی انجام داده است. این یعنی دولت فرانسه امکانات مالی دولتی را به توسعه روابط با ایران اختصاص داده است.

از توســعه تبادلات انســانی صحبــت کرديد. همین حالا متقاضیان ويزا صف نسبتا طويلی پشت در ســفارت تشــکیل دادهاند. برای تسهیل صدور ويزا و افزايــش اين تبادلات انســانی چه تدابیری انديشیدهايد؟

این همان سؤالی است که در اولین روز ورود به ایران از خودم پرســیدم. اصلا درست نیســت که متقاضیان ویزا را ســاعتها بهخصوص در روزهای تابســتان زیر آفتــاب نگــه داریم و بایــد روش بهتری بــرای این کار یافت. برونسپاری صدور ویزا به یک شرکت خصوصی راهکاری اســت که پیدا کردهایم. این یک پروسه زمانبر بود و با مقامات فرانسه در این خصوص صحبت کردیم. نهایتا به این نتیجه رســیدیم که صــدور ویزا را از هفته آینده )27 تیرماه( به یک شــرکت خصوصی بســپاریم. این شــرکت در مرکز تجــاری پالادیوم اســت و فضا و امکانات بسیاری بهتری برای پذیرایی از متقاضیان دارد. البته تصمیمگیری درباره صدور ویزا بر عهده ســرویس کنسولگری است و این شرکت صرفا براي تشکیل پرونده و کمک به متقاضیان برای تکمیل پرونده است. از آنجا که در این شــرکت امکانات بیشــتری وجود دارد، حتما زمــان موردنیاز برای تعیین وقت ملاقــات و صدور ویزا بسیار کاهش خواهد یافت.

وقتی از همکاریهای ايران و کشورهای اروپايی صحبــت میکنیم، نمیتوان به برگزيــت و تأثیر آن بر توســعه روابط ايران و اروپا بیتوجه بود. روابط فرانســه و ايران را در اروپای بدون انگلستان چطور پیشبینی میکنید؟

شــما کاملا حق دارید که این ســؤال را بپرســید اما انگلســتان هنوز از اتحادیه اروپا کاملا جدا نشده است. فرضیه ما این است که روابط خود را با انگلستان حفظ کنیم. انگلســتان از زمانهای دور متحد فرانسه بوده و روابط اقتصادی و فرهنگی گستردهای با این کشور داریم. صدها هزار فرانســوی در انگلســتان زندگی میکنند و برعکس؛ انگلیسیهای بسیاری ساکن فرانسه هستند. با توجه به اهمیت انگلستان و نقش مهمی که در مسائل بینالمللی دارد، تلاش میکنیم روابط خود را حفظ کنیم. به هر حال نظر مردم انگستان برخلاف نظرسنجیها بود و همه را غافلگیر کرد و اکنــون مذاکرات اتحادیه اروپا و انگلســتان برای تعریف چندوچون برگزیت آغاز شده اســت. این مذاکرات بســیار پیچیده، طولانــی و عمدتا معطوف به مســائل نوعا داخلی است. اما تا جایی که به مسائل دیپلماتیک و بهویژه روابط با ایران برمیگردد، فرانســه به همــکاری تنگاتنگ با آلمان و انگلســتان و سرویس دیپلماتیک ادامه خواهد داد. این فرمت که به

معروف اســت، در موفقیت برجام بسیار مؤثر بود و بهتر است به همین شکل حفظ شود. اگرچه هنوز اتحادیــه اروپا در تهران دفتر نــدارد، اما، پس از برجام، روابطــش بهعنوان اتحادیه اروپا با ایران توســعه یافته است، بهویژه در چارچوب گفتوگوی سیاسی در سطح عالی. این وضعیت حتی در برگزیت ادامه خواهد یافت.

آخريــن موضوعی کــه میخواهــم درباره آن صحبت کنیم، مواضع فرانســه در مورد بحرانهای منطقه است.

بحرانهای بسیار و متعدد در منطقه فرانسه و ایران را نگران میکند و به همین خاطر میخواهیم در تغییر این وضعیت نقشآفرین باشیم. ثبات و صلح در خاورمیانه مسئلهای بسیار مهم برای دیپلماسی فرانسه است. به همین خاطر در مذاکرات هشــت و 9 تیر با آقای ظریف در پاریس و گفتوگوهای آقایان ماســه و تختروانچی در تهــران به این موضوع پرداخته شــد. اولویت اصلی ما در ســوریه و عراق مبارزه با داعش است. همانطور که میدانید، داعش به اروپا و به فرانســه حمله کرده و بســیاری از هموطنان ما را کشته است بنابراین علاوه بر مبارزه با داعش، تأمین امنیت ملی خود را در مرکز توجه داریم. فرانســه با ائتلاف نظامــی ضدداعش همکاری میکند و هدف اصلی ما خنثیسازی و شکست این گروه تروریستی است.

در میــدان نبرد، قضایا به شــکل روشــنی در حال پیشــرفت اســت. موصل آزاد شــده و اکنون بازسازی سیاســی و زیرساختی عراق اهمیت ویژهای دارد. دولت آشــتی ملی باید با گردهمآمدن همه گروههای عراقی تشــکیل شــود و ما در این زمینه با ایــران کاملا موافق هســتیم و نظر مقامات ایرانــی را درباره حفظ تمامیت ارضی عراق تحسین میکنیم.

خیلی مهم اســت کــه همه گروههای عــراق برای ساختن آینده این کشــور همکاری کنند. این کار سختی است و به توجه بسیاری نیاز دارد تا هیچ گروهی به جز دولت مرکزی عراق بر دیگر گروهها پیشی نگیرد.

درباره ســوریه نیز معتقدیم که ضروری اســت این جنگ و کشتار تقریبا 360 هزار نفر در شش سال متوقف شــود. پیشــرفت نیروهای مورد پشــتیبانی ائتلاف که فرانسه نیز عضوی از آن است، در محاصره رقه، پایتخت «خلافت» خودخوانده داعش در ســوریه خوب بوده و انتظار داریم رقه بهزودی ســقوط کنــد. البته گروههای تروریســتی دیگر مثل القاعده و جبهه النصره نیز وجود دارند که باید علیه آنها مبارزه کنیم.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.