انتظار میرود ایالات متحده دوباره تحریمها را تعلیق کند

Shargh - - دیپلماسی - ترجمه: شهرام زرندار

انتظار میرود دولت ترامپ اوایل هفته آینده به کنگره بگوید ایران هنوز براســاس توافق هستهای ســال 2015 عمل میکند. یک مقام رسمی ایالات متحده روز پنجشــنبه درحالیکه بررســی دوباره و وسیعتر سیاســت آمریکا درباره ایران به دستور دونالد ترامپ هنوز ادامه دارد، این مطلب را اعلام کرده اســت. براســاس توافق حاصله بین باراک اوباما و قدرتهای جهانــی دولت آمریکا باید هر ســه ماه یک بار به کنگره گواهی دهد که آیا ایران براساس توافق هستهای عمل میکند یا نه؟ ایران باید از یکســری شــروط که بــرای محدودکردن برنامه هســتهایاش طراحی شــده، پیروی کند. دولت ترامپ اولین گواهــی خود را در ماه آوریل صــادر کــرده و باید در مهلتی که تا روز دوشــنبه ادامه دارد، اعلام کند که آیا ایران براســاس توافق هســتهای عمل میکنــد یا نه؟ هرچنــد مقامات محتاطانه اعلام کردهاند کــه ترامپ هنوز ممکن اســت نظر خود را عوض کند امــا گفتهاند دولت ترامپ خود را مهیای گفتن این کرده که صدالبته ایران هنوز براساس توافق هستهای عمل میکند و کرده اســت. آنها میگویند گواهــیاي که باید صادر کنند، درباره سیاســت آمریکا در مورد ایران پیشداوری نمیکند. ایــن مقامات دولت ترامپ مجاز به بحثکردن درباره ایــن تصمیم در انظار عمومی نبودهاند و خواهان اعلامنشدن هویتشان بودهانــد. وزارت امور خارجه آمریکا تا دوشــنبه کــه آخرین مهلتش اســت، دربــاره اینکه دولت چــه خواهد کرد هیچ سیاســتی را تأیید یا تکذیب نمیکنــد. اما هیتر نورث، ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریــکا گفتــه تــا هنگامی که بررســی دوباره سیاســت آمریکا درباره ایران کامل نشــود، ایــالات متحده بــه پایبندی در مــورد تعهداتش در این توافق ادامه خواهد داد. این مســائل، لغو تحریمهای مربوط به برنامه هستهای ایران را دربر میگیرد. نورث گفته: «ما تضمین خواهیم داد که ایران درباره تعهداتش بهطرزی ســختگیرانه باید پاسخگو باشــد. منتقدان توافق هستهای به نقض جزئی توافق اشــاره میکنند، بــرای اینکه ایالات متحــده بگوید ایران براســاس توافق عمل نکرده اســت. اما آژانس بینالمللی انرژی هســتهای بر اجرای توافق هســتهای نظــارت میکند. آژانس گفته: «ایران وسیعا و بهطور جدی براساس توافق عمل کــرده و میکند». ترامــپ در دوران کمپین انتخاباتیاش یک منتقد صریح توافق هســتهای بوده، امــا عقایدش را درباره اینکــه توافق را پاره میکنــد، تعدیــل کرد یــا از اجرای اکید و شــدید ســخن گفت. ترامپ و برخی از اعضای عالیرتبه دولتش هنوز منتقد سرســخت توافقنامهاند، اما تا اینجا رئیسجمهور هنــوز هیچ تصمیمی برای کنارکشــیدن از توافق هستهای اعلام نکرده است. غرقکردن کشــتی توافق هســتهای باعث ایجاد شکاف بیشــتر بین ترامپ و رهبران خارجی دیگر میشــود کــه از قبل دربــاره کنارکشــیدن ایالات متحده از توافق پاریس )توافقنامه جهانی تغییر آبوهوا( عصبانی هســتند. قدرتهــای جهانی دیگر که توافق هستهای را به اتفاق ایالات متحده امضا کردهانــد، گفتهاند هیچ تمایلی برای مذاکره مجدد بر ســر این توافقنامه ندارند. با وجود لغو تحریمها ایران هنوز در فهرست کشورهای حامی تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا برای حمایتش از گروههای ضداســرائیلی قرار دارد و هنوز مورد تحریمهای غیرهســتهای اســت که شامل موارد نقــض حقوق بشــر و حمایت از حکومت بشــار اسد هم میشــود. این توافق هستهای از جولای 2015 در ویــن پــس از 18 ماه مذاکــره به رهبری جان کــری، وزیر امــور خارجه ایــالات متحده و دیپلماتهایی از چهار عضو دائم شــورای امنیت ســازمان ملل، بریتانیا، چین، فرانســه و روسیه به دست آمده اســت. براساس متن این توافق، ایران توافق کرده تا برنامه هســتهایاش را به ازای لغو تحریمها محــدود کند، برنامهای که برای مدتها جهان آن را بهعنوان برنامهای مشکوک در جهت ســاختن سلاح هســتهای به حســاب آورده بود. براســاس این توافق هســتهای، ایران در ازای لغو تحریمهای هستهای و آزادشــدن میلیاردها دلار از داراییهایش برنامه هســتهای خود را محدود خواهد کرد و کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.