یک نتماد رینادهمموکراپ،ت طردحر استیرئ مضاحسییرسکلی اجمهسورتيیآمریضكااراحدزد

Shargh - - جهان -

هــادي آذري:

به نظــر حاشــیههاي اتهــام مداخله روسهــا در انتخابــات ریاســتجمهوري آمریکا براي دونالــد ترامپ تمامي نــدارد. در آخریــن تحول، «برد شــرمن»، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، طرحي را براي اســتیضاح ترامپ به اتهام مانعتراشي در مســیر تحقیقات درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاستجمهوري پیشین ایالات متحده ارائه کرده است. دونالد ترامپ که در زمان اعلام این خبر در فرانســه به ســر ميبرد، تاکنون شخصا به این مسئله واکنش نشان نداده اســت اما کاخ ســفید این اقدام را «بدترین بازي سیاسي» خوانده اســت. «سارا سندرز»، سخنگوي کاخ ســفید، در واکنش به ایــن طرح، آن را اقدامي بســیار مســخره و یک بازي سیاســي در بدترین شــکل ممکن خوانده اســت. در حالي که ترامپ به خاطر افشــاگري اخیر در مورد دیدار پسرش با یک وکیل روسي در جریان انتخابات بیشازپیش زیر ضرب قرار گرفته اســت اما با توجــه به اینکه جمهوريخواهان اکثریت را در ســنا و مجلس نمایندگان به دســت دارند، به نظر نميرســد که طرح اســتیضاح ترامپ حداقل در کوتاهمدت راه به جایي ببرد.

شروع ماجرا

ماجرا از آنجایي شــروع شد که مایکل فلین، مشاور امنیــت ملي ترامــپ، به خاطــر مذاکراتش با ســفیر روســیه درباره کاهش تحریمهاي این کشور، از سمت خود اســتعفاد داد. در آن زمان، جیمز کومي، ریاســت افبيآي را برعهده داشــت و فلین را در کانون تحقیق و تفحص افبيآي قــرار داد. اما کومي نیز اندکي بعد از ســوي دونالد ترامپ از سمت خود کنار گذاشته شد تا ایــن قضیه ابعاد پیچیدهتري به خــود بگیرد. دونالد ترامپ علت اخراج کومــي را اهمالکاري او در قضیه ایمیلهــاي هیلاري کلینتون عنــوان ميکند اما کومي نظر دیگري دارد. او تن ندادن به خواســت ترامپ براي مسکوتگذاشــتن بازجویي از فلین را دلیل اخراجش از افبيآي ميدانــد. دموکراتها نیز همصدا با کومي بر این باورند دلیل اصلي اخراج کومي، اصرار او به ادامه تحقیقات درباره اتهام تعاملات ســري ستاد انتخاباتي ترامپ با روسیه بوده است.

داماد و پسر دردساز

البته قضیه به اینجا ختم نميشود. در هفتههاي اخیر پاي پســر و داماد ترامپ نیز به قضیه مداخله احتمالي روسها در انتخابات ریاســتجمهوري آمریکا باز شده است. گفته ميشــود جرد کوشنر، داماد ترامپ، در ماه دسامبر سال گذشــته، با سرگئي کیسلیاک، سفیر روسیه در آمریــکا و همچنیــن یک بانکدار روســي دیدارهایي داشته اســت که ميتوانسته زمینهساز مداخله روسها در انتخابات باشــد. طبق گزارش نیویورکتایمز، کوشنر دیدارهاي ماه دســامبر خود با کیســلیاک و گورکف را از فرمهــاي امنیتي حذف کرد هرچنــد وکیل او این قضیه را یک اشــتباه محض خوانده اســت. اما اخیــرا دونالد ترامــپ جونیور، پســر ترامپ نیز با انتشــار ایمیلهایي، دیدار با یک وکیل روســي را تأیید کرده است. این وکیل روســي مدعي شــده بود که اطلاعات و اســنادي را در اختیار دارد کــه ميتواند به کمپین کلینتون ضربه بزند؛ اطلاعاتي که طبق این ایمیلها از ســوي دولت روسیه ارائه شــدهاند. این دیدار در ماه ژوئن سال 2016 در برج ترامپ در نیویورک صورت گرفته اســت یعني فقط دو هفته بعــد از آنکه آقاي ترامپ بهعنــوان نامزد نهایي حزب جمهوريخــواه در انتخابات برگزیده شــد. البته کوشــنر و پل مانفورت، رئیس ستاد تبلیغاتي ترامپ، نیز دونالد ترامپ جونیور را در این دیدار همراهي ميکردند. طبق اعلام پسر ترامپ، در این دیدار، ناتالیا وسلنیتسکایا، وکیل روســي، مدعي شــده اطلاعاتي در اختیــار دارد مبنــي بر اینکه افرادي مرتبط با روســیه به کمیته ملي حــزب دموکرات کمک مالي و از خانم کلینتون حمایت ميکننــد. البته دیگر حاضران در ایــن دیدار یعني جرد کوشــنر و پل مانفورت تاکنون واکنشــي به این مســئله نشــان ندادهاند. شــرمن طرح خود را یک روز بعد از آن ارائه کرد که پسر ترامپ، دیدار خود با وکیل روسي را در دوران فعالیت انتخاباتي پدرش تأیید کرد. آقاي شــرمن در بیانیه خود، این دیدار را نشــانه اشتیاق کمپین ترامپ براي کمکگرفتن از روسها عنوان کرده اســت. هرچند شاید این دیدار تأثیر چنداني بر مسئله استیضاح ترامپ نداشــته باشــد اما به نظر حداقل عزم کنگــره را براي تشدید تحریمها علیه روسیه جزم کرده است.

مسير سنگلاخ استيضاح

برد شــرمن بر این باور اســت که دونالد ترامپ با اخــراج جیمز کومي در بحبوحه رســیدگي به پرونده دخالــت احتمالي روسها در انتخابــات آمریکا، مانع اجراي عدالت شده است. او در بیانیهاي که به همین مناســبت منتشــر کرده، عنوان کرده اســت که چنین رفتاري ميتواند توجیهي براي اســتیضاح، محاکمه و کناررفتن او از قدرت باشــد. قانون اساســي آمریکا، در مواردي مانند «خیانت، رشــوه یــا دیگر جرائم عالي و تخطــي از قوانین» اجازه اســتیضاح رئیسجمهور را ميدهد. البته طرح اســتیضاح رئیسجمهور مســیر ســنگلاخي اســت که گذشــتن از آن کفــش آهنین ميطلبــد. ابتدا طــرح باید به تأییــد اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا برســد. در صورت به دســتآوردن رأي اکثریــت نمایندگان مجلس، طرح اســتیضاح به ســنا ارائه ميشــود. از اینجا به بعد، روند اســتیضاح در قالــب محاکمه پیش مــيرود و طرفین ميتوانند شــاهداني را بــا هــدف اثبــات ادعاي خــود احضار کنند. بعد از پایان دادرســي، ســنا وارد شور ميشود. محکومیت رئیسجمهور نیازمند رأي دوسوم اعضاي سنا اســت. با این اوصاف شرمن به نظر کاري سخت در پیش دارد زیرا از یکســو، در حــال حاضر اکثریت ســنا را جمهوريخواهان در دســت دارنــد و از دیگر سو، آقاي شــرمن تا این لحظه حتي نتوانسته در میان همحزبيهاي خود نیز حمایــت قابل قبولي را جلب کنــد؛ بهطوريکه مایــکل کاپوآنو در نشســت حزب دموکراتهــاي مجلــس، ضمــن مخالفــت با طرح اســتیضاح، شــرمن را فردي خودخواه خوانده است. نانســي پلوســي، رهبر اقلیت مجلس نیز اعلام کرده اســت ترجیح ميدهد به جــاي پرداختــن به بحث اســتیضاح، اجازه دهد تا نتیجه تحقیقات مشــخص شــود. دیگــر رهبران حــزب دموکرات نیز خــود را از تلاش براي اســتیضاح ترامپ کنار کشیدهاند زیرا باور دارنــد چنین اقداماتي فقط آتش هــواداران ترامپ را تندتر ميکند. علاوه بر ایــن، تا کنون فقط یک نماینده دموکــرات دیگر به نام آل گریــن، نماینده تگزاس، به طور علني از روند استیضاح حمایت کرده است. البته خود شــرمن نیز اعلام کــرده انتظار ندارد اســتیضاح فــورا به جریان بیفتــد بلکه در عوض امیدوار اســت این طرح به تغییر رویه قوه مجریه منجر شــود. از نظر او در صورت تــداوم رفتارهاي حسابنشــده ترامپ، جمهوريخواهان نیز به طرح او خواهند پیوست.

رؤساي جمهوري که استيضاح شدند

در تاریــخ ایالات متحــده، فقــط دو رئیسجمهور اســتیضاح شــدهاند که هیچ کدام نیز مجرم شــناخته نشــدند. از این میان، یک نفر بیشــتر در خاطرهها مانده اســت. بیــل کلینتون، چهــل و دومیــن رئیسجمهور ایالــت متحــده کــه در ســال 1998 به خاطــر روابط نامشــروعش بــا مونیکا لوینســکي، اســتیضاح شــد. کلینتــون بهدلیل شــهادت دروغ و ارائه اطلاعات غلط بــه دادگاه عالي درباره ماهیت رابطهاش با لوینســکي و همچنیــن مجبورکــردن افراد بــه دروغگویي در این موضوع، به مانعتراشــي در مسیر اجراي عدالت متهم شــده بود. این در حالي اســت که اولین رئیسجمهور استیضاحشــده آمریکا به بیش از صد ســال قبل از آن برميگــردد، یعني به ســال 1868 زمانــي که مجلس نماینــدگان ادوارد جانســون، هفدهمین رئیسجمهور آمریــکا را بهدلیل عــزل یکي از اعضــاي کابینه، بدون مجوز سنا اســتیضاح کرد. هرچند کلینتون و جانسون بهعنوان تنها رؤســاي جمهوري استیضاحشــده تاریخ آمریکا شــناخته ميشوند، یکي، دو رئیسجمهور دیگر نیز تا مرز استیضاحشــدن پیش رفتند اما هیچگاه آن را تجربه نکردند؛ شناختهشــدهترین آنها، ریچارد نیکسون است که در ســال 1974 پیش از آنکه بهدلیل رسوایي واترگیت اســتیضاح و محکوم شــود، اســتعفا داد. در دوران ریاســتجمهوري جورج دبلیو بوش نیز کمیته قضائــي مجلس نماینــدگان در ســال 2008 میلادي، طرحي را با محوریت جنگ عراق، نقض قوانین حقوق بشر و استفاده از شکنجه براي استیضاح رئیسجمهور به جریان انداخت. هرچند این طرح با 251 رأي موافق در برابــر 166 رأي مخالــف، رأي آورد، اما از آنجا که از حضور جورج بوش در کاخ سفید کمتر از یک سال باقي مانده بود، اقدام بیشــتري صــورت نگرفت و این طرح براي همیشه مسکوت ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.