بر مزار ناپلئون بناپارت

Shargh - - جهان -

«امانوئــل مکرون»، رئیسجمهوری فرانســه که با «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان، به گفتوگو نشســته بود، ســاعتی بعد از «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی خود، در حیاط مقبره ناپلئون بناپارت و مزار «قهرمانان جنگ» به طور رســمی استقبال کرد. به گزارش دویچه ولــه، رهبران ایالات متحده و فرانســه پس از گفتوگو در کاخ الیزه، در یک نشست خبری شرکت و مکرون در این نشســت تأکید کرد: ما در گفتوگوها درباره مسائل مشترک و برنامهریزی برای ماههای آینده صحبت کردیم. او از اتفاق نظر بین فرانسه و آمریکا درباره مسئله مبارزه و ریشهکنکردن تروریسم ســخن به میان آورد و ادامه داد، فرانسه دیگر بر برکناری «بشار اسد»، رئیسجمهور ســوریه، از قدرت اصرار نــدارد؛ زیرا مقابلــه با تهدید تروریستی در اولویت اصلی قرار دارد. مکرون افزود: ما درباره اوضاع در عراق و ســوریه توافــق کردهایم که با یکدیگر بهویژه در زمینه تهیه نقشه راهی برای دوره پس از جنگ همکاری میکنیم. ما از دیپلماتهای خودمان خواستهایم در این زمینه همکاری کنند تا بتوانند در چند هفته آینده ابتکاری مشــخص را تهیه و برای بررســی در اختیار پنج کشــور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دهند؛ اما ترامپ در این نشســت خبری بار دیگر مدعی شــد، ایران، کره شمالی و سوریه تهدید هســتند و گفت: ما امروز با تهدیدهای جدید از ســوی دولتهای ســرکش مانند کره شمالی، ایران و سوریه و دولتهایی روبهرو هســتیم که از آنها حمایت میکنند و کمک مالی در اختیارشــان قرار میدهند. ما همچنین با تهدیدهای جدی از ســوی ســازمانهای تروریســتی روبهرو هســتیم. ما بار دیگر بر عزم خود برای اتحاد در برابر این دشمنان بشریت، جلوگیری از تأمین مالی آنها و شبکههای وابســته به آنها و حمایت ایدئولوژیکی از آنها تأکید میکنیم. ترامپ گفت آمریکا و روسیه در حال بررسی دومین موافقتنامه آتشبس در سوریه پس از توافق نخست او و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، درباره آتشبس در جنوب ســوریه هستند. او در ادامه افــزود: ایالات متحده و متحدانش، تعهدشــان را برای شکســتدادن تروریســم تقویت کردهاند. درعینحال، ما به پیشــرفتهای درخورتوجهی در این زمینه دست یافتهایم. اوایل هفته جاری با حمایت قوی ایالات متحده و ائتلاف جهانی، نیروهای عراقی توانستند شهر موصل را از کنترل داعش آزاد کنند. حالا ما باید با دولت عراق و شرکا و متحدانمان همکاری کنیم تا دستاوردهایمان را تحکیم کنیم. برای حصول اطمینان از این مسئله که برخلاف دفعه گذشته، پیروزی، پیروزی بماند.

نشستمشترکآلمانوفرانسه

امانوئل مکرون پیش از استقبال از ترامپ، با آنگلا مــرکل، صدراعظم آلمان، دیدار و گفتوگو کرده بود. این دو در یک نشســت مشــترک کابینه در کاخ الیزه حضور یافتند که هدفــش تأکید بر همکاری میان دو کشور درباره اتحادیه اروپا بود. امانوئل مکرون که در ماه می سال جاری میلادی بهعنوان رئیسجمهوری فرانسه انتخاب شده، قول داده تا به ایجاد اصلاحات اساســی در اتحادیه اروپا بپــردازد و برای این منظور ابتــکار عملهایی را بــرای تعمیــق یکپارچگی این اتحادیــه در زمینههای امنیتی، دفاعــی و مهاجرت مطــرح کــرده اســت. دراینبــاره رئیسجمهوری 39ساله فرانســه به دنبال احیای روابط میان پاریس و برلین اســت؛ اما کمتر از ســه ماه مانده به برگزاری انتخابــات پارلمانی آلمان، شــرایط برای دو طرف به منظور رسیدگی به موضوعات اصلی که به اصلاحات دربــاره ناحیــه یورو مربوط اســت، دشــوار اســت. رئیسجمهوری فرانســه پیشــنهاد داده تــا یک وزیر اقتصــاد و بودجه برای ناحیه یــورو و پارلمان ایجاد شود که همگی اینها به ایجاد تغییرات در معاهدات اتحادیه اروپا نیاز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.