شهادت ۴ فلسطینی در مسجدالاقصی

Shargh - - جهان -

در درگیــری روز جمعــه در مســجدالاقصی ســه جوان فلسطینی با شــلیک پلیس اسرائیل و همچنین یک فلسطینی دیگر در درگیری با ارتش ایــن رژیم در بیتلحم به شــهادت رســیدند. به گزارش ایسنا به نقل از شــبکه خبری اسکاینیوز عربــی، پلیــس رژیم صهیونیســتی پــس از این تیراندازی ورودیهای مســجدالاقصی را به روی نمازگزاران بست و مانع از برگزاری نماز جمعه در داخل صحنهای این مسجد شد.

در همین حال پلیس اســرائیل نیــز تأیید کرد کــه دو نفر از نیروهایش در عملیات روز گذشــته در مسجدالاقصی کشته شــدند. بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل، دراینباره گفــت: پس از رایزنیهایــی کــه در پی عملیــات روز جمعه در «اورشلیم» (قدس( با مســئولان امنیتی داشتیم، تصمیم گرفتیم ورودیهای مسجدالاقصی امروز به دلایل امنیتی مسدود شوند.

«محمود عباس » رئیس تشــکیلات خودگردان فلسطین، در گفتوگو با نتانیاهو در ادامه مواضع سازشــکارانه خود در قبال تلآویــو، این عملیات استشــهادی قدس اشــغالی را محکــوم کرد. او همچنین خواستار بازگشایی مسجدالاقصی شد و نســبت به پیامدهای صدور دستور بستهشدن این مسجد، هشدار داد.

رسانههای اســرائیلی مدعی هستند تیراندازی پس از اقدام جوانان فلسطینی برای حمله با سلاح سرد به نیروهای صهیونیســت آغاز شده است. از سوی دیگر در درگیریهای روز جمعه فلسطینیها با ارتش رژیم صهیونیستی در اردوگاه الدهیشه در بیتلحم، یک فلســطینی دیگر به شــهادت رسید. جنبــش حمــاس در واکنش به این ســخن گلعاد آردان، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، که مدعی شده این عملیات فلســطینیها در شــهر قدس «بسیار خطرناک بوده و از خطوط قرمز عبور کرده»، اعلام کرد ایــن عملیات پاســخی طبیعی به تروریســم اسرائیلی و هتک حرمت مسجدالاقصی به وسیله آنها و نیز تأکیدی بر استمرار انتفاضه فلسطینیها و وحدت آنها در حمایت از مقاومت است.

از سوي دیگر، شــبکه خبری اسکاینیوز عربی اعلام کرد مســئولان اســرائیلي، محمد حســین، مفتی شــهر قدس، را در منطقه بابالاســباط این شهر بازداشت کردند. پیشتر محمد حسین در پی بستهشدن درهای ورودی مسجدالاقصی از سوی پلیس رژیم صهیونیســتی که برای اولینبار در 50 ســال گذشته انجام شــد، از نمازگزاران فلسطینی خواســته بود خود را به پشت درهای ورودی این مسجد رسانده و نماز را همانجا ادا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.