بدون حل مناقشه سیاسي نميتوانستیم به فعالیتهاي هستهايخود ادامه دهیم

Shargh - - دیپلماسی -

ايسنا:

سخنگوي سازمان انرژي اتمي برجام را توافقي «متوازن» دانســت و گفت: اگر از دید سیاســي، حقوقي و فني به برجــام نگاه کنیم، بهطور قطع ما به آنچه ميخواســتیم رسیدیم و تردیــدي در آن نیســت و برخلاف نظر برخي که بعضا ممکن است از سر بياطلاعي صحبت کنند، باید بگویم ما مسیر خوبي را جلو رفتیم و ميرویم و برجام اقدام مناسبي بود که در وقت خود انجام شد.

کمالوندي در پاسخ به این پرسش که برخي معتقدند برنامه هســتهاي ایران ميتوانســت بدون نیاز به تعامــلات بینالمللي ادامه یابد و همان میزان دانش، تکنولوژي و مواد هستهاي که در اختیار داشــتیم، کافي بــود؟ اظهار کرد: مــا از این افــراد دعوت ميکنیم تــا بیایند و در چارچوبهاي فني صحبــت کنیم. ما به لحاظ تولید ســوخت و غنيســازي پیشــرفت خوبي داشــتیم و ميتوانســتیم مقادیــر بیشــتري از سوخت را هم تولید کنیم یا غناي سوخت را نیز بالا ببریم، اما طرف مقابل هم تحریک ميشــد و فشــار به ایران را چندین برابر ميکرد. بنابراین کساني که این ادعا را دارند، ميتوانند بگویند که ما در 10 سال ميتوانستیم به این جایگاه برسیم که بتوانیم در نیروگاهســازي حرفي براي گفتن داشته باشیم؛ شاید بتوانیم اما با هزار اما و اگر.

وي در ادامــه تأکید کرد: ما نميتوانســتیم به فعالیتهاي صلحآمیز هســتهايمان بدون حل و فصل مناقشــه سیاســي و بینالمللي بر سر آن ادامه دهیم. ما باید برخي واقعیتها را بپذیریــم. به طور مثال در بحــث مواد خام اگر ميخواستیم غنيســازي را ادامه دهیم، حتما باید این مــواد را وارد ميکردیم، چراکه در 36 ســال بعد از انقلاب هیچ محمولــه اورانیومي به کشــور وارد نشد و از آنچه در اختیار داشتیم اســتفاده کردیم، حتي نتوانستیم محمولهاي را که قبل از انقلاب خریداري شــده بود، به کشور وارد کنیــم. مواد خام اولیه که در اختیار ما بود، به آن انــدازهاي بود که ما بتوانیم غنيســازي کنیم تا طرف مقابل را بترســاند نه بیشــتر. در حوزه تکنولوژي ما براي ساخت سوخت نیروگاه بوشــهر از امکانات کامل برخوردار نبودیم؛ تازه اگر هم این امکانات را ميداشــتیم، مواد اولیه براي ســاخت این میزان ســوخت را نداشتیم. موادي که ما در کشــور داشتیم، کفاف یک سال نیروگاهي مثل بوشهر را هم نميداد.

این مقام ســازمان انرژي اتمــي ادامه داد: تست ســوخت موردنیاز نیروگاه بوشهر مستلزم تســت PIE() کــه اصطلاحا تســتهاي بعد از پرتودهــي نامیده ميشــوند اســت که ما را صددرصد به لحاظ ایمني ساخت آنها مطمئن ميکند. این تستها در آزمایشگاههاي مجهزي باید انجام شــود که این فناوري فعلا در اختیار ما نیست.

کمالونــدي گفت: تولید داخلــي مواد اولیه )کیک زرد( ما خیلي کم است؛ آنقدر که حداکثر پاسخگوي نیاز رآکتورهاي تحقیقاتي است و نه تولید ســوخت نیروگاههایي مثل بوشــهر و این شــکل تولید و مصرفکردن مــواد اولیه، از دید کشــورهاي هســتهاي و جامعه بینالملل و به ویژه دشــمنان ما، فضــاي اتهامزني علیه ایران مبني بــر تلاش بــراي اهدافي دیگر را بیشــتر فراهــم ميکند... . ســخنگوي ســازمان انرژي اتمي افزود: اگر برجام نبود، صنعت هســتهاي به کار خود ادامه ميداد، اما سمت و سوي آن و چشماندازش هم براي ما مهم بود.

وي در پاسخ به این پرسش که گفته ميشود رآکتــور ميتوانســتقبــلازبرجام راهاندازي شــود یا اگر محدودیتهاي ناشي از توافق اولیه ژنو و برجام نبود این رآکتور تاکنون راهاندازي شده بود، در همین حال رئیس پیشین مرکــز ایمني هســتهاي کشــور در گفتوگویي اظهار کردند کــه از طرف این مرکز رآکتور اراک هیچگاه مجوز راهاندازي تا قبل از دولت یازدهم را نداشــته اســت، گفت: رآکتــور اراک در جا و زمان خود افتخاري براي کشــور اســت. زماني که تصمیم به ســاخت این رآکتــور گرفتیم به دانش و فناوري غنيسازي دست نیافته بودیم، هرچند تکنولوژي ساخت این رآکتور متعلق به نسلهاي رآکتور در گذشته دور است، اما در هر حال ســاخت آن براي کشور افتخارآمیز بوده و تجربهاي مفید اســت. رآکتــور اولیه اراک همه خواســتههاي ما را براي تولید انواع ایزوتوپها جواب نميداد، از طرفــي امکاناتي مثل امکان انجام تســت انواع ســوخت را نداشــت. البته من نميخواهم با گفتن ایــن کمبودها اهمیت آن را پاییــن بیاورم.کمالونــدي در عیــن حــال تصریح کرد: اگــر بخواهیم رآکتــور اولیه اراک را با هر شــکلي که هســت به وضعیت گذشته بازگردانیــم، حداکثر به یکســالونیم زمان نیاز داریم. ما رآکتور را بــه نوعي تغییر دادهایم که ميتوانیم در صــورت تصمیم نظام با توجه به وجود دانش و فناوري ساخت آن در کشور حتي در یک سال آن را به حالت اولیه بازگردانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.