طرح تحريم روسیه يك گام تا اجرا

Shargh - - جهان -

مذاکرهکنندگان کنگــره آمریکا اعلام کردند در رونــد حل اختلافات درباره طرح متوقفشــده در مورد تحریم روسیه پیشــرفت داشتهاند و ممکن اســت که این طرح بــهزودی تصویب شــود. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، سناتور باب کورکــر، رئیس جمهوریخواهــان در کمیته روابط خارجی سنا و یکی از طراحان طرح تحریم روســیه، به خبرنــگاران اعلام کــرد: فکر میکنم مجلــس نمایندگان آمریــکا بتواند ایــن طرح را تصویب کند.

او ادامه داد: انتظار میرود مجلس نمایندگان تغییراتی را در طرح اعمال کند اما این تغییرات به گونهای نباشــد که تصویر کلی طرح را تغییر دهد و شــرکتهای انرژی را مورد هدف قرار دهد. این انتظار وجود دارد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریــکا، همچنان موضع سرســختانهای در قبال مســکو اتخاذ کرده باشــد. البته چند روز گذشته به گفته دو دســتیار کنگره، یک مقام ارشد وزارت خزانهداری با مسئولان ارشد مجلس نمایندگان و دســتیاران کمیتههای کلیدی دیدار و درباره تغییر یک بخش مهم طرح ســنا رایزنی کرده است. این طرح که ماه گذشــته با 98 رأی موافق در سنا به تصویب رســید، اکنون برای بررســی به مجلس نماینــدگان رفتــه اما آنجــا به دلیــل یک نقض آییننامهای با مشکل مواجه شده است.

در صورت تصویب طرح تحریمی علیه روسیه، ایــن طرح منجر بــه افزایش تحریمهــای کنونی روســیه در حوزه انرژی، بانکــداری و دفاعی و به علاوه وضــع تحریمهای جدید در صنعت معدن، فلزات و راهآهن به بهانه دخالت روسیه در اوکراین و سوریه و ادعای واشنگتن مبنی بر مداخله مسکو در انتخابات 2016 آمریکا، خواهد شد.

با این حال دســتیاران اعضای کنگره از هر دو حــزب در محافل غیرعلنی نســبت بــه تغییراتی که طرح جدید در لحن تحریمهای پیشــین ایجاد میکند، ابــراز نگرانی و اذعان کردهاند این ادبیات کمی مبهم است و برخی قانونگذاران نمیدانند آیا ضربهزدن به شــرکتها در حــوزه انرژی برای مجازات روســیه ضروری هست یا نه؛ تحریمهای قبلــی، شــرکتهای آمریکایی را از مشــارکت در سرمایهگذاریهای توســعه نفتی در خاک روسیه منع میکردند اما طرح جدید خواستار توسعه این ممنوعیت به مشــارکت در هر پــروژه تولید نفتی و در تمامی موقعیتهایی اســت که یک شرکت انرژی روسیه در آن دخیل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.