ياري خيرين مدرسهساز در تجهيز مدارس

Shargh - - تخته سفيد -

محمدرضاحافظي*

بعــد از انقــاب اســامي اوليــن خير مدرسهســاز، امام راحــل بودند. ايشــان اولينبار که رقمــي را براي امر مدرسهسازي اختصاص دادند فرمودند که همه کشــور بايد مدرســه شــود. به پيروي از ايشــان ايــن حرکت بزرگ در کشــور ايران آغاز شــد. ما در جوار ملکوتي امام رضــا )ع( تعداد اندکي بوديم که هسته مرکزي مجمع خيرين مدرسهساز را پايهگذاري کرديم. در تمام اين سالها، ملت فرهنگدوست ايراني بيــش از دولت در امر مدرسهســازي اهتمام داشته اســت. در زمان تحريم اقتصادي، ملت که ارتقاي کشور را در ارتقاي فرزندانشان ميدانستند، بيش از گذشته در اين عرصه حضور پيدا کردند و سرمايهگذاري کردند. تعداد خيرين ما درحالحاضر به 650 هزار نفر در داخل کشور و يک هزار خير در سراسر جهان رسيده اســت که اين هدف مقدس را حمايت ميکنند. بيــش از 37 درصد از کل مدارس موجود کشــور با همت خيرين احداث شده است. در سالهاي گذشــته خدمت آقا بودم و گزارشي را خدمت ايشان رساندم و ايشان فرمودند جامعه خيرين مدرسهساز پديده مبارکي است که در کشور به وجود آمده و امر فرمودند ايــن راه پرثمر بايد اســتمرار داشته باشــد. به عرض ايشان رساندم که من 85 ســال از عمــرم ميگذرد و سامت و بقاي عمرم را مرهون حضور در جمــع خيرين ميدانم. آقا فرمودند «حافظي» تو دور دوم عمرت را شروع کــردهاي و مــن از خــدا ميخواهــم ســامت باشــي و اين راه پرثمر ادامه داشته باشــد. با امانتدارياي که در20 ســال گذشــته اعمال کرديم، اعتماد مردم جلب شد. اين حرکت بهصورت الگو و افتخارآفرين در سراســر کشــور انجام شد و بهدنبال آن جامعه خيرين مسکنساز، خيرين راه و ترابري، خيرين دانشگاهســاز و... هم بهوجود آمدند. در شــرايط فعلي، ما در حال تشــکيل خيرين «مدرســهيار » هســتيم تا مردم در تجهيز مدارس نيز بتوانند مشارکت کنند. حرکت بســيار بزرگي است که از داخل کشور گذشته و در بيرون مرزهاي کشور هم در حال گسترش است. ما به اين نتيجه رسيديم که 10 درصد از ملت ايران بهصورت اقامت در سراسر جهان ســکونت دارند و بچههــاي ايراني در بيرون مرزها در مدارس بيگانه در حال تحصيلنــد و زبان مــادري را فراموش ميکننــد و مليــت خــود را فراموش کردهاند و مهمتــر از همه در مدارس بيگانه عليه کشــور خودشان آموزش ميبينند. دولت براي رفع اين معضل قادر نيســت اقدامي داشــته باشد، اما جامعه خيرين در سطح جهان حضور فيزيکي فعال دارد و بهواسطه خيرين برونمرزي مــدارس ايراني تأســيس کــرده و در آنها معلــم ايراني تدريس ميکنــد تا بچههاي ايرانــي زبان خود را فرامــوش نکنند. جامعه خيرين يک الگوي موفق در ســطح کشــور است و در تمــام جلســات و محافل مطرح است. وزير آموزشوپرورش يک عضو از اين تشــکل اســت. معاون عمراني ايشــان يک عضو ديگر از اين تشــکل مردمي هســتند. اينکه دو شــخصيت حقوقــي در اين مجمــع حضور دارند علت دارد. مکانيابي مدرســه را بايد وزارت آموزشوپــرورش تعيين کند تا سرمايهگذاري مردم در مکانهايي که مورد نياز است اختصاص داده شود و نظارت اجرائي و ايمنســازي مدارس هم برعهده نوسازي مدارس است که نقشهها را تهيه کرده و نظارت دارد که اگر خداي نکرده آجري از ســاختماني فروريخت و اتفاقي براي دانشآموزي افتــاد، ســازمان نوســازي مــدارس پاسخگو باشد.

*رئيس مجمع خيرين مدرسهساز کشور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.