پاسخ در پاسخ

Shargh - - تختهسفيد -

بابک زمانی تذکرات آقای دکتر کرمی پاتولوژیســت دانشــمند بر یادداشت خودم با نــام «دعوای تلویزیونی» را ســپاس گفته؛ به اســتقبال میروم تا نکات بیشتری را به ظن خود روشن سازم.

فرمودهانــد حریــف مجالی برای صحبت نگذاشــت و تقصیر انحراف بحث را بــر عهده حریف میگذارنــد. عرض میکنم که اقتضای آن میدان همان اســت! ابزار و اســباب مناظره و دعوای تلویزیونــی همیــن ربودن کلام و جســارت در بیان اســت. اصلا مصاحبهکننــدگان خود توصیــه میکنند منتظر فرصت نباشــید، حرف فرونخورید و بگویید تا مناظره، شــبچره بینندگان را هرچه هیجانانگیزتــر کنــد! این ابزار تنهــا درخور تنازع بــا گروههایی است که ناموجهی تدابیرشــان آفتاب روشن است؛ انرژیدرمانان و معرکهگیــران و نظایر آنان. ظــرف و التزامات بحثهای علمی در بین گروههایی که بههرحال توســط نظام پزشــکی به رسمیت شناخته شدهاند جایی دیگر است؛ در پنلهای کنگرهها و سمینارها و بهتر از همه کمیسیونهای تصمیمگیری در نظام پزشکی! جایی که همه وقت میگیرند و به تساوی حرف میزنند. حرف میزنند مشروط بر آنکه نتیجهای بگیرند. بنابراین آنقدر بحث میکنند تا نتیجهای به اتفاق به دســت آید و اگر نشد هم باز نتیجه میگیرند چراکه در کمیســیونهایی با تعداد نفرات فرد شــرکت کردهاند و میتوانند رأی بگیرند!

فرمودهاند بحث نه بین پزشکان که بین پزشکان و غیرپزشکان بود که من گویا جایی به ســهو دو گروه پزشکان گفته بودم. شاید بهتر بود میگفتم یا میگفتیم بین پزشــکان و گروهی از همکاران دانشمند و بسیار موردنیازشــان تا مواجهه با این اعتراض آن هم بــا لحنی که بیاختیار موضوع «خود و دیگري» را به یاد میآورد، نباشم.

اما تنها یک ســؤال کوچک؛ راســتی اگر یک شــب گروهی از پزشکان شــاهد یک دعوای داغ بین کارشناسان حقوقی و وکلای درجه یک دادگســتری در این مورد باشند آیا توان قضاوت در بین آنها را خواهند داشت؟ و آیا درک خواهند کرد که کارشناسبودن بهتر اســت یا وکیلبودن؟ و اصلا تفاوتی بین ایشــان وجود دارد یا خیر؟

جمعیت میلیونی شاهد این دعوا خیلی برایشان مهم نبود که این دو گروه که کارهای مربوط به سلامت را انجام میدهند دقیقا چه گروههایی نامیده میشوند یا چه میگویند.

تنها خاطره دعوايی خاطرهانگيز در ياد میماند

مقصود اصلی یادداشت حقیر اشارهای بود به تضعیف سازمان نظام پزشــکی که باعث مصائب متعدد اجتماعی میگردد؛ یکی هم رودررویی دو انجمن علمی در یــک برنامه تلویزیونی و البته مســائل متعدد دیگر که شــاهد بودیم در گذشــتههای دور نظام پزشــکی با شــاخکهای تیزش همه را درک و با دقت و وسواس پاسخ میداد!

اما میخواهم جســارت کــرده تنها یک نکتــه را بیفزایم و آن هــم اینکه بنده که هیچ منفعت مالــی در این جهات ندارم. آرزو میکنــم روزی همکاران پاتولوژیســت ما چون ســابق به داخل بخشهــای بیمارســتانها بازگردنــد، راندها و جلســات ما را با اسلایدهای خود که با رنگآمیزیهای زیبا تهیه کردهاند، نتیجهای آموزنده ببخشند و آنقدر تعرفه این کار درست و واقعی و آنقدر امکانات روزآمد این کار فراهم باشــد که مجالی برای رســیدگی بــه آزمایشــات قنــد و اوره و.... برای ایشــان نماند. آیــا این آرزو نشــانه اهمیت و احترامی که برای همکاران پاتولوژیســت خود احساس میکنم، نیست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.